Mă­suri dras­ti­ce împo­tri­va de­fi­ci­en­ţe­lor din sis­te­mul me­di­cal

Romania Libera - - Prima Pagina - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Au­to­ri­tă­ţi­le vor in­tro­du­ce san­cți­uni noi pen­tru per­soa­ne fi­zi­ce și ju­ri­di­ce ca­re ac­ti­ve­a­ză în do­me­ni­ul sa­ni­tar şi vor du­bla amen­zi­le pen­tru ne­res­pec­ta­rea nor­me­lor de func­ţi­o­na­re în spi­ta­le, ca­bi­ne­te me­di­ca­le sau la­bo­ra­toa­re de ana­li­ze.

Au­to­ri­tă­ţi­le vor in­tro­du­ce san­cți­uni noi pen­tru per­soa­ne fi­zi­ce și ju­ri­di­ce ca­re ac­ti­ve­a­ză în do­me­ni­ul sa­ni­tar și vor du­bla amen­zi­le pen­tru ne­res­pec­ta­rea nor­me­lor de func­ţi­o­na­re în spi­ta­le, ca­bi­ne­te me­di­ca­le sau la­bo­ra­toa­re de ana­li­ze.

Pro­pu­ne­ri­le sunt inclu­se într-un proi­ect de ho­tă­râre de gu­vern ela­bo­rat de mi­nis­ter, ca­re urme­a­ză să mo­di­fi­ce HG nr. 857/2011. Astfel, proi­ec­tul pre­ve­de in­tro­du­ce­rea unui ar­ti­col nou, dis­tinct, cu san­cți­uni – in­clu­siv com­ple­men­ta­re – pen­tru uni­tăți­le sa­ni­ta­re cu pa­turi și pen­tru uni­tăți­le fur­ni­zoa­re de ser­vi­cii me­di­ca­le, pre­cum în ca­zul ne­res­pec­tă­rii con­diți­i­lor pre­ci­za­te de au­to­ri­zația sa­ni­ta­ră de funcționar­e, ne­re­me­di­e­rea de­fi­ci­e­nțe­lor con­sta­ta­te de in­spec­to­rii sa­ni­tari, ne­res­pec­ta­rea ter­me­ne­lor de re­me­di­e­re a ne­con­for­mi­tăți­lor. De ase­me­nea, proi­ec­tul pre­ve­de „sta­bi­li­rea amen­zi­lor pen­tru per­soa­ne­le fi­zi­ce din ca­bi­ne­te­le me­di­ca­le (de­oa­re­ce în for­ma ac­tua­lă a HG nr. 857/2011 nu exis­tau san­cți­uni) și du­bla­rea san­cți­u­ni­lor pen­tru per­soa­ne­le ju­ri­di­ce, în ca­zul ne­res­pec­tă­rii nor­me­lor pri­vind con­for­mi­ta­tea pro­du­se­lor, neînde­pli­ni­rii mă­su­ri­lor, re­co­man­dă­ri­lor și ter­me­ne­lor de­ci­se de in­spec­to­rii sa­ni­tari, nea­nu­nța­rea di­re­cți­i­lor de să­nă­ta­te pu­bli­că des­pre mo­di­fi­că­ri­le in­ter­veni­te față de au­to­ri­zația de funcționar­e, pre­cum și în ca­zul ne­res­pec­tă­rii dis­po­ziți­i­lor pri­vind avi­za­rea pu­bli­ci­tății pro­du­se­lor, cam­pa­ni­i­lor de in­for­ma­re,edu­ca­re și co­mu­ni­ca­re pe te­me le­ga­te de să­nă­ta­tea pu­bli­că“, se ara­tă în no­ta de fun­da­men­ta­re.

Proi­ec­tul in­tro­du­ce și amen­zi pen­tru ne­re­gu­li în func­ţi­o­na­rea la­bo­ra­toa­re­lor de ana­li­ze me­di­ca­le. To­to­da­tă, Mi­nis­te­rul Să­nă­tății va du­bla san­cți­u­ni­le pen­tru ne­res­pec­ta­rea nor­me­lor pri­vind pre­veni­rea și combaterea bo­li­lor tran­smi­si­bi­le și a nor­me­lor de igi­e­nă pen­tru uni­tă­ţi­le sa­ni­ta­re și la ni­ve­lul uni­tăți­lor fur­ni­zoa­re de ser­vi­cii me­di­ca­le. „Având în ve­de­re fap­tul că actul nor­ma­tiv fa­ce re­fe­ri­re la fap­te­le de­ta­lia­te ca­re con­sti­tu­ie

