Au­to­bu­ze eta­ja­te pen­tru tu­riștii de pe li­to­ral

Tu­riștii ca­re vor ve­ni în Con­sta­nța în mini-va­ca­nța de Paște și de 1 Mai vor avea po­si­bi­li­ta­tea, și în acest an, de a fo­lo­si au­to­bu­ze­le eta­ja­te.

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

Re­gia Au­to­no­mă de Tran­sport în Co­mun Con­sta­nța a anu­nțat că în pe­ri­oa­da 26 apri­lie–5 mai 2019 va rein­tro­du­ce în cir­cu­lație li­nia tu­ris­ti­că CiTy TOUR (au­to­bu­ze eta­ja­te), pe ace­lași tra­seu ca în anul tre­cut, pe prin­ci­pi­ul Hop On/Hop Off. Tra­seul es­te ur­mă­to­rul: Ga­ra CFR – Piața Far – Poar­ta 5 – Si­lo­zu­ri­le Sa­lig­ny (in­cin­ta Port) – Cu­i­bul Re­gi­nei (in­cin­ta Port) – Por­tul Tu­ris­tic To­mis – Bd. Eli­sa­be­ta – Str.Ter­me­le Ro­ma­ne – Str. Ne­gru Vo­dă – Str. Mir­cea cel Bă­trân – Bd. Ma­maia, până la Ta­bă­ra Tu­rist din stați­u­nea Ma­maia. Pu­teți ur­ca sau co­bo­rî ori­când pe acest tra­seu. Cu aju­to­rul aces­tui au­to­buz veți ve­dea și o par­te din Por­tul Con­sta­nța. De anul tre­cut li­nia ajun­ge în port, iar obi­ec­ti­ve­le de aco­lo, des­tul de greu ac­ce­si­bi­le tu­riști­lor, au re­pre­zen­tat punc­te de atra­cție.

Ru­ta aces­tor au­to­bu­ze in­clu­de 100 de obi­ec­ti­ve tu­ris­ti­ce im­por­tan­te din orașul

Con­sta­nța și din stați­u­nea Ma­maia; prin­tre aces­tea: si­lo­zu­ri­le „Anghel Sa­lig­ny“, ve­chea Bur­să Ma­ri­ti­mă, Ga­ra Ma­ri­ti­mă, Cu­i­bul Re­gi­nei, Mu­zeul de Isto­rie și Arhe­o­lo­gie, Edi­fi­ci­ul ro­man cu mo­zaic, Mos­che­ea „Ca­rol I“, Ca­zi­no­ul din Con­sta­nța, Acva­ri­ul, Fa­rul Ge­no­vez, Por­tul tu­ris­tic To­mis, Del­fi­na­ri­ul, Sa­tul de Va­ca­nță, Ca­zi­no­ul din Ma­maia.

Toa­te aces­te atrac­ţii tu­ris­ti­ce sunt dis­po­ni­bi­le pe ori­ce te­le­fon prin apli­ca­ţia „CiTy TOUR Con­sta­nța“.Ca no­u­ta­te, înce­pând de anul aces­ta apli­cația „CiTy TOUR Con­sta­nța“se poa­te in­sta­la și pe te­le­foa­ne­le cu sis­tem de ope­ra­re iOS. Ta­ri­fe­le pen­tru li­nia tu­ris­ti­că ră­mân nes­chim­ba­te: 3 lei pen­tru un tur și 5 lei pen­tru Hop On/Hop OŸ.

Au­to­bu­ze­le ple­a­că din Ga­ra CFR,în in­ter­va­lul 10.00–18.00, și din ca­pă­tul stați­u­nii Ma­maia,în in­ter­va­lul 10.12–17.12.

Res­tri­cții de tra­fic

Mini-va­ca­nța adu­ce și res­tri­cții de tra­fic în Ma­maia. Ediția de pri­mă­va­ră a Fes­ti­va­lu­lui Sun­wa­ves de­bu­te­a­ză astă­zi pe pla­ja Cra­zy Be­a­ch din stați­u­nea Ma­maia și, pen­tru ca eveni­men­tul să se des­fășoa­re în con­diții op­ti­me, cir­cu­lația au­to­ve­hi­cu­le­lor va fi res­tri­cți­o­na­tă în pe­ri­oa­da 25 apri­lie (ora 14.00) – 2 mai (ora 06.00). Tra­fi­cul ru­ti­er va fi închis pe ale­ea La­mia, în zo­na de ac­ces spre pla­ja Cra­zy Be­a­ch, și pe ale­ea Mi­ce­ne, ca­re fa­ce le­gă­tu­ra între alei­le La­mia și Ita­ca. Acce­sul au­to­ve­hi­cu­le­lor spre par­ca­rea Ho­te­lu­lui „Blue Be­a­ch“se va fa­ce din­spre sen­sul gi­ra­to­riu din zo­na Fra­tel­li. Flu­i­di­za­rea tra­fi­cu­lui se va re­a­li­za pe tra­seul Bd.Ma­maia – ale­ea Si­ra­cu­za – dre­ap­ta pe ale­ea Ita­ca – dre­ap­ta ale­ea La­mia – ieși­re spre Bd. Ma­maia. De ase­me­nea, echi­pa­je ale Po­liți­ei vor acți­o­na în sen­su­ri­le gi­ra­to­rii de pe Bd.Ma­maia,res­pec­tiv sen­sul gi­ra­to­riu din­spre Ho­tel Ca­rai­man și sen­sul gi­ra­to­riu din­spre zo­na Sum­mer­land. Au­to­ve­hi­cu­le­le de tip ta­xi vor stați­o­na pe ale­ea Ita­ca.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.