Azi, BNR anun­ţă no­ul in­di­ce pen­tru cre­di­te­le în lei

BNR pu­bli­că astă­zi, la ora 11.00, in­di­ce­le de re­fe­rin­ţă tri­mes­trial pen­tru cre­di­te­le acor­da­te con­su­ma­to­ri­lor. Aces­ta e re­gle­men­tat prin art. II și III din OUG 19/2019 și se va nu­mi In­di­ce­le de Re­fe­rin­ţă pen­tru Cre­di­te­le acor­da­te Con­su­ma­to­ri­lor (IRCC).

Romania Libera - - Prima Pagina - Flo­rin Bu­des­cu

BNR pu­bli­că azi, la ora 11.00, in­di­ce­le de re­fe­rin­ţă tri­mes­trial pen­tru cre­di­te­le acor­da­te con­su­ma­to­ri­lor. Aces­ta e re­gle­men­tat prin art. II şi III din OUG 19/2019 şi se va nu­mi In­di­ce­le de Re­fe­rin­ţă pen­tru Cre­di­te­le acor­da­te Con­su­ma­to­ri­lor (IRCC).

Me­to­do­lo­gia de cal­cul şi po­li­ti­ca de pu­bli­ca­re sunt pre­zen­ta­te în Re­gu­li­le pri­vind cal­cu­la­rea şi pu­bli­ca­rea in­di­ce­lui zil­nic şi a in­di­ce­lui de re­fe­rin­ţă tri­mes­trial. Aces­ta se nu­meş­te In­di­ce­le de Re­fe­rin­ţă pen­tru Cre­di­te­le acor­da­te Con­su­ma­to­ri­lor. Ambii in­dici sunt re­gle­men­ta­ţi de OUG nr. 19/2019, pen­tru mo­di­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea unor ac­te nor­ma­ti­ve.

În spe­ţă, es­te vor­ba des­pre mo­di­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea no­to­ri­ei OUG nr. 114/2018. Re­gu­li­le de cal­cul se vor pu­bli­ca pe web­si­te-ul Co­mi­si­ei Na­ţi­o­na­le de Stra­te­gie şi Prog­no­ză, no­ua en­ti­ta­te-pi­vot a coa­li­ţi­ei de gu­ver­na­re.

In­di­ce­le de Re­fe­rin­ţă pen­tru Cre­di­te­le acor­da­te Con­su­ma­to­ri­lor (IRCC), pu­bli­cat astă­zi, se cal­cu­le­a­ză ca me­die arit­me­ti­că a ra­te­lor de do­bândă zil­ni­ce ale tran­zac­ţi­i­lor in­ter­ban­ca­re din tri­mes­trul IV al anu­lui 2018, adi­că din tri­mes­trul tre­cut. Ra­ta de do­bândă zil­ni­că a tran­zac­ţi­i­lor in­ter­ban­ca­re re­pre­zin­tă me­dia pon­de­ra­tă a ra­te­lor de do­bândă cu vo­lu­me­le tran­zac­ţi­i­lor de pe pia­ţa mo­ne­ta­ră in­ter­ban­ca­ră (re­pre­zen­tând in­di­ce­le zil­nic). Aceş­ti in­dici se pu­bli­că pe web­si­te-ul BNR, în sec­ţi­u­nea Info Fi­nan­ciar.

Du­pă ace­as­tă da­tă, BNR va pu­bli­ca in­di­ce­le zil­nic şi, la fi­na­lul fi­e­că­rui tri­mes­tru, va­loa­rea ac­tua­li­za­tă a in­di­ce­lui de re­fe­rin­ţă pen­tru cre­di­te­le con­su­ma­to­ri­lor. Con­form OUG 19/2019, „pen­tru cre­di­te­le acor­da­te în mo­ne­da na­ţi­o­na­lă, do­bânda va fi com­pu­să din­tr-un in­di­ce de re­fe­rin­ţă, cal­cu­lat ex­clu­siv pe ba­za tran­zac­ţi­i­lor in­ter­ban­ca­re la o anu­mi­tă pe­ri­oa­dă“.

Mult zgo­mot pen­tru ni­mic. Ma­re di­fe­ren­ţă nu va fi

Ca­re va fi di­fe­ren­ţa între ce se întâmpla până acum şi ce se va întâmpla de acum înco­lo cu do­bânzi­le la cre­di­te­le în lei cu do­bândă va­ria­bi­lă? „Bi­neînţe­les că nu va fi ma­re di­fe­ren­ţă“, spu­ne Ion Ra­du Zi­liş­te­a­nu, pro­fe­sor de fi­nan­ţe-bănci.

