Cor­ne­liu Po­rum­boiu, în com­pe­ti­ţia ofi­cia­lă la Can­nes IFF

Romania Libera - - Timp Liber -

La Go­me­ra/The Whis­tlers”, cel mai re­cent lun­gme­traj sem­nat de re­gi­zo­rul Cor­ne­liu Po­rum­boiu, va avea pre­mi­e­ra mon­dia­lă în ca­drul ce­lei de-a 72-a ediții a Fes­ti­va­lu­lui In­ter­nați­o­nal de Film de la Can­nes.

Fil­mul a fost in­clus în com­pe­tiția ofi­cia­lă a pres­ti­gi­o­su­lui eveni­ment ca­re se va des­fășu­ra lu­na vi­i­toa­re, în pe­ri­oa­da 14-25 mai 2019.

„La Go­me­ra”, pri­mul film al lui Cor­ne­liu Po­rum­boiu ca­re este re­a­li­zat și în afa­ra ță­rii, îi are în dis­tri­buție pe Vlad Iva­nov, Ca­tri­nel Men­ghia (Mar­lon), Ro­di­ca La­zăr, Sa­bin Țam­brea, dar și pe ac­to­rii spa­ni­o­li Agus­tí Vil­la­ron­ga, Anto­nio Buíl și Cris­tóbal Pin­to. Fil­mă­ri­le s-au re­a­li­zat în Bu­cu­rești, in­su­la La Go­me­ra – Spa­nia și în Sin­ga­po­re.

Cris­ti, un po­lițist ro­mân co­rupt im­pli­cat într-o afa­ce­re de 30 de mi­li­oa­ne de eu­ro cu ma­fia, ajun­ge în in­su­la La Go­me­ra, în Spa­nia, pen­tru a învăța „El Sil­bo”, un lim­baj flu­i­e­rat fo­lo­sit de lo­cal­nici. Lim­ba­jul co­dat îl va aju­ta să-l eli­be­re­ze pe Zsolt, un tra­fi­cant aflat în arest la Bu­cu­rești și sin­gu­rul din ban­dă ca­re știe un­de

sunt as­cu­nși ba­nii.

„În ur­mă cu câți­va ani am ur­mă­rit un do­cu­men­tar des­pre «El Sil­bo». Acest lim­baj fas­ci­nant, aflat pe ca­le de dis­pa­riție, re­des­co­pe­rit și fo­lo­sit din nou pe in­su­la La Go­me­ra, m-a in­spi­rat și mo­ti­vat să scriu ace­as­tă po­ves­te”, de­cla­ră re­gi­zo­rul.

„La Go­me­ra”, scris și re­gi­zat de Cor­ne­liu Po­rum­boiu, are ima­gi­nea sem­na­tă de Tu­dor Mir­cea, sce­no­gra­fia este re­a­li­za­tă de Si­mo­na Pă­du­rețu, de­sig­ner de cos­tu­me - Da­na Pă­pă­ruz, iar Aran­txa Etche­ver­ria Po­rum­boiu este res­pon­sa­bi­lă de di­re­cția ar­tis­ti­că.

Cor­ne­liu Po­rum­boiu se întoar­ce pe Croa­ze­tă cu „La Go­me­ra”, de da­ta ace­as­ta în com­pe­tiția ofi­cia­lă, du­pă ce în 2015 câști­ga cu lun­gme­tra­jul „Co­moa­ra” pre­mi­ul Un Cer­tain Ta­lent al se­cți­u­nii „Un Cer­tain Re­gard”. Pen­tru pe­li­cu­la „Po­lițist, ad­jec­tiv”, Po­rum­boiu a câști­gat în 2009 Ma­re­le Pre­miu al Ju­ri­u­lui și Pre­mi­ul FIPRESCI al se­cți­u­nii „Un Cer­tain Re­gard”. Tot în ca­drul Fes­ti­va­lu­lui de Film de la Can­nes, în 2006, lun­gme­tra­jul de de­but „A fost sau n-a fost?” a fost re­com­pen­sat cu tro­feul Ca­me­ra d’Or.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.