Va­ma Ve­che va avea re­ţea de ga­ze na­tu­ra­le

Ga­ze­le ajung și în co­mu­ne­le 2 Mai și Li­ma­nu

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

Au­to­ri­zația de con­stru­i­re a fost sem­na­tă pe 25 apri­lie.

Va­ma Ve­che va be­ne­fi­cia de rețea de ga­ze na­tu­ra­le. Pri­mă­ria Li­ma­nu a pri­mit, pe 25 apri­lie 2019, au­to­ri­zația de con­stru­i­re pen­tru înfi­i­nța­rea dis­tri­buți­ei de ga­ze na­tu­ra­le. Ordi­nul de înce­pe­re pen­tru lu­cră­ri­le afe­ren­te va fi dat ime­diat du­pă Săr­bă­to­ri­le Pas­ca­le și mini-va­ca­nța de 1 Mai, iar du­ra­ta de exe­cuție pen­tru no­ua rețea es­te

de doi ani. Po­tri­vit proi­ec­tu­lui asu­mat de că­tre Pri­mă­ria Li­ma­nu, rețe­aua va avea 45 de km și va asi­gu­ra ga­ze na­tu­ra­le pen­tru sa­te­le Li­ma­nu, 2 Mai și Va­ma Ve­che. „Înfi­i­nța­rea rețe­lei de dis­tri­buție a ga­ze­lor a fost una din pri­o­ri­tăți­le echi­pei me­le. A fost un proi­ect di­fi­cil de im­ple­men­tat, din cau­za le­gis­lați­ei de­fi­ci­ta­re. Au fost doi ani în ca­re am fă­cut efor­turi pen­tru de­blo­ca­rea pro­ce­du­ri­lor spe­ci­fi­ce, dar am reușit să îmi țin pro­mi­si­u­nea față de oa­me­nii pe ca­re îi re­pre­zint. Mu­lțu­mesc au­to­ri­tăți­lor ju­dețe­ne pen­tru spri­ji­nul acor­dat, în spe­cial dom­nu­lui preșe­din­te al Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Con­sta­nța ca­re ne-a su­sți­nut. De ase­me­nea, mu­lțu­mesc dom­nu­lui se­na­tor Ni­co­lae Mo­ga, ca­re s-a im­pli­cat per­so­nal în de­blo­ca­rea aces­tui proi­ect. To­to­da­tă, un spri­jin con­sis­tent am pri­mit și din par­tea dom­nu­lui mi­nis­tru al Fi­na­nțe­lor, Eu­gen Te­o­do­ro­vici, ca­re a su­sți­nut cau­za noas­tră în fața au­to­ri­tăți­lor cen­tra­le. Es­te o zi im­por­tan­tă pen­tru co­mu­na noas­tră și cred că oda­tă fi­na­li­zat acest proi­ect și viața oa­me­ni­lor din ce­le 3 sa­te se îmbu­nă­tățește con­si­de­ra­bil. A fost o mun­că fan­tas­ti­că și mă bu­cur că efor­tu­ri­le de­pu­se s-au con­cre­ti­zat în fa­voa­rea noas­tră. Voi mo­ni­to­ri­za per­ma­nent sta­di­ul lu­cră­ri­lor, ast­fel încât ter­me­ne­le să fie res­pec­ta­te și exe­cuția rețe­lei să se des­fășoa­re con­form proi­ec­tu­lui“, a de­cla­rat Da­ni­el Ge­or­ges­cu, pri­ma­rul co­mu­nei Li­ma­nu. Va­loa­rea to­ta­lă a lu­cră­ri­lor es­te de 5.756.683 lei, din ca­re co­mu­na Li­ma­nu asi­gu­ră o co­fi­na­nța­re de 35%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.