STATISTICI

Romania Libera - - Sănătate -

Con­form sta­tis­ti­ci­lor Orga­ni­zați­ei Mon­dia­le a Să­nă­tății, obe­zi­ta­tea este fla­ge­lul nu­mă­rul 1 ca­re afec­te­a­ză aproa­pe 700 de mi­li­oa­ne de per­soa­ne, în con­di­ţi­i­le în ca­re 1,9 mi­liar­de de oa­meni au ex­ces pon­de­ral.Gra­dul de obe­zi­ta­te se cal­cu­le­a­ză în fun­cție de in­di­ce­le de ma­să cor­po­ra­lă, împă­rțind greu­ta­tea în ki­lo­gra­me la înă­lți­mea la pă­trat, ex­pri­ma­tă în me­tri. O per­soa­nă su­pra­pon­de­ra­lă are un in­di­ce de ma­să cor­po­ra­lă de mi­ni­mum 25,iar de la 30 în sus se con­si­de­ră de­ja obe­zi­ta­te. În for­ma mor­bi­dă, in­di­ce­le de ma­să cor­po­ra­lă este mai ma­re de 40.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.