con­tra­venții în caz de ne­res­pec­ta­re a re­gu­li­lor, stan­dar­de­lor și cri­te­ri­i­lor ca­re au ca­rac­ter obli­ga­to­riu în do­me­ni­ul să­nă­tății pu­bli­ce, s-a con­si­de­rat opor­tu­nă du­bla­rea san­cți­u­ni­lor prin co­re­la­rea cuan­tu­mu­lui amen­zi­lor cu gra­dul de risc al fap­tei con­tra­venți­o­na­le“, se men­ţi­o­nea­ză în do­cu­ment. Astfel, mi­nis­te­rul pro­pu­ne du­bla­rea amen­zi­lor – de la 5001.500 lei la 1.000-3.000 lei pen­tru per­soa­ne fi­zi­ce și de la 10.000-15.000 lei la 20.00030.000 lei – pen­tru ne­res­pec­ta­rea obli­ga­ţi­i­lor sta­bi­li­te de re­gle­men­tă­ri­le le­ga­le în vi­goa­re pri­vind in­for­ma­rea și tran­smi­te­rea in­for­ma­ţi­i­lor mi­ni­me re­fe­ri­toa­re la sta­rea pa­ci­en­tu­lui de că­tre echi­pa­je­le de prim aju­tor ca­li­fi­cat și echi­pa­je­le me­di­ca­le de ur­gen­ţă, pen­tru ne­so­li­ci­ta­rea

de că­tre șe­ful echi­pa­ju­lui me­di­cal de ur­gen­ţă a unui echi­paj cu ni­vel de com­pe­ten­ţă su­pe­ri­or,în ca­zul în ca­re sta­rea pa­ci­en­tu­lui o im­pu­ne, și pen­tru ne­com­ple­ta­rea sau com­ple­ta­rea in­co­rec­tă a fișei me­di­ca­le.

In­ter­ven­ţi­i­le în ca­zu­ri­le de ur­gen­ţă, mai ra­pi­de

Alte san­cți­uni pro­pu­se de mi­nis­ter vi­ze­a­ză mo­dul de pre­lua­re a pa­ci­en­ţi­lor în UPU, iar sanc­ţi­u­ni­le se vor du­bla da­că va fi de­pășit in­ter­va­lul de timp pre­vă­zut de re­gle­men­tă­ri­le le­ga­le în vi­goa­re – amen­dă de la 1.000 lei la 3.000 lei pen­tru per­soa­ne­le fi­zi­ce, res­pec­tiv cu amen­dă de la 20.000 lei la 30.000 lei pen­tru per­soa­ne­le ju­ri­di­ce, du­ble față de ce­le ac­tua­le.To­to­da­tă,ne­res­pec­ta­rea

obli­ga­ţi­i­lor im­pu­se de re­gle­men­tă­ri­le le­ga­le în vi­goa­re pri­vind acti­vi­ta­tea echi­pa­je­lor de prim aju­tor ca­li­fi­cat sau neînde­pli­ni­rea de că­tre me­di­cul/asis­ten­tul coordonato­r din ca­drul dis­pe­ce­ra­tu­lui me­di­cal sau al dis­pe­ce­ra­tu­lui in­te­grat a atri­bu­ţi­i­lor ce îi re­vin în pri­vin­ţa coor­do­nă­rii și mo­ni­to­ri­ză­rii ac­ti­vi­tă­ţii de in­ter­ven­ţie – amen­dă de la 2.000 lei la 4.000 lei pen­tru per­soa­ne­le fi­zi­ce, res­pec­tiv cu amen­dă de la 20.000 lei la 30.000 lei pen­tru per­soa­ne­le ju­ri­di­ce, du­ble față de ce­le ac­tua­le.

Pen­tru neînde­pli­ni­rea de că­tre ser­vi­ci­i­le de am­bu­lan­ţă pri­va­te a con­di­ţi­i­lor de acor­da­re a asis­ten­ţei me­di­ca­le de ur­gen­ţă la ni­vel pres­pi­ta­li­cesc, în con­for­mi­ta­te cu re­gle­men­tă­ri­le le­ga­le în vi­goa­re sau uti­li­za­rea de că­tre ser­vi­ci­i­le de am­bu­lan­ţă pri­va­te,de ser­vi­ci­i­le con­trac­ta­te cu CNAS sau cu ca­se­le de asi­gu­rări de să­nă­ta­te pri­va­te a unor re­cla­me ca­re su­ge­re­a­ză gra­tu­i­ta­tea asis­ten­ţei de ur­gen­ţă sau a con­sul­ta­ţi­i­lor – amen­dă de la 2.000 lei la 4.000 lei pen­tru per­soa­ne­le fi­zi­ce, res­pec­tiv cu amen­dă de la 20.000 lei la 40.000 lei pen­tru per­soa­ne­le ju­ri­di­ce,

