Di­na­mo învin­ge Bo­toșa­ni­ul

Play-out-ul Li­gii I la fot­bal a pro­gra­mat, luni se­a­ră, ul­ti­me­le do­uă par­ti­de ale eta­pei a 6-a. Con­cor­dia Chiaj­na a smuls un punct ma­re pe te­re­nul din Co­pou, în timp ce Di­na­mo a învins in ex­tre­mis FC Bo­toșani.

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk FOTO: AGERPRES

Po­li Iași s-a împi­e­di­cat din nou pe te­ren pro­priu, de ace­as­tă da­tă în me­ci­ul cu lan­ter­na roșie Con­cor­dia Chiaj­na. Ilfo­venii au des­chis sco­rul la o gra­vă eroa­re co­lec­ti­vă de apă­ra­re. Ba­wab a pă­truns nes­tin­ghe­rit pe par­tea dre­ap­tă, a cen­trat în ca­reul mic de un­de ve­te­ra­nul Cris­tes­cu a tri­mis cu se­te, în pla­să. Era mi­nu­tul 43, iar acest gol psi­ho­lo­gic a fost anu­lat ime­diat du­pă re­lua­re.

Ca­bo­ver­da­nul Pla­tini a tri­mis o pa­să ex­ce­pți­o­na­lă, prin­tre apă­ră­tori, Enoh a țâșnit de la li­mi­ta of­sai­du­lui și a ega­lat.

Chiaj­na avea ne­voie de vic­to­rie, pen­tru a re­du­ce ecar­tul față de ce­le­lal­te

com­pe­ti­toa­re, dar până la ur­mă un punct înse­am­nă, în eco­no­mia cla­sa­men­tu­lui, mai mult de­cât ni­mic.

Di­na­mo, re­va­nșă cu Bo­toșa­ni­ul

Între Di­na­mo și Bo­toșani s-a for­mat, în ul­ti­ma vre­me, o fru­moa­să ri­va­li­ta­te spor­ti­vă. Di­na­mo a avut de luat o re­va­nșă împo­tri­va echi­pei ca­re i-a ba­rat ac­ce­sul în playo‚, mol­do­venii învin­gând în se­zo­nul re­gu­lat, în Ște­fan cel Ma­re,cu 2-1.

Me­ci­ul din­tre ce­le do­uă a fost unul mo­dest din punct de ve­de­re teh­ni­co-tac­tic. Ce­le do­uă echi­pe s-au mu­lțu­mit cu po­se­sie pre­lun­gi­tă și com­bi­nații ste­ri­le, fa­ze­le de poar­tă apă­rând rar.Nis­tor,crei­e­rul echi­pei di­na­mo­vis­te, a fost ieșit din for­mă. La Bo­toșani, sin­gu­rul ca­re a încer­cat câte ce­va a fost Fab­brini, ca­re s-a pre­zen­tat de­se­ori și în fa­za de­fen­si­vă.

Uni­cul gol al me­ci­u­lui a fost mar­cat în mi­nu­tul 87 de că­tre N’Dyaie, cu ca­pul, aces­ta re­luând de la dis­ta­nță. Eroa­rea de pla­sa­ment a por­ta­ru­lui Fraisl a fost un fac­tor fa­vo­ra­bil

pen­tru mar­ca­rea go­lu­lui de­ci­siv. Cu toa­te că jo­cul, așa cum spu­neam, a su­fe­rit des­tul de

mult, la de­cla­rați­i­le ofi­cia­le, cei doi an­tre­nori,Mir­cea Red­nic și Li­viu Ci­o­bo­ta­riu, s-au

de­cla­rat mu­lțu­miți de pres­tația echi­pe­lor pe ca­re le pre­gă­tesc.Bo­toșa­ni­ul se pre­gă­tește

de ma­re­le der­by re­gi­o­nal, cu Po­li Iași, pro­gra­mat chiar în zi­ua de Paște.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.