Ope­ra­ţia de mi­cșo­ra­re a sto­ma­cu­lui sal­ve­a­ză via­ţa pa­ci­en­ţi­lor cu obe­zi­ta­te

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Spe­cia­liștii atrag aten­ţia că obe­zi­ta­tea este o si­tuație gra­vă ca­re tre­bu­ie tra­ta­tă, pen­tru că anual uci­de aproa­pe 3 mi­li­oa­ne de per­soa­ne. Una din­tre ce­le mai po­pu­la­re me­to­de la ora ac­tua­lă este chi­rur­gia ba­ria­tri­că, adi­că re­du­ce­rea vo­lu­mu­lui sto­ma­cu­lui ca­re se fa­ce cu suc­ces și în Ro­mânia, chiar da­că sta­tul încă nu de­con­te­a­ză ace­as­tă in­ter­ven­ţie me­di­ca­lă.

De alt­fel,se știe fap­tul că obe­zi­ta­tea este fac­tor de risc pen­tru nu­me­roa­se bo­li pre­cum ce­le car­di­o­vas­cu­la­re, dia­bet, can­cer, ar­tro­ze și alte afe­cți­uni se­ve­re. În plus, greu­ta­tea ex­ce­si­vă înce­ti­nește me­ta­bo­lis­mul, ce­ea ce fa­ce ca mul­te di­e­te și re­gi­muri de slă­bit să dea greș. Per­soa­ne­le obe­ze nu pot fa­ce nici mișca­re, așa că în mul­te si­tuații chi­rur­gia este so­luția, însă nu­mai du­pă o eva­lua­re ri­gu­roa­să. „Indi­cați­i­le in­ter­venți­i­lor ba­ria­tri­ce sunt foar­te bi­ne sta­bi­li­te: pen­tru a fi un can­di­dat pen­tru o ope­rație ba­ria­tri­că, un pa­ci­ent tre­bu­ie să ai­bă un anu­me in­di­ce de ma­să cor­po­ra­lă, de mi­ni­mum 30. De la 30 la 35 vor­bim de obe­zi­ta­te de gra­dul 1 și de la 30 înce­pe chi­rur­gia obe­zi­tății. Înce­pând cu in­di­ce­le de ma­să cor­po­ra­lă de 30,obe­zi­ta­tea

se ope­re­a­ză doar în pre­ze­nța co­mor­bi­di­tăți­lor, adi­că în pre­ze­nța dia­be­tu­lui za­ha­rat, a hi­per­ten­si­u­nii ar­te­ria­le, în pre­ze­nța unor bo­li ar­ti­cu­la­re, a unor du­reri lom­ba­re, a her­ni­ei de disc sau a altor afe­cți­uni pe ca­re obe­zi­ta­tea le ac­cen­tue­a­ză. Da­că aces­te co­mor­bi­di­tăți nu sunt pre­zen­te, chi­rur­gia ba­ria­tri­că se înce­pe de la in­di­ce­le de ma­să cor­po­ra­lă de 35“,des­crie indi­cați­i­le chi­rur­gi­ei ba­ria­tri­ce me­di­cul pri­mar chirurg Ște­fan Tucă, unul din­tre me­di­cii din Ro­mânia ca­re aju­tă pa­ci­e­nții cu obe­zi­ta­te să-și re­ca­pe­te sta­rea de să­nă­ta­te.

Echi­pă mul­ti­dis­ci­pli­na­ră pen­tru eva­lua­re

Înain­te de ope­rația de mi­cșo­ra­re a sto­ma­cu­lui,o per­soa­nă cu obe­zi­ta­te este eva­lua­tă de că­tre o co­mi­sie me­di­ca­lă. Astfel, sunt im­por­tan­te avi­zul car­di­o­lo­gu­lui, gas­tro­en­te­ro­lo­gu­lui, anes­te­zis­tu­lui, chi­rur­gu­lui, al psi­hia­tru­lui și al me­di­cu­lui en­do­cri­no­log. Ori­ce pro­ble­mă car­dia­că sau me­ta­bo­li­că tre­bu­ie re­gla­tă înain­te de in­ter­venție. De ase­me­nea, ap­ne­ea în somn poa­te ne­ce­si­ta tra­ta­ment cu oxi­gen înain­te de ope­rație.În plus, pa­ci­e­nții tre­bu­ie să știe că re­gi­mul ali­men­tar li se va schim­ba dras­tic du­pă in­ter­venție și că eli­mi­na­rea ce­lor câte­va zeci de ki­lo­gra­me în plus se pro­du­ce în de­curs

