Sfa­turi uti­le ca să nu vă îngrășați în mi­ni­va­ca­nța de 1 Mai

Romania Libera - - Prima Pagina - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Tra­ver­săm o pe­ri­oa­dă pre­să­ra­tă cu mul­te pro­vo­cări cu­li­na­re, iar sa­la­te­le pă­lesc în um­bra pre­pa­ra­te­lor hi­per­ca­lo­ri­ce. Ca în fi­e­ca­re an, nu­triți­o­niștii ne atrag ate­nția asu­pra re­gu­li­lor du­pă ca­re ar tre­bui să cum­pă­răm ali­men­te­le și să le gă­tim să­nă­tos.

Tra­ver­săm o pe­ri­oa­dă pre­să­ra­tă cu mul­te pro­vo­cări cu­li­na­re, iar sa­la­te­le pă­lesc în um­bra pre­pa­ra­te­lor hi­per­ca­lo­ri­ce. Ca în fi­e­ca­re an, nu­triți­o­niștii ne atrag ate­nția asu­pra re­gu­li­lor du­pă ca­re ar tre­bui să cum­pă­răm ali­men­te­le și să le gă­tim să­nă­tos.

„ Obi­cei­ul ro­mânesc es­te să avem ma­sa pli­nă cu de toa­te. Până aici to­tul bi­ne și să­nă­tos, dar com­bi­nați­i­le ali­men­ta­re și can­ti­tăți­le nu sunt ce­le po­tri­vi­te.Mai întâi de toa­te,tre­bu­ie să ci­tim eti­che­ta pro­du­se­lor pe ca­re le cum­pă­răm,mai ales da­că aces­tea sunt pre­am­ba­la­te. Urmă­rim nu­mă­rul de E-uri, ca­re nu tre­bu­ie să fie mai ma­re de 3, can­ti­ta­tea de za­hăr și sa­re,com­po­ziția pro­du­su­lui.Mai apoi, nu ames­te­căm în ace­lași fel de mânca­re sau la ace­e­ași ma­să pro­du­se­le din car­ne, cu lac­ta­te­le și oul. Dul­ci­u­ri­le ar tre­bui fă­cu­te în ca­să,fă­ră za­hăr pe cât po­si­bil (îndul­ci­to­rul xy­li­tol poa­te fi o so­luție) și con­su­ma­te în pri­ma par­te a zi­lei, în ni­ci­un caz ime­diat du­pă ma­să. Alcoo­lul poa­te fi con­su­mat cu mo­de­rație,adi­că 1-2 pa­ha­re vin sec de exem­plu,la dis­ta­nță de o oră de la ma­să”, re­co­man­dă dr. Flo­rin Ioan Bă­lă­ni­că,spe­cia­list în me­di­ci­na sti­lu­lui de viață.

Me­di­cul spu­ne că tre­bu­ie evi­ta­ţi mi­cii ca­re au în com­po­zi­ţie aro­me de fum și adi­ti­vii ali­men­tari – glu­ta­ma­tul mo­no­so­dic, ni­tra­tul de po­ta­siu, aci­dul ci­tric,ci­tra­tul de so­diu și izoas­cor­ba­tul de so­di­um –, dar și pe cei cu adaos de za­hăr,ulei

ve­ge­tal, hi­dro­li­za­te pro­tei­ce ve­ge­ta­le, fi­bre ve­ge­ta­le și fi­bra de soia.To­to­da­tă,ter­me­nul de va­la­bi­li­ta­te tre­bu­ie să fie 5 zi­le de la da­ta pro­du­ce­rii, iar con­di­ţi­i­le de păs­tra­re între 0 și 4 gra­de Cel­si­us.

3 me­se pe zi și do­uă gus­tări

Dr. Bă­lă­ni­că aver­ti­ze­a­ză că, pe lângă acest prin­ci­piu de ba­ză în ali­men­ta­ţie, es­te im­por­tant și mo­dul cum gă­tim ali­men­te­le: pu­tem ale­ge so­sul de muștar în lo­cul mai­o­ne­zei, car­nea sla­bă de cur­can în lo­cul ce­lei de vi­tă și pu­tem re­nu­nța la ulei în pro­ce­sul de gă­ti­re al pre­pa­ra­te­lor. De alt­fel, pa­tru com­po­nen­te sunt esen­ţia­le în lup­ta cu ki­lo­gra­me­le în plus: di­e­ta echi­li­bra­tă, pro­gra­me­le de mișca­re fun­cți­o­na­lă, ma­na­ge­men­tul stre­su­lui și ges­ti­o­na­rea re­lați­ei cu an­tu­ra­jul. Ace­as­ta din ur­mă es­te se­ri­os încer­ca­tă da­că ne gândim la me­se­le din fa­mi­lie, unde sun­tem in­vi­tați cu ge­ne­ro­zi­ta­te și ser­viți cu mul­te pre­pa­ra­te, ca­re mai de ca­re mai ca­lo­ri­ce.

