7 RECOMANDĂR­I PEN­TRU PĂRINŢII CA­RE AU COPII PREDISPUȘI LA OBEZITATE

Romania Libera - - Special -

1. Li­mi­ta­rea nu­mă­ru­lui de ca­lo­rii pro­veni­te din li­chi­de­le pe ca­re le con­su­mă co­pi­lul (su­curi de fruc­te şi bău­turi car­bo­ga­zoa­se);

2. Evi­ta­rea me­se­lor frec­ven­te de tip fast-food;

3. Aten­ţie la mă­ri­mea por­ţi­i­lor con­su­ma­te la fi­e­ca­re ma­să;

4. Co­pi­ii nu tre­bu­ie să fie for­ţa­ţi să „cu­re­ţe far­fu­ria“(pen­tru a înva­ţa să mă­nânce să­nă­tos,ei tre­bu­ie să ştie să se opre­as­că atunci când sunt să­tui şi chiar un pic înain­te);

5. Încu­ra­ja­rea ac­ti­vi­tă­ţii fi­zi­ce zil­ni­ce tre­bu­ie să fie o pri­o­ri­ta­te: plim­bări cu părinţii sau bu­ni­cii,joa­ca afa­ră din ca­să,mer­sul pe bi­ci­cle­tă,prac­ti­ca­rea spor­tu­ri­lor în echi­pă;

6. Li­mi­ta­rea tim­pu­lui acor­dat te­le­vi­zo­ru­lui şi cal­cu­la­to­ru­lui şi evi­ta­rea con­su­mu­lui de ali­men­te în tim­pul aces­tor ac­ti­vi­tă­ţi;

7. Co­mu­ni­ca­rea şi dis­cu­ţi­i­le re­fe­ri­toa­re la ali­men­ta­ţia să­nă­toa­să sunt im­por­tan­te,însă in­sis­ta­rea ex­ce­si­vă asu­pra no­ţi­u­ni­lor de „ca­lo­rie“, „gră­si­me“şi „di­e­tă“poa­te să frus­tre­ze co­pi­lul şi să con­du­că la de­ze­chi­li­bre com­por­ta­men­ta­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.