Do­nald Trump re­cur­ge la ar­ma pe­tro­lu­lui con­tra Te­he­ra­nu­lui

Admi­nis­trația Trump a anu­nțat luni, 22 apri­lie, că nu va reînnoi de­ro­gă­ri­le pen­tru ță­ri­le ca­re im­por­tă brut ira­nian, de­ci­zia zgu­du­ind prin­ci­pa­le­le sta­te pro­du­că­toa­re de pe­trol și ce­le mai mari cum­pă­ră­toa­re de pe­trol ira­nian.

Romania Libera - - Prima Pagina - Gabriela Anghel

Admi­nis­trația Trump a anu­nțat luni, 22 apri­lie, că nu va reînnoi de­ro­gă­ri­le pen­tru ță­ri­le ca­re im­por­tă brut ira­nian, de­ci­zia zgu­du­ind prin­ci­pa­le­le sta­te pro­du­că­toa­re de pe­trol și ce­le mai mari cum­pă­ră­toa­re de pe­trol ira­nian.

Do­nald Trump a sur­prins lu­mea pe­tro­lu­lui cu o in­ter­di­cție mai lar­gă a pe­tro­lu­lui ira­nian de­ci­zând să pu­nă ca­păt ex­cep­tă­ri­lor pen­tru ce­le opt țări ca­re pu­te­au cum­pă­ra pe­trol ira­nian, sco­pul fi­ind re­du­ce­rea la ze­ro a ex­por­tu­ri­lor de brut ale Ira­nu­lui. Câte­va ore du­pă apa­riția pri­me­lor in­for­mații în pre­să, prețul ba­ri­lu­lui a cres­cut luni la 74 do­lari, cel mai înalt ni­vel din ul­ti­me­le șa­se luni. Înce­pând cu 2 mai, Chi­na, India, Tur­cia, Ja­po­nia, Co­re­ea de Sud, Tai­wan, Ita­lia și Gre­cia vor fi ex­pu­se san­cți­u­ni­lor ame­ri­ca­ne da­că vor con­ti­nua să achi­ziți­o­ne­ze pe­trol ira­nian. De­ro­gă­ri­le ca­re per­mi­te­au ce­lor opt țări să cum­pe­re „au­rul ne­gru“din Iran în po­fi­da em­bar­go­u­lui im­pus de Was­hin­gton din noi­em­brie, vor fi su­pri­ma­te. Preșe­din­te­le Trump spe­ră că își va atin­ge astfel

obi­ec­ti­vul ca­re con­stă în re­du­ce­rea la ze­ro a ex­por­tu­ri­lor de pe­trol ira­nian și pri­va­rea re­gi­mu­lui de prin­ci­pa­la sur­să de veni­turi. „Nici o pe­ri­oa­dă de grație nu va fi acor­da­tă ță­ri­lor ca­re be­ne­fi­ciau până acum de ex­por­tu­ri­le ira­ni­e­ne“, a aver­ti­zat se­cre­ta­rul de stat ame­ri­can, Mi­ke Pom­peo.

Du­pă ce preșe­din­te­le ame­ri­can a de­cis re­tra­ge­rea SUA din acor­dul in­ter­nați­o­nal asu­pra do­sa­ru­lui nu­cle­ar ira­nian, în mai 2018, Was­hin­gton a res­ta­bi­lit „ce­le mai du­re san­cți­uni din is­to­rie“con­tra Te­he­ra­nu­lui, fi­ind vi­za­te și ță­ri­le ca­re vor tre­ce pes­te in­ter­di­cți­i­le de a fa­ce co­me­rț cu Iran. Atunci, Admi­nis­trația Trump a pre­gă­tit un plan pen­tru „re­du­ce­rea la ze­ro“a ex­por­tu­ri­lor ira­ni­e­ne de pe­trol înce­pând din noi­em­brie, ști­ut fi­ind că hi­dro­car­bu­ri­le con­sti­tu­ie mo­to­rul eco­no­mi­ei Ira­nu­lui. În tim­pul ve­rii tre­cu­te, de­cla­rați­i­le preșe­din­te­lui Trump asu­pra pe­tro­lu­lui ira­nian au cre­at te­meri pri­vind o pe­nu­rie într-o lu­me ca­re con­su­mă din ce în ce mai mult „aur ne­gru“. În sep­tem­brie a fost tre­cu­tă ba­ra de 100 mi­li­oa­ne ba­ri­li con­su­mați zil­nic. To­tul an­ti­ci­pa o crește­re se­ri­oa­să a prețu­lui. Pen­tru a com­pen­sa o astfel de crește­re, aliații