„Obi­cei­ul ro­mânesc și os­pi­ta­li­ta­tea spe­ci­fi­că înse­am­nă fo­rța­rea de a mânca,de a bea și mai apoi de a o lua de la ca­pat. Nu greșim da­că mâncăm can­ti­tăți mici de car­ne cu le­gu­me de cu­loa­re ver­de, din fi­e­ca­re fel de pe ma­să. De exem­plu: din ape­ri­tiv, ale­gem un me­zel cu cas­tra­ve­te, să­rim ci­or­ba și mâncăm puțin stu­fat sau car­ne cu sa­la­tă. Lă­săm să tre­a­că mi­nim o oră și bem un pa­har de vin sec sau mâncăm o pră­ji­tu­ră/tort. Mai întâi de toa­te, săr­bă­to­ri­le, ca și va­ca­nțe­le, fac par­te din viața noas­tră și nu tre­bu­ie să spu­nem STOP ate­nți­ei pen­tru să­nă­ta­te,pen­tru ca mai apoi să re­venim cu câte­va ki­lo­gra­me în plus.To­tul ți­ne de mo­dul în ca­re ne se­tăm viața, de per­spec­ti­va per­so­na­lă asu­pra vi­eții.”, afir­mă me­di­cul.

Câte pu­ţin din toa­te, pen­tru să­nă­ta­te

Așa­dar, mâncăm puțin, nu com­bi­năm sur­se­le de pro­tei­ne ani­ma­le, ale­gem alcoo­lul și dul­ci­u­ri­le la gus­ta­re. La mi­cul de­jun, pu­tem op­ta pen­tru o fe­lie, do­uă de co­zo­nac cu iaurt de­gre­sat sau pen­tru sa­la­ta de bo­euf cu mai­o­ne­ză de muștar fă­ră za­hăr sau pen­tru o fe­lie de drob cu ver­dețuri. La gus­ta­re, pu­tem mânca un măr ver­de sau un iaurt de­gre­sat.La prânz, ne pu­tem de­lec­ta cu o ci­or­bă de mi­el fă­ră ulei și puți­nă frip­tu­ră la cup­tor. La gus­ta­rea a do­ua, pu­tem con­su­ma un pa­har cu vin, iar se­a­ra, ide­al ar fi să ne re­zu­măm la puțin pește cu sa­la­tă. Iar da­că am scă­pat fă­ră ki­lo­gra­me în plus de Paște,tre­bu­ie să fim la fel de cum­pă­tați de 1 Mai,când cel mai ma­re pe­ri­col îl re­pre­zin­tă com­bi­nația de mici cu car­to­fi pră­jiți și be­re.

„E o com­bi­nație le­ta­lă din punc­tul meu de ve­de­re! Mi­cii nu sunt răi da­că îi con­su­măm la ma­sa de prânz, ală­turi de muștar fă­ră za­hăr și o fe­lie, do­uă de pâi­ne pră­ji­tă. Mi­cii sunt fă­cuți din car­ne to­ca­tă, ase­zo­na­tă cu mi­ro­de­nii și pre­pa­ra­tă într-un fel spe­ci­fic (tra­diți­o­nal, car­nea se fi­er­bea în ze­a­ma de oa­se). Acum nu cred că se mai prac­ti­că, dar car­nea to­ca­tă es­te mai greu di­ge­ra­bi­lă și bo­ga­tă în gră­si­mi. Con­su­mați oca­zi­o­nal și nu în com­bi­nație cu car­to­fi pră­jiți, re­pre­zin­tă o ma­să bo­ga­tă în pro­tein și gră­si­mi de ori­gi­ne ani­ma­lă. Con­su­mați în mod con­stant, duc la crește­re în greu­ta­te”, con­clu­zi­o­nea­ză spe­cia­lis­tul.

Ro­mânii, mari iu­bi­tori de mici

Po­tri­vit da­te­lor sta­tis­ti­ce, în Ro­mânia, anual, se con­su­mă între 20.000 și 25.000 de to­ne de mici, ce­ea ce înse­am­nă că pe me­se­le ro­mâni­lor ajung în jur de 440 mi­li­oa­ne de mici, în fi­e­ca­re an. Ra­por­tat la po­pu­la­ţia ac­ti­vă, rei­e­se că un ro­mân mă­nâncă,în me­die,40 de mici/an, dar într-o sin­gu­ră zi, cum es­te cea de 1 Mai, ro­mânul con­su­mă mici cât pen­tru o lu­nă între­a­gă.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.