Fac­tori no­ci­vi și su­pra­so­li­ci­ta­re ner­voa­să

Romania Libera - - Politică -

Acor­da­rea sa­la­ri­i­lor și a spo­ru­ri­lor es­te re­gle­men­ta­tă de Le­gea sa­la­ri­ză­rii (153/2017), apro­ba­tă în va­ra anu­lui 2017 de Par­la­ment. Prin ace­as­tă le­ge, toa­te sa­la­ri­i­le sunt co­re­la­te cu sa­la­ri­ul mi­nim pe eco­no­mie. În acest fel, ori de câte ori crește sa­la­ri­ul mi­nim pe eco­no­mie, cresc și sa­la­ri­i­le din Par­la­ment. Atunci când cresc sa­la­ri­i­le de ba­ză, crește și spo­rul pen­tru con­diții vă­tă­mă­toa­re, ca­re re­pre­zin­tă 15% din sa­la­ri­ul de ba­ză. Le­gea sa­la­ri­ză­rii pre­ve­de că spo­ru­ri­le nu pot de­păși 30% din sa­la­ri­ul de ba­ză.

În de­cem­brie 2017, pre­mi­e­rul Mi­hai Tu­do­se

a apro­bat o ho­tă­râre de gu­vern în acest sens (HG 917/2017), prin ca­re lă­sa la mâna fi­e­că­rei in­sti­tuții să-și sta­bi­le­as­că spo­ru­ri­le. Ast­fel, în Par­la­ment spo­ru­ri­le au cres­cut de la 10% în sep­tem­brie la 15%, schim­bându-se și ba­za de cal­cul.

Po­tri­vit Re­gu­la­men­tu­lui apro­bat de con­du­ce­rea Ca­me­rei De­pu­tați­lor, spo­rul pen­tru con­diții de mun­că vă­tă­mă­toa­re se acor­dă în con­diți­i­le în ca­re, la eli­be­ra­rea bu­le­ti­ne­lor de de­ter­mi­na­re și/sau de ex­per­ti­za­re a lo­cu­ri­lor de mun­că, se con­sta­tă înde­pli­ni­rea a cel puțin unu­ia din­tre cri­te­ri­i­le sta­bi­li­te prin re­gu­la­ment. Es­te vor­ba de: înre­gis­tra­rea de îmbol­nă­viri pro­fe­si­o­na­le ca ur­ma­re a ac­ti­vi­tății des­fășu­ra­te la lo­cul de mun­că; exis­te­nța unor in­dici de mor­bi­di­ta­te la lo­cu­ri­le de mun­că res­pec­ti­ve; înre­gis­tra­rea unor ca­zuri de ac­ci­den­te de mun­că pro­du­se la lo­cul de mun­că; ris­cul de îmbol­nă­vi­re și ac­ci­den­ta­re de­ter­mi­nat de de­pășiri ale no­xe­lor pro­fe­si­o­na­le, fi­zi­ce, chi­mi­ce, fi­zi­co-chi­mi­ce, bi­o­lo­gi­ce, su­pra­so­li­ci­ta­rea unor fun­cții și sis­te­me ale or­ga­nis­mu­lui. Da­că acest text es­te de or­din ge­ne­ral, un alt ar­ti­col me­nți­o­nea­ză ex­pli­cit de ce s-a de­cis acor­da­rea unui spor de 15%.

„Pen­tru ac­ti­vi­ta­tea des­fășu­ra­tă, con­form ra­por­tu­lui de ser­vi­ciu, se acor­dă tu­tu­ror fun­cți­o­na­ri­lor pu­blici par­la­men­tari din ser­vi­ci­i­le Ca­me­rei De­pu­tați­lor spo­rul de până la 15% din sa­la­ri­ul de ba­ză, având în ve­de­re exis­te­nța ur­mă­to­ri­lor fac­tori de risc: a) exis­te­nța fac­to­ri­lor no­ci­vi și me­ca­nis­mul de acți­u­ne a aces­to­ra asu­pra or­ga­nis­mu­lui; b) in­ten­si­ta­tea de acți­u­ne a fac­to­ri­lor no­ci­vi sau aso­ci­e­rea aces­tor fac­tori; c) du­ra­ta de ex­pu­ne­re la acți­u­nea fac­to­ri­lor no­ci­vi; d) exis­te­nța unor con­diții de mun­că ce im­pli­că o su­pra­so­li­ci­ta­re ner­voa­să, ca­re de­ter­mi­nă un risc de îmbol­nă­vi­re sau de ac­ci­den­ta­re“, se me­nți­o­nea­ză în do­cu­ment.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.