Par­la­men­tul a mo­di­fi­cat Co­dul Pe­nal

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Mo­di­fi­că­ri­le Co­du­lui Pe­nal şi Co­du­lui de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă au fost adop­ta­te de Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, în ca­li­ta­te de for de­ci­zi­o­nal. Spri­ji­nul UDMR și al de­pu­tați­lor Mi­no­ri­tăți­lor a fost de­ci­siv pen­tru mo­di­fi­ca­rea ce­lor do­uă ac­te nor­ma­ti­ve, în

con­diți­i­le în ca­re PSD și ALDE nu mai au ma­jo­ri­ta­te la Ca­me­ra De­pu­tați­lor. PSD și ALDE au strâns 156 de vo­turi, față de ce­le 165 ne­ce­sa­re. Aces­tor vo­turi li s-au adău­gat alte 25 în ca­zul Co­du­lui de Pro­ce­du­ră și alte 24 în ca­zul Co­du­lui Pe­nal. Au fost 13 de­pu­tați UDMR ca­re au vo­tat adop­ta­rea Co­du­ri­lor, opt de­pu­tați de la mi­no­ri­tăți (șap­te la Co­dul Pe­nal), trei de­pu­tați nea­fi­liați și un de­pu­tat PMP. PNL, USR și PMP au vo­tat împo­tri­vă. PNL a anun­ţat că va se­si­za CCR.

Mo­di­fi­că­ri­le Co­du­lui Pe­nal și Co­du­lui de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă au fost adop­ta­te de Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor. Spri­ji­nul UDMR și al Mi­no­ri­tăți­lor a fost de­ci­siv, în con­diți­i­le în ca­re PSD și ALDE nu mai au ma­jo­ri­ta­te. PNL a anun­ţat că va se­si­za Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă (CCR).

Proi­ec­tul de mo­di­fi­ca­re a Co­du­lui de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă a fost adop­tat cu 181 de vo­turi „pen­tru“şi 83 „împo­tri­vă“, iar cel de mo­di­fi­ca­re a Co­du­lui Pe­nal a fost adop­tat cu 180 de vo­turi „pen­tru“şi 81 „împo­tri­vă“. Spri­ji­nul UDMR și al de­pu­tați­lor Mi­no­ri­tăți­lor a fost de­ci­siv pen­tru mo­di­fi­ca­rea ce­lor do­uă ac­te nor­ma­ti, în con­diți­i­le în ca­re PSD și ALDE nu mai au ma­jo­ri­ta­te la Ca­me­ra De­pu­tați­lor. PSD și ALDE au strâns 156 de vo­turi, față de ce­le 165 ne­ce­sa­re. Aces­tor vo­turi li s-au adău­gat alte 25 în ca­zul Co­du­lui de Pro­ce­du­ră și alte

24 în ca­zul Co­du­lui Pe­nal. Au fost 13 de­pu­tați UDMR ca­re au vo­tat adop­ta­rea Co­du­ri­lor, opt de­pu­tați de la mi­no­ri­tăți (șap­te la Co­dul Pe­nal), trei de­pu­tați nea­fi­liați și de­pu­ta­tul PMP, Cor­ne­liu Bi­chi­neț. PNL, USR și PMP au vo­tat împo­tri­vă. De­pu­ta­tul PSD Ni­cu Niță a vo­tat împo­tri­va Co­du­lui de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă, dar, ul­te­ri­or, a de­cla­rat că ar fi fost vor­ba de o eroa­re a sis­te­mu­lui de vot elec­tro­nic.

Ambe­le proi­ec­te au fost dez­bă­tu­te în pro­ce­du­ră de ur­gen­ţă, dat fi­ind că or­do­nan­ţe­le de ur­gen­ţă ca­re ar fi tre­bu­it să co­nți­nă aces­te pre­ve­deri nu au fost emi­se, în po­fi­da anun­ţu­lui în acest sens fă­cut de mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei, Tu­do­rel Toa­der, fapt ca­re a pro­vo­cat re­tra­ge­rea spri­ji­nu­lui PSD pen­tru aces­ta.