de un an. „Noi pre­su­pu­nem că pa­ci­en­tul ca­re tre­ce prin­tr-o ase­me­nea in­ter­venție e co­nști­ent de fap­tul că-și va schim­ba viața si obi­cei­u­ri­le ali­men­ta­re. Da­că va mânca de exem­plu mi­e­re și nu va ur­ma re­gi­mul ali­men­tar in­di­cat, nu va slă­bi ni­ci­o­da­tă cât își do­rește.Tre­bu­ie să ve­dem ce obi­cei­uri ali­men­ta­re are: da­că este un pa­ci­ent ca­pa­bil să ai­bă 5 me­se pe zi de 60-80 de ml, da­că poa­te re­nu­nța la a mânca între me­se di­ver­se gus­tări ca­lo­ri­ce sau dul­ci­uri de pof­tă, atunci este un can­di­dat bun pen­tru ace­as­tă in­ter­venție. Vor­bim de un ade­vă­rat re­gim du­pă in­ter­venția ba­ria­tri­că: în pri­ma zi pos­to­pe­ra­tor, îl ali­men­tăm cu se­rin­ga. Pe ter­men lung, la 2, 3 luni, du­pă ope­rație, va pu­tea mânca nor­mal ca­li­ta­tiv. Dar can­ti­ta­tiv, nu va mai pu­tea mânca ni­ci­o­da­tă la fel. În tim­pul ope­rați­ei,se se­cți­o­nea­ză

o po­rți­u­ne a sto­ma­cu­lui un­de se se­cre­tă hor­mo­nul nu­mit gre­li­nă, cel ca­re are le­gă­tu­ră cu sen­zația de foa­me. Așa că, în pri­mul rând, pa­ci­e­nți­lor n-o să le mai fie foa­me, iar în al doi­lea rând, și da­că ar vrea să mă­nânce mai mult, inițial, nu vor pu­tea mânca mai mult de 100 de ml“,ac­cen­tue­a­ză spe­cia­lis­tul.

Ali­men­ta­ţie strict post-ope­ra­tor

Du­pă ope­rație, pa­ci­e­nții pri­mesc un re­gim ali­men­tar strict,ca­re con­stă în can­ti­tăți foar­te mici de hra­nă.În plus, sunt eva­luați pe­ri­o­dic și pot lua su­pli­men­te cu vi­ta­mi­ne și mi­ne­ra­le, da­că aces­tea nu sunt ab­sor­bi­te din ali­men­te. Slă­bi­rea se pro­du­ce trep­tat, iar pa­ci­e­nții sunt sfă­tu­iți să se fe­re­as­că de ali­men­te­le hi­per­ca­lo­ri­ce, de dul­ci­uri, al­cool, ori­ce ten­tație ca­re i-ar

pu­tea adu­ce din nou la greu­ta­tea iniția­lă. Din pă­ca­te, exis­tă și astfel de ca­zuri da­că per­soa­ne­le ca­re au tre­cut prin ope­rația de mi­cșo­ra­re a sto­ma­cu­lui nu res­pec­tă indi­cați­i­le me­di­ci­lor. „Pa­ci­en­tul tre­bu­ie să pro­be­ze, sau mă­car să măr­tu­ri­se­as­că fap­tul că a încer­cat pe par­cur­sul vi­eții mul­ti­ple re­gi­muri, că a fost la nu­triți­o­nist, că nu are pro­ble­me psi­hia­tri­ce, că nu are de­pen­de­nțe de dro­guri sau de al­cool. Toa­te aces­tea tre­bu­ie ve­ri­fi­ca­te ca să fie un can­di­dat bun și la ca­re ope­rația să ai­bă un re­al suc­ces. Da­că are de­pen­de­nțe, nu este în re­gu­lă. Ori­ce pa­ci­ent tre­bu­ie să știe că du­pă ace­as­tă chi­rur­gie ba­ria­tri­că își schim­bă com­plet sti­lul de viață si ali­men­tația. Da­că au fost obișnu­iți să mă­nânce can­ti­tăți une­ori uriașe de ali­men­te, ajung să mă­nânce du­pă o ope­rație de gas­tric