„In­di­ce­le Ro­bor se fi­xe­a­ză pe co­ta­ţi­i­le fer­me fă­cu­te în fi­e­ca­re zi de tran­zac­ţi­o­na­re, pe pia­ţa in­ter­ban­ca­ră, între ore­le 10.45 şi 11.00. Acest nou pseu­do-Ro­bor prac­tic nu fa­ce altce­va de­cât să ia me­dia tran­zac­ţi­i­lor efec­ti­ve. Da­că Ro­bor 3M es­te 3,30, pro­ba­bil că tran­zac­ţi­i­le efec­ti­ve s-au fă­cut la o me­die pon­de­ra­tă de 3,27–3,35“, a ex­pli­cat Zi­liş­te­a­nu pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“.

Aşa­dar, „tran­zac­ţi­i­le efec­ti­ve de pe pia­ţă vor fi tot în ju­rul Ro­bor 3M sau 6M“, afir­mă ex­per­tul. To­tu­şi, va exis­ta un de­ca­laj între ce­ea ce se pe­tre­ce în timp re­al şi ce­ea ce a sta­bi­lit BNR la fi­na­lul tri­mes­tru­lui pre­ce­dent.

Ori­cum, in­di­ce­le Ro­bor 3M sau 6M, ca­re se con­sti­tu­ia până acum în re­pe­rul băn­ci­lor de pe pia­ţa ban­ca­ră ro­mâneas­că pen­tru for­ma­rea do­bânzi­lor, era ace­la din ul­ti­ma zi de tran­zac­ţi­o­na­re de pe pia­ţa ban­ca­ră din tri­mes­trul ca­re a tre­cut, pe

când acum va fi ce­va mai mic sau mai ma­re, fi­ind o me­die pon­de­ra­tă a tran­zac­ţi­i­lor.

Îna­poi în tre­cut cu un tri­mes­tru

Dar al ce­lor din tri­mes­trul de di­nain­te de cel toc­mai încheiat. Aşa­dar, cu încă un tri­mes­tru în ur­mă. De exem­plu, in­di­ce­le Ro­bor 3M sau 6M, re­per pen­tru for­ma­rea do­bânzi­lor va­ria­bi­le la cre­di­te­le în lei de la înce­pu­tul lu­nii vi­i­toa­re, ar fi tre­bu­it să fie cel din ul­ti­ma zi de tran­zac­ţi­o­na­re de pe pia­ţa in­ter­ban­ca­ră, din lu­na apri­lie. Acum, de­ca­la­jul se mă­reş­te cu încă un tri­mes­tru în ur­mă, ca me­to­dă de cal­cul.

To­tu­şi, „da­că Ro­bor 3M es­te 3,3 sau 2,1, tran­zac­ţi­i­le efec­ti­ve vor fi tot în ju­rul lui 3,3 sau 2,1, în sus sau în jos, nu ci­ne ştie cât. Prac­tic, in­di­ce­le Ro­bor dă to­nul“, a de­ta­liat Zi­liş­te­a­nu. Iar acest nou IRCC va fi, prac­tic, le­gat de acest in­di­ce Ro­bor.

„Te­za se­na­to­ru­lui Da­ni­el Zam­fir es­te că ce­le opt bănci ca­re co­te­a­ză pen­tru for­ma­rea in­di­ce­lui Ro­bor fac şme­che­rii şi ma­ni­pu­le­a­ză in­di­ce­le Ro­bor, astfel încât la ora 11.00 să le dea o va­loa­re con­vena­bi­lă lor“, a su­bli­niat Zi­liş­te­a­nu.

Lo­gi­ca ce­lor spu­se de se­na­to­rul Zam­fir es­te să nu se mai for­me­ze in­di­ce­le du­pă

ce­ea ce anun­ţă băn­ci­le între ore­le 10.45 şi 11.00, ci du­pă tran­zac­ţi­i­le efec­ti­ve din pia­ţă – a con­ti­nuat spe­cia­lis­tul.

„Dar in­di­ce­le Ro­bor es­te re­zul­ta­tul tran­zac­ţi­i­lor efec­ti­ve zil­ni­ce din pia­ţă. Da­că într-ade­văr le­gen­da dlui Zam­fir, că băn­ci­le ma­ni­pu­le­a­ză Ro­bor, ar fi fost re­a­lă, atunci di­fe­ren­ţa ar fi mult mai ma­re. În prac­ti­că, însă, se va do­ve­di că di­fe­ren­ţa es­te foar­te mi­că, în plus sau în mi­nus“, a ex­pli­cat pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“ana­lis­tul eco­no­mic Ion Ra­du Zi­liş­te­a­nu, pro­fe­sor de fi­nan­ţe-bănci.

Es­te exact ce­ea ce a de­cla­rat, la fi­ne­le lu­nii mar­tie, con­si­li­e­rul gu­ver­na­to­ru­lui BNR, Adrian Va­si­les­cu: „Ro­bor nu are cum să fie mo­di­fi­cat în aşa fel încât să du­că la ief­ti­ni­rea cre­di­tu­lui în Ro­mânia. Nu es­te po­si­bil ma­te­ma­tic. Sper că asta se va întâmpla în or­do­nan­ţa de ur­gen­ţă: va dis­pă­rea Ro­bor drept cri­te­riu pen­tru ta­xa­rea băn­ci­lor, da­că vor să ta­xe­ze băn­ci­le“. Pen­tru că, fi­nal­men­te, mi­za dis­cu­ţi­i­lor BNR cu coa­li­ţia a fost dis­pa­ri­ţia „ta­xei pe lă­co­mie“.