Prin­ci­pa­le­le mo­di­fi­cări

Prin­tre mo­di­fi­că­ri­le adu­se Co­du­lui Pe­nal se nu­mă­ră înju­mă­tăți­rea pe­dep­se­lor pen­tru in­fra­cți­u­ni­le de de­la­pi­da­re și abuz în ser­vi­ciu, da­că au­to­rii fap­te­lor achi­tă pre­ju­di­ci­ul până la ră­mâne­rea de­fi­ni­ti­vă a sen­ti­nței. A fost abro­gat și un ar­ti­col ca­re per­mi­tea crește­rea unor pe­dep­se, din le­gea pri­vind pre­veni­rea fap­te­lor de co­ru­pție (78/2000): „În ca­zul in­fra­cți­u­ni­lor de abuz în ser­vi­ciu sau de uzur­pa­re a fun­cți­ei, da­că fun­cți­o­na­rul pu­blic a obți­nut pen­tru si­ne ori pen­tru altul un fo­los ne­cu­venit, li­mi­te­le spe­cia­le ale pe­dep­sei se ma­jo­re­a­ză cu o trei­me“.

Proi­ec­tul pre­ve­de re­du­ce­rea ter­me­ne­lor de pres­crip­ţie a pe­dep­se­lor. Ter­me­ne­le de pres­crip­ţie a răs­pun­de­rii pe­na­le vor fi: de 8 ani fa­ţă de 10 ani în le­gea în vi­goa­re, când le­gea pre­ve­de pen­tru in­frac­ţi­u­nea să­vârşi­tă pe­de­ap­sa închi­so­rii mai ma­re de 10 ani, dar ca­re nu de­pă­şeş­te 20 de ani; şi de 6 ani în loc de 8 ani când le­gea pre­ve­de pen­tru in­frac­ţi­u­nea să­vârşi­tă pe­de­ap­sa închi­so­rii mai ma­re de 5 ani, dar ca­re nu de­pă­şeş­te 10 ani. Spe­cia­liștii spun că ace­as­tă mo­di­fi­ca­re-cheie ar pu­tea să îl vi­ze­ze sau să îl in­te­re­se­ze di­rect și pe Li­viu Drag­nea, în do­sa­rul său pri­vind an­ga­jă­ri­le fic­ti­ve. De ase­me­nea, de­pu­tații ma­jo­ri­tății au vo­tat și abro­ga­rea ar­ti­co­lu­lui re­fe­ri­tor la ne­gli­jen­ţa în ser­vi­ciu.

Emi­te­rea, apro­ba­rea sau adop­ta­rea de ac­te nor­ma­ti­ve au fost ex­cep­ta­te de la in­fra­cți­u­nea de fa­vo­ri­za­re a in­frac­to­ru­lui. Es­te o pre­ve­de­re do­ri­tă de po­li­ti­ci­eni de mai mul­tă vre­me, în con­diți­i­le în ca­re DNA a an­che­tat emi­te­rea or­do­na­nței 13 de că­tre Gu­ver­nul So­rin Grin­de­a­nu.

Res­tri­cții pen­tru man­da­te

Co­dul de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă pre­ve­de, prin­tre alte­le, in­ter­zi­ce­rea, în cur­sul ur­mă­ri­rii pe­na­le şi al ju­de­că­rii cau­zei, a co­mu­ni­că­ri­lor pu­bli­ce şi a de­cla­ra­ţi­i­lor pu­bli­ce, pre­cum şi fur­ni­za­rea altor in­for­ma­ţii, di­rect sau in­di­rect, pro­venind de la au­to­ri­tă­ţi pu­bli­ce re­fe­ri­toa­re la fap­te­le şi per­soa­ne­le ce fac obi­ec­tul aces­tor pro­ce­duri. Per­soa­ne­le din ca­drul au­to­ri­tă­ţi­lor pu­bli­ce nu se pot re­feri la per­soa­ne­le sus­pec­ta­te sau in­cul­pa­te ca şi cum aces­tea ar fi vi­no­va­te,

de­cât în ca­zul în ca­re exis­tă o ho­tă­râre de­fi­ni­ti­vă de con­dam­na­re cu pri­vi­re la ace­le fap­te.

Man­da­te­le de se­cu­ri­ta­te nați­o­na­lă nu se mai pot uti­li­za în do­sa­re­le obișnu­i­te. Cu alte cu­vin­te, da­că în timp ce mo­ni­to­ri­ze­a­ză o per­soa­nă pen­tru in­frac­ţi­uni de te­ro­rism, SRI află că acea

per­soa­nă sau alte­le co­mit şi o in­frac­ţi­u­ne de co­rup­ţie, ser­vi­ci­ul nu mai poa­te tri­mi­te pro­be­le la Par­chet pen­tru ca fap­te­le să fie in­stru­men­ta­te în ca­drul unor do­sa­re pe­na­le de co­rup­ţie. Sin­tag­ma „sus­pi­ci­uni re­zo­na­bi­le“a fost înlo­cu­i­tă cu sin­tag­ma „pro­be sau in­di­cii te­mei­ni­ce“.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.