Drag­nea aște­ap­tă po­ziția lui Isă­res­cu

Romania Libera - - Politică -

Li­de­rul PSD Li­viu Drag­nea a de­cla­rat, du­pă adop­ta­rea de că­tre Par­la­ment a pro­pu­ne­rii le­gis­la­ti­ve pri­vind re­pa­tri­e­rea au­ru­lui, că nu l-a au­zit ni­ci­o­da­tă pe gu­ver­na­to­rul BNR, Mu­gur Isă­res­cu, con­tes­tând acest proi­ect. „Eu nu l-am au­zit ni­ci­o­da­tă pe Mu­gur Isă­res­cu con­tes­tând acest proi­ect. Sunt con­si­li­eri de la BNR ca­re de-a lun­gul tim­pu­lui au spus foar­te mul­te pros­tii, au spus foar­te mul­te min­ci­uni, pro­po­vă­du­iau că în Ro­mânia nu va func­ţi­o­na pro­gra­mul de gu­ver­na­re al nos­tru și s-au înșe­lat. Când eu o să văd o po­zi­ţie ofi­cia­lă BNR ex­pri­ma­tă de gu­ver­na­tor, atunci vă rog să mă între­ba­ţi. Es­te un proi­ect de le­ge pe ca­re îl sus­ţin“, a de­cla­rat Li­viu Drag­nea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.