To­ţi an­ga­ja­ţii Admi­nis­tra­ţi­ei Stră­zi­lor Bu­cu­rești iau spor de con­di­ţii vă­tă­mă­toa­re

Romania Libera - - Actualitat­e - De­ni­sa Ma­rin

Admi­nis­trația Stră­zi­lor Bu­cu­rești, insti­tuția par­te din Pri­mă­ria Bu­cu­rești ca­re are în gri­jă in­fras­truc­tu­ra ru­ti­e­ră a Ca­pi­ta­lei, le ofe­ră tu­tu­ror an­ga­jați­lor “spor de con­diții vă­tă­mă­toa­re” de 10%. Da­că acest lu­cru es­te de înțe­les pen­tru lu­cră­to­rii ca­re ră­zu­i­esc și toar­nă as­falt, es­te mai puțin de înțe­les pen­tru per­so­na­lul TESA.

Cu toa­te aces­tea, toți an­ga­jații iau spo­rul, fie că fun­cți­i­le sunt de di­rec­tor ge­ne­ral, șef de bi­rou, con­si­li­er ju­ri­dic, ar­hi­var, șo­fer ori mun­ci­tor ca­li­fi­cat. Alte spo­ruri de ca­re mai pot be­ne­fi­cia an­ga­jații sunt: 10% pen­tru per­so­na­lul ca­re exer­ci­tă ac­ti­vi­ta­tea de con­trol fi­nan­ciar pre­ven­tiv și 50% din va­loa­rea sa­la­ri­u­lui mi­nim brut pe ţa­ră (1.450 de lei acum) pen­tru per­so­na­lul ca­re de­ţi­ne și ti­tlul ști­in­ţi­fic de doc­tor da­că își des­fășoa­ră ac­ti­vi­ta­tea în do­me­ni­ul pen­tru ca­re de­ţi­ne acest ti­tlu.

De re­mar­cat, față de cen­tra­li­za­rea sa­la­ria­lă fă­cu­tă acum 6 luni, în sep­tem­brie 2018, sa­la­ri­i­le au cres­cut. Acest lu­cru poa­te fi pus pe se­a­ma fa­ci­li­tăți­lor fis­ca­le acor­da­te an­ga­jați­lor din con­stru­cții,de la 1 ia­nua­rie 2019, ca­re pre­su­pun eli­mi­na­rea im­po­zi­tu­lui pe venit, scu­ti­rea de la pla­ta CAS și di­mi­nua­rea co­tei CASS.Ast­fel, di­rec­to­rul ge­ne­ral Mi­re­la Io­niță a câști­gat 1.300 de lei la sa­la­ri­ul brut, de la 14.400 lei luat la 15.700 lei. La aces­te su­me se adau­gă, evi­dent, spo­rul de con­diții vă­tă­mă­toa­re. Adjunc­tul pri­mește acum 14.000 de lei, plus spo­ruri, de la 12.700, iar un șef de bi­rou înca­se­a­ză 8.400 lei, plus spo­ruri, de la 7.700 lei.

Die Hard de Bu­cu­rești

Admi­nis­trația Stră­zi­lor Bu­cu­rești are ca obi­ect de ac­ti­vi­ta­te întreți­ne­rea rețe­lei de in­fras­truc­tu­ră ru­ti­e­ră a Bu­cu­rești­u­lui, în acest sens având încheiat un acord-ca­dru pen­tru re­pa­rația stră­zi­lor cu Aso­ci­e­rea SC Stra­bag & Stra­co SRL, cu va­la­bi­li­ta­te până la sfârși­tul anu­lui 2020 pen­tru sec­toa­re­le 1, 3, 4, 5, 6 și până în lu­na ia­nua­rie 2021 pen­tru sec­to­rul 2,mai spun re­pre­zen­ta­nții PMB.

Va­loa­rea lui es­te de cir­ca 170 de mi­li­oa­ne de eu­ro,

în pa­tru ani. Până în 2019, ASB avea prin­tre res­pon­sa­bi­li­tăți și par­că­ri­le și sis­te­me­le de op­ti­mi­za­re a tra­fi­cu­lui bu­cu­rește­an, însă aces­te ac­ti­vi­tăți au fost pre­lua­te de do­uă din­tre com­pa­ni­i­le mu­ni­ci­pa­le înfi­i­nța­te de pri­ma­rul Ga­bri­e­la Fi­rea. Pla­nul pri­ma­ru­lui era ca Admi­nis­trația Stră­zi­lor să fie des­fi­i­nța­tă cu to­tul, a fost și o ho­tă­râre apro­ba­tă de Con­si­li­ul Ge­ne­ral în acest sens, iar con­stru­cția și întreți­ne­rea stră­zi­lor să fie tre­cu­te la Com­pa­nia Mu­ni­ci­pa­lă Stră­zi, Po­duri și Pa­sa­je. Ves­ta Grup, ca­re avea con­tract în de­ru­la­re cu ASMPB, a obți­nut în in­sta­nță sus­pen­da­rea ace­lei ho­tă­râri, Admi­nis­trația a scă­pat ne­des­fi­i­nța­tă,

iar con­trac­tul cu Stra­bag, Stra­co, Teh­no­lo­gi­ca Ra­di­on și alții es­te,în con­ti­nua­re, în vi­goa­re. Mai mult, es­te po­si­bil ca Admi­nis­trația să exis­te și în con­ti­nua­re, având în ve­de­re că fir­me­le lui Fi­rea au fost înfi­i­nța­te ile­gal, po­tri­vit unei de­ci­zii a Cu­rții de Apel. Da­că pri­ma­rul nu obți­ne vo­tul a do­uă trei­mi din Con­si­li­ul Ge­ne­ral pen­tru a con­fir­ma înfi­i­nța­rea lor, aces­tea ar tre­bui des­fi­i­nța­te.

Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei are în ad­mi­nis­tra­re cir­ca 500 de stră­zi, în prin­ci­pal bu­le­var­de­le prin­ci­pa­le și ce­le pe ca­re cir­cu­lă RATB,res­tul stră­zi­lor fi­ind în ad­mi­nis­tra­rea sec­toa­re­lor, iar aco­lo sunt încheia­te alte con­trac­te pen­tru întreți­ne­re/ re­pa­rații.

FO­TO­GRA­FII: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.