DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

De­vo­ta­men­tul și ab­ne­ga­ţia cu ca­re mi­li­ta­rii noștri au slu­jit dra­pe­lul na­ţi­o­nal, une­ori cu pre­ţul sa­cri­fi­ci­u­lui su­prem, au fă­cut ca Ro­mânia să fie astă­zi o ţa­ră res­pec­ta­tă, mem­bră a Alian­ţei Nord-Atlan­ti­ce și a Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne. Pro­fe­si­o­na­lis­mul, com­pe­ten­ţa și spi­ri­tul de ca­ma­ra­de­rie ale mi­li­ta­ri­lor ro­mâni sunt cu­nos­cu­te și apre­cia­te atât în ţa­ră, cât și în rândul alia­ţi­lor și par­te­ne­ri­lor noștri. Avem, așa­dar, da­to­ria de a cin­sti me­mo­ria eroi­lor nea­mu­lui ro­mânesc și de a fa­ce tot ce ne stă în pu­tin­ţă pen­tru a păs­tra in­te­gri­ta­tea și li­ber­ta­tea ţă­rii noas­tre»“

KLAUS IOHANNIS, PREȘEDINTE­LE RO­MÂNI­EI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.