sau­diți ai SUA au des­chis va­ne­le și au cres­cut pro­du­cția pe­tro­li­e­ră. Spre sur­pri­za ge­ne­ra­lă, la înce­pu­tul lui sep­tem­brie SUA au de­cis să ofe­re de­ro­gări pen­tru șa­se luni în fa­voa­rea a opt țări im­por­ta­toa­re de pe­trol ira­nian. Prin­tre ele, India și Chi­na, cei doi mari cli­e­nți ai Te­he­ra­nu­lui.

Efec­te la ni­vel mon­dial

„Vul­tu­rii“(du­rii) din Admi­nis­trația ame­ri­ca­nă au con­ti­nuat cri­ti­ci­le și preșe­din­te­le a pro­mis că va pu­ne „pre­si­u­ne ma­xi­mă“asu­pra Ira­nu­lui în așa fel încât să su­fo­ce eco­no­mia ira­nia­nă, ce­ea ce ar du­ce pro­gre­siv la o schim­ba­re de re­gim. Pro­ble­ma de­ro­gă­ri­lor agi­tă cer­cu­ri­le re­pu­bli­ca­ne de câte­va săp­tă­mâni, cei mai ra­di­ca­li acu­zând Admi­nis­trația ame­ri­ca­nă că dă do­va­dă de la­xism. Luni, Mi­ke Pom­peo a ex­pli­cat că „sco­pul ope­rați­u­nii ră­mâne sim­plu – pri­va­rea re­gi­mu­lui de fon­du­ri­le pe ca­re le-a uti­li­zat pen­tru des­ta­bi­li­za­rea Ori­en­tu­lui Mij­lo­ciu de pa­tru de­ce­nii și si­li­rea Ira­nu­lui să se com­por­te ca o ța­ră nor­ma­lă“. O ope­rați­u­ne ca­re ris­că să fie di­fi­cil de pus în prac­ti­că, în spe­cial în Asia, un­de se află cei mai mari cli­e­nți ai bru­tu­lui ira­nian. Chi­na a

fă­cut cu­nos­cut déjà că „tre­bu­ie res­pec­ta­tă co­pe­ra­rea sa des­chi­să, tran­spa­ren­tă, re­zo­na­bi­lă și le­gi­ti­mă cu Iran“. Cum­pă­ră­to­rii in­di­eni, ni­poni și sud-co­re­eni au de­cla­rat că vor stu­dia alte opți­uni.

Ame­ri­ca­nii spe­ră că vor pu­tea vin­de aces­tor țări asia­ti­ce pe­tro­lul de șist, pro­du­cția aces­tu­ia fi­ind în con­ti­nuă crește­re în SUA. Ca­sa Albă vrea să se asi­gu­re că va sto­pa crește­rea prețu­lui pe­tro­lu­lui, în timp ce Do­nald Trump con­ti­nuă să twe­e­te­ze că sunt prea mari prețu­ri­le ba­ri­lu­lui, ce­ea ce este ne­fast pen­tru con­su­ma­to­rii ame­ri­cani. Luni, Pom­peo a pro­mis că Ara­bia Sau­di­tă și Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te s-au an­ga­jat să sta­bi­li­ze­ze piața pe­tro­lu­lui dar cal­cu­le­le nu sunt de­loc sim­ple, pen­tru că exis­tă alți fac­tori ma­jori ca­re pot avea un im­pact im­por­tant pe piață. De­ru­ta per­sis­ten­tă din eco­no­mia vene­zue­le­a­nă con­ti­nuă să afec­te­ze dur pro­du­cția pe­tro­li­e­ră a ță­rii. Li­bia a re­că­zut în răz­boi cu con­frun­tări între ge­ne­ra­lul Haf­tar și gu­ver­nul de la Tri­po­li, ce­ea ce ar pu­tea afec­ta pro­du­cția de pe­trol, cu atât mai mult cu cât Do­nald Trump a de­cis să su­sți­nă ge­ne­ra­lul și ofen­si­va aces­tu­ia con­tra capitalei ță­rii.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.