du­ble față de ce­le ac­tua­le. Pen­tru ne­res­pec­ta­rea nor­me­lor ca­re re­gle­men­te­a­ză acor­da­rea asis­ten­ţei me­di­ca­le pri­va­te de ur­gen­ţă, ne­res­pec­ta­rea ce­rin­ţe­lor sta­bi­li­te de re­gle­men­tă­ri­le le­ga­le pri­vind for­ma­rea per­so­na­lu­lui și com­pe­ten­ţa ne­ce­sa­ră pen­tru fi­e­ca­re ca­te­go­rie de ac­ti­vi­ta­te pres­ta­tă de că­tre ser­vi­ci­i­le de am­bu­lan­ţă pu­bli­ce și pri­va­te, ne­res­pec­ta­rea re­gle­men­tă­ri­lor le­ga­le în vi­goa­re pen­tru orga­ni­za­rea și func­ţi­o­na­rea ser­vi­ci­i­lor pu­bli­ce de am­bu­lan­ţă, an­ga­ja­rea în ca­drul ser­vi­ci­i­lor pu­bli­ce sau pri­va­te de am­bu­lan­ţă de per­so­nal fă­ră cer­ti­fi­ca­re și in­stru­i­re pro­fe­si­o­na­lă, ne­res­pec­ta­rea pro­gra­mu­lui și a tu­re­lor de lu­cru în ca­drul ser­vi­ci­i­lor pu­bli­ce de am­bu­lan­ţă – amen­dă de la 2.000 lei la 4.000 lei pen­tru per­soa­ne­le fi­zi­ce, res­pec­tiv cu amen­dă de la 20.000 lei la 50.000 lei pen­tru per­soa­ne­le ju­ri­di­ce, cel puțin du­ble față de ni­ve­lul ac­tual.

Lip­sa cu­ră­ţe­ni­ei în uni­tă­ţi­le sa­ni­ta­re, ta­xa­tă dur

Proi­ec­tul mai pro­pu­ne san­cți­uni noi sau ma­jo­ra­rea amen­zi­lor pen­tru neasi­gu­ra­rea

în fi­e­ca­re sec­ţie de spi­ta­li­za­re a spa­ţi­i­lor, cir­cu­i­te­lor func­ţi­o­na­le și a con­di­ţi­i­lor ne­ce­sa­re pen­tru izo­la­rea bol­na­vi­lor ca­re re­pre­zin­tă sur­se de bo­li tran­smi­si­bi­le, pre­cum și pen­tru bol­na­vii cu re­cep­ti­vi­ta­te cres­cu­tă la in­fec­ţii. Vor fi pa­si­bi­li de amen­zi us­tu­ră­toa­re și fur­ni­zo­rii de ser­vi­cii me­di­ca­le ca­re nu au un plan pro­priu de ges­ti­o­na­re a deșeu­ri­lor me­di­ca­le sau ca­re nu de­ţin do­cu­men­te ca­re ates­tă ser­vi­ci­i­le me­di­ca­le acor­da­te pa­ci­en­ţi­lor. De ase­me­nea, va fi as­pru sanc­ţi­o­na­tă ne­res­pec­ta­rea re­gu­li­lor pri­vind re­gi­mul și condiţiile de ac­ces în uni­tă­ţi­le sa­ni­ta­re, dar și neasi­gu­ra­rea în uni­tă­ţi­le sa­ni­ta­re de ori­ce tip a do­tă­ri­lor cu obi­ec­te sa­ni­ta­re în nu­măr co­res­pun­ză­tor nor­ma­ti­vu­lui în vi­goa­re sau neasi­gu­ra­rea pre­lu­cră­rii sa­ni­ta­re a pa­ci­en­ţi­lor la in­ter­na­re, pre­cum și ne­re­gu­li­le pri­vind ste­ri­li­za­rea apa­ra­tu­rii me­di­ca­le sau uti­li­za­rea pro­du­se­lor bi­o­ci­de și a medicament­elor cu ter­men de va­la­bi­li­ta­te ex­pi­rat, reu­ti­li­za­rea ar­ti­co­le­lor și ma­te­ria­le­lor sa­ni­ta­re de uni­că fo­lo­sin­ţă sau neasi­gu­ra­rea apei ste­ri­le la blo­cu­ri­le ope­ra­to­rii și în să­li­le de naște­re.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.