sle­e­ve 5 me­se pe zi de 60-80 de ml“,com­ple­te­a­ză me­di­cul chirurg.

Sta­tul nu de­con­te­a­ză ope­ra­ţi­i­le ba­ria­tri­ce, în ci­u­da be­ne­fi­ci­i­lor

În Ro­mânia, ope­rația de mi­cșo­ra­re a sto­ma­cu­lui nu este de­con­ta­tă prin asi­gu­ră­ri­le me­di­ca­le. Însă cos­tu­ri­le aces­teia sunt mult mai mici de­cât ce­le ale tra­ta­men­te­lor ul­te­ri­oa­re pen­tru bo­li­le aso­cia­te obe­zi­tății.„Este de­mon­strat fap­tul că in­ter­venția ba­ria­tri­că și re­zul­ta­te­le sa­le scad ris­cul car­di­o­vas­cu­lar,se re­duc va­lo­ri­le gli­ce­mi­ei și se apro­pie de ce­le nor­ma­le,sca­de re­flu­xul gas­tro­e­so­fa­gian, se re­duc du­re­ri­le ar­ti­cu­la­re aso­cia­te obe­zi­tății, dar și ris­cul de ac­ci­dent vas­cu­lar ce­re­bral. De ase­me­nea, fi­ca­tul se re­ge­ne­re­a­ză, ste­a­to­za nu mai e pre­zen­tă ca înain­te de ope­rație, iar sur­plu­sul pon­de­ral dis­pa­re de pes­te tot, in­clu­siv din zo­na vis­ce­ra­lă, ab­do­mi­na­lă“, des­crie be­ne­fi­ci­i­le slă­bi­rii de du­pă ope­rație chi­rur­gul Ște­fan Tucă. Pa­ci­e­nții sunt sfă­tu­iți să înce­a­pă să fa­că trep­tat mișca­re, pe mă­su­ră ce ki­lo­gra­me­le dis­par.Ac­ti­vi­ta­tea fi­zi­că ac­ce­le­re­a­ză me­ta­bo­lis­mul și re­fa­ce to­nu­sul, astfel încât să nu mai fie ne­voie de in­ter­venții de chi­rur­gie plas­ti­că des­ti­na­te înde­păr­tă­rii pi­e­lii în ex­ces.

Chi­rur­gia ba­ria­tri­că este o pro­ce­du­ră me­di­ca­lă ve­che de aproa­pe o ju­mă­ta­te de se­col, iar ra­ta de suc­ces, adi­că me­nți­ne­rea greu­tății nor­ma­le du­pă slă­bi­re, este de 85% la 5 ani.

La 10 ani, pro­po­rția pa­ci­e­nți­lor ca­re, din pă­ca­te, du­pă ce au tre­cut prin­tr-o in­ter­venție chi­rur­gi­ca­lă ba­ria­tri­că, ajung să re­câști­ge ce­ea ce au pi­er­dut, e de 15-20%. Da­că pa­ci­e­nții nu-și schim­bă obi­cei­u­ri­le, se pot îngrășa la loc pen­tru că sto­ma­cul ope­rat va crește trep­tat la ace­le­ași di­men­si­uni ca înain­te.“

ȘTE­FAN TUCĂ, ME­DIC PRI­MAR CHIRURG Mai bi­ne de ju­mă­ta­te din­tre ro­mâni sunt su­pra­pon­de­ra­li sau obe­zi, ţa­ra noas­tră ocu­pând lo­cul trei în Eu­ro­pa la acest ca­pi­tol. Un ro­mân con­su­mă, în me­die, 3.500 de ca­lo­rii pe zi.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.