Rug­by-ul ro­mânesc, în de­clin pe toa­te pla­nu­ri­le

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Do­uă eșe­curi ma­jo­re din lu­mea mi­ri­fi­că a ba­lo­nu­lui oval ne-au atras ate­nția în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă. Echi­pa nați­o­na­lă de ju­ni­ori U18 a Ro­mâni­ei a ter­mi­nat pe ul­ti­ma po­ziție Cam­pi­o­na­tul European, iar Ti­mișoa­ra Sa­ra­cens a fost eli­mi­na­tă din cu­pe­le eu­ro­pe­ne.

Ste­jă­reii U18, pre­gă­tiți de că­tre an­tre­no­rul Ge­or­ge Sa­va, au pi­er­dut toa­te ce­le trei me­ci­uri la Cam­pi­o­na­tul European des­fășu­rat la Ka­li­nin­grad, în Ru­sia. Mai întâi ne-a bătut, ce-i drept greu, cu 13-11, nați­o­na­la ță­rii gaz­dă, în sfer­tu­ri­le de fi­na­lă.Am mers în tur­neul de con­so­la­re, un­de Ger­ma­nia ne-a de­pășit și ea, cu 17-13. Ca­pa­cul a fost pus de înfrânge­rea din me­ci­ul pen­tru

lo­cu­ri­le 7-8, con­tra Olan­dei,scor 29-12.Astfel,am reușit con­tra­per­for­ma­nța de a pi­er­de ab­so­lut toa­te me­ci­u­ri­le la Cam­pi­o­na­te­le Eu­ro­pe­ne U18 și U20, la ca­re am ali­niat echi­pa re­pre­zen­ta­ti­vă. Ca să nu mai amin­tim de de­zas­trul toamnei tre­cu­te, când la Mon­dia­lul de ju­ni­ori U20, des­fășu­rat chiar pe Arcul de Tri­umf, am fost li­te­ral­men­te ci­u­ca bă­tăi­lor.

Ti­mișoa­ra Sa­ra­cens, eli­mi­na­tă din Con­ti­nen­tal Shi­el­ds

Cam­pi­oa­na Ro­mâni­ei, Ti­mișoa­ra Sa­ra­cens, a fost între­cu­tă cu 40-32 de rușii de la Eni­sey Kras­noyar­sk,în re­tu­rul se­mi­fi­na­lei aces­tei cu­pe eu­ro­pe­ne ca­re ofe­ră drept mi­ză ca­li­fi­ca­rea în Cu­pa Chal­len­ge. Bă­nățe­nii sunt și ei de­par­te de ni­ve­lul de joc și de or­ga­ni­za­re

pe ca­re îl eta­lau acum câți­va ani, înscri­in­du-se pe trai­ec­tul des­cen­dent al rug­by-ului ro­mânesc.

Esa­ve­ra­jul a fost cri­te­ri­ul ca­re ne-a fă­cut să nu îi pu­tem de­păși pe ruși.

La mo­dul ge­ne­ral și con­clu­ziv, rug­by-ul ro­mânesc es­te în dis­pu­tă cu țări, pre­cum ce­le enu­me­ra­te în acest ar­ti­col, a că­ror tra­diție nu se poa­te com­pa­ra cu a noas­tră. To­tuși, pro­gre­sul lor,co­ro­bo­rat cu stag­na­rea noas­tră,con­du­ce la si­tuația de fapt.

Nu mai in­clu­dem în ace­as­tă ecuație a de­zas­tru­lui fap­tul că am pi­er­dut în bi­ro­uri ca­li­fi­ca­rea la Cu­pa Mon­dia­lă din Ja­po­nia, de­oa­re­ce nu am ști­ut să stu­di­em și să in­ter­pre­tăm re­gu­la­men­te­le in­ter­nați­o­na­le.

Rug­by-ul ro­mânesc tre­bu­ie sal­vat și are ne­voie de o mi­nu­ne (nu doar de Paște).

FOTO: WWW.FRR.RO

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.