Ar­tiștii ro­mâni des­chid show-ul pe sce­na prin­ci­pa­lă la Elec­tric Cas­tle

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Lo­re­da­na, Alter­nos­fe­ra, Șu­ie Pa­pa­ru­de și CTC vor da star­tul ofi­cial al pro­gra­mu­lui de pe sce­na prin­ci­pa­lă în fi­e­ca­re zi a fes­ti­va­lu­lui Elec­tric Cas­tle 2019. Lor li se ală­tu­ră nu­me noi, atât din ţa­ră, cât și din străi­nă­ta­te, res­pec­tiv tru­pe se­lec­ta­te din ce­le mai im­por­tan­te show­ca­se-uri eu­ro­pe­ne.

Alter­nos­fe­ra săr­bă­to­rește 20 de ani de ac­ti­vi­ta­te ală­turi de pu­bli­cul Elec­tric Cas­tle, cel mai ma­re fes­ti­val la ca­re tru­pa va cânta în acest an. Joi, 18 iu­lie, tru­pa re­vi­ne la Cas­tel cu un nou al­bum, cel de-al șa­se­lea ma­te­rial dis­co­gra­fic pe ca­re îl sem­nea­ză. Vi­neri, sce­na prin­ci­pa­lă îi are ca prim act pe cei de la CTC. O surpriză es­te con­fir­ma­rea Lo­re­da­nei pen­tru se­a­ra de sâmbă­tă, 20 iu­lie. Artis­ta es­te prezentă în to­pu­ri­le ro­mânești de pes­te 35 de ani, timp în ca­re s-a rein­ven­tat con­stant, tre­când de la co­la­bo­rări cu BUG Ma­fia la Agu­ri­da, iar în 2019 pre­gă­tește un show com­plex pen­tru pri­ma ei pre­ze­nță la Elec­tric Cas­tle. Tot sâmbă­tă, Sub­car­pați ocu­pă sce­na prin­ci­pa­lă într-o va­rian­tă

ex­clu­si­vă: Ha­nu’ Ha­nu’, Bra­gă, Mo­ta­nu’, Mara și Su­ro­ri­le Osoia­nu sparg gra­nițe­le din­tre hip-hop, fol­clor și elec­tro. Ul­ti­ma zi din fes­ti­val por­nește cu Șu­ie Pa­pa­ru­de, pe ca­re toa­tă lu­mea îi aște­ap­tă cu ma­te­ria­le­le de pe cel mai nou al­bum al lor, lan­sat re­cent.

Gri­mus și Moon­li­ght Bre­ak­fast re­vin în fes­ti­val du­pă o pau­ză de câți­va ani, timp în ca­re par­cur­sul ce­lor do­uă tru­pe a in­clus ma­te­ria­le noi și foar­te mul­te con­cer­te pen­tru a păs­tra con­tac­tul cu im­por­tan­te­le co­mu­ni­tăți de fani de ca­re ambe­le tru­pe se bucură în Ro­mânia. Spu­nem „1.000 de DA“con­fir­mă­rii The Mo­no Jac­ks în rândul artiștilor ro­mâni pre­ze­nți la Elec­tric Cas­tle, o tru­pă ce tre­ce prin­tr-o pe­ri­oa­dă foar­te cre­a­ti­vă și pro­duc­ti­vă. Con­cer­te­a­ză foar­te rar în ța­ră, fi­ind mai me­reu în tur­nee prin Ger­ma­nia, Aus­tria sau Spa­nia: Zmei3 sunt pro­mo­to­rii „ese­nței su­fle­tu­lui ro­mânesc“în lu­me și vor cu­ceri noi fani în rândul pu­bli­cu­lui de la Cas­tel.

Ală­turi de nu­me de­ja con­sa­cra­te, fes­ti­va­lul pro­pu­ne și o pri­vi­re mai aten­tă asu­pra artiștilor ro­mâni mai puțin cu­nos­cuți, dar foar­te ta­len­tați. Trei nu­me ro­mânești tre­bu­ie să fi­gu­re­ze pe agen­da tu­tu­ror: Va­le­ria Stoi­ca, Zim­bru, For The Wic­ked. Toți

au un po­te­nțial pe ca­re su­sți­ne­rea pu­bli­cu­lui îl poa­te tran­sfor­ma în no­to­ri­e­ta­tea pe ca­re o me­ri­tă pe de­plin. Fie că au mai cântat de­ja la Elec­tric Cas­tle sau au pu­tut fi vă­zuți în fes­ti­va­luri mai mici, Sa­tel­li­tes, Kar­pov not Kas­pa­rov, Ma­ru și mu­lți alții ne vor re­a­min­ti că e im­por­tant să su­sți­nem ar­tiștii ca­re cred în mu­zi­ca lor și au en­tu­zias­mul ce­lor pen­tru ca­re ar­ta nu e doar un mij­loc spre o ca­ri­e­ră de succes.

Orga­ni­za­to­rii Elec­tric Cas­tle au fost pre­ze­nți în ul­ti­mul an la ce­le mai im­por­tan­te show­ca­se-uri or­ga­ni­za­te la ni­vel in­ter­nați­o­nal – evenimente ale in­dus­tri­ei la ca­re par­ti­ci­pă or­ga­ni­za­tori de fes­ti­va­luri, ală­turi de ca­se de dis­curi, im­pre­sari sau pro­du­că­tori, pre­cum Inter­na­ti­o­nal Fes­ti­val Fo­rum, Eu­ro­so­nic, Re­e­per­bahn, Bu­da­pest Show­ca­se sau The Gre­at Esca­pe. De aici au fost ale­se ce­le mai pro­miță­toa­re nu­me ale anu­lui. Se­le­cția pro­pu­să îi in­clu­de pe De­la­por­te, un duo elec­tro­nic ita­lia­no-spa­ni­ol; Glass Mu­seum, doi artiști ca­re și-au fo­lo­sit pa­si­u­nea pen­tru jazz pen­tru a crea un nou vi­be în mu­zi­ca elec­tro­ni­că; The Slow Re­a­der Club, ca­re reușesc să adu­ne mii de oa­meni la con­cer­te­le lor din Man­ches­ter-ul natal; Ga­to Pre­to, cu un ames­tec de mu­zi­că afri­ca­nă

și sud-ame­ri­ca­nă, și mu­lți alții. Toți vor avea, la ediția din acest an, o sce­nă dedicată – Co­ur­tyard es­te lo­cul din ca­re fi­e­ca­re fes­ti­va­li­er va ieși cu cel puțin o no­uă des­co­pe­ri­re, nu­me des­pre ca­re va spu­ne, în scurt timp, „i-am as­cul­tat înain­te de a fi po­pu­lari“.

SKA cu in­flue­nțe ma­ghia­re? Da­că vi se pa­re o com­bi­nație im­po­si­bi­lă, pro­ba­bil ar tre­bui să-i des­co­pe­riți pe

Pan­no­nia Allstars Ska Orches­tra (PASO). Au reușit chiar să adau­ge în mix și in­flue­nțe jazz și reg­gae, re­zul­ta­tul tran­sfor­mându-i în re­gii pe­tre­ce­ri­lor pli­ne de ener­gie și am­ba­sa­dori ai sti­lu­lui Ska în între­a­ga Eu­ro­pă.

Elec­tric Cas­tle se pre­gă­tește să anu­nțe în cu­rând și Own The Sta­ge, con­cur­sul anual prin ca­re tru­pe sau DJ pot con­cu­ra pen­tru a fi in­cluși în li­neup-ul fes­ti­va­lu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.