Un an de scan­dal inu­til

Anul 2019 a fost unul al scan­da­lu­lui inu­til, în ju­rul unui su­bi­ect fac­tual ine­xis­tent, des­pre ca­re „Ro­mânia

li­be­ră“a scris de mai mul­te ori. Te­za se­na­to­ru­lui Da­ni­el Zam­fir era că, aran­jând prin înţe­le­geri se­cre­te va­loa­rea in­di­ce­lui Ro­bor, pe di­fe­ri­te ma­tu­ri­tă­ţi, băn­ci­le fac astfel tran­zac­ţii one­roa­se, iar BNR con­sim­te la aces­te mal­ver­sa­ţi­uni.

Nu se cu­noaş­te însă a exis­ta, în acest mo­ment, o plânge­re pe­na­lă fă­cu­tă la DIICOT pri­vind un astfel de aran­ja­ment pre­su­pus one­ros. „De-abia aştept să ter­min cu or­do­nan­ţa asta“, spu­nea mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor, Orlan­do Te­o­do­ro­vici, la înce­pu­tul ul­ti­mei de­ca­de a lu­nii mar­tie, re­fe­rin­du-se la mo­di­fi­că­ri­le adu­se OUG 114, prin ce­ea ce la acea vre­me nu se nu­mea încă OUG 19, pen­tru că era în dis­cu­ţie între ofi­cia­lii şi ex­per­ţii gu­ver­na­men­ta­li.

Spe­cia­liş­tii BNR însă ştiau cum vor ară­ta lu­cru­ri­le, cel pu­ţin în ca­zul „no­u­lui Ro­bor“, cum i se spu­nea pe atunci, nu­mit de Zi­liş­te­a­nu, aşa cum am vă­zut, pseu­do-Ro­bor sau, ofi­cial, con­form OUG 19, IRCC.

„Ro­mânia li­be­ră“i-a ex­pli­cat, acum mai bi­ne de o lu­nă, con­si­li­e­ru­lui gu­ver­na­to­ru­lui BNR ab­sur­dul si­tua­ţi­ei ac­tua­le: să fo­lo­seş­ti me­dia tran­zac­ţi­i­lor zil­ni­ce pe tri­mes­trul an­te­ri­or pen­tru cal­cu­la­rea Ro­bor e ca şi cum se­ma­fo­ri­za­rea unei mari me­tro­po­le func­ţi­o­nea­ză în

timp re­al, dar tu do­reş­ti să o faci să func­ţi­o­ne­ze du­pă tra­fi­cul ru­ti­er din tri­mes­trul tre­cut. E clar că me­to­da va pro­du­ce am­bu­teia­je şi, în ge­ne­ral, mai mul­te ac­ci­den­te de­cât da­că se­ma­fo­ri­za­rea func­ţi­o­nea­ză du­pă ce­ea ce se pe­tre­ce în timp re­al. Es­te co­rec­tă com­pa­ra­ţia?

„Ban­ca de­ja are pro­ble­me cu vi­i­to­rul când are de­po­zi­te pe ter­men li­mi­tat – o lu­nă, trei luni, şa­se luni, un an şi, din aces­te de­po­zi­te, dă cre­di­te pe 20 de ani“, a spus Va­si­les­cu pen­tru RL.

Aşa­dar, „băn­cii nu-i mai tre­bu­ie încă o pro­ble­mă cu Ro­bor, ca­re nu ţi­ne se­a­ma de mer­sul zil­nic al pi­e­ţei (n.r. – aşa cum ţi­nea se­a­ma până în pre­zent). Tran­zac­ţi­i­le sunt gru­pa­te în sca­den­ţe­le de o zi, do­uă zile, o săp­tă­mână, cel mult o lu­nă“, a ex­pli­cat ex­per­tul. Acum sis­te­mul se schim­bă, de­venind poa­te mai ru­di­men­tar. Vom ve­dea ce pro­ble­me vor apă­rea, da­că vor apă­rea, şi când se va întâmpla acest lu­cru.

Când ci­ti­to­rul lec­tu­re­a­ză aces­te rânduri, BNR a pu­bli­cat de­ja IRCC, con­form OUG 19. Să-l com­pa­răm deci cu ul­ti­me­le co­ta­ţii ale in­di­ce­lui Ro­bor la 3 luni şi 6 luni, de mi­er­curi şi joi, 24 şi 25 apri­lie, apoi mar­ţi, 30 apri­lie: Ro­bor 3M – 3,39 şi 3,38, apoi 3,37; Ro­bor 6M – 3,43 şi 3,42, apoi 3,42.

FOTO WWW.PIXABAY.COM

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.