De ce e bi­ne să-ţi crești co­pi­ii în Ro­mânia

Ro­mânia es­te in­clu­să în cla­sa­men­tul ce­lor mai si­gu­re țări pen­tru crește­rea co­pi­i­lor, fi­ind apre­cia­tă pen­tru fap­tul că are, în rândul ti­ne­ri­lor, cel mai re­dus con­sum de al­cool, de ți­gări și de stu­pe­fian­te din toa­tă Eu­ro­pa.

Romania Libera - - Actualitat­e - Mi­hai Diac

Un si­te bri­ta­nic spe­cia­li­zat în ana­li­ze eco­no­mi­ce a pu­bli­cat în ace­as­tă săp­tă­mână un cla­sa­ment al ță­ri­lor din Eu­ro­pa so­co­ti­te ce­le mai po­tri­vi­te pen­tru crește­rea și edu­ca­rea co­pi­i­lor. Un ele­ment ex­trem de po­zi­tiv es­te fap­tul că Ro­mânia es­te pre­zen­tă în acest top, fi­ind așa­dar re­co­man­da­tă, din anu­mi­te punc­te de ve­de­re, pen­tru fa­mi­li­i­le ca­re au co­pii.

Cla­sa­men­tul di­fu­zat pe si­te-ul www.nim­ble­fins.co.uk se in­ti­tu­le­a­ză „Ță­ri­le din Eu­ro­pa ce­le mai bu­ne pen­tru a crește un co­pil“. Stu­di­ul a ana­li­zat si­tuația din 29 de țări, luând în cal­cul o se­rie de pa­ra­me­tri, prin­tre ca­re ca­li­ta­tea ali­men­tați­ei, ra­ta obe­zi­tății, si­tuația vac­ci­nă­ri­lor, ni­ve­lul de cu­noaște­re a lim­bii en­gle­ze și de­prin­de­rea de a uti­li­za un cal­cu­la­tor,

pre­cum și con­su­mul de bău­turi al­coo­li­ce, de tu­tun și de dro­guri.

Du­pă co­re­la­rea tu­tu­ror aces­tor in­di­ca­tori, ța­ra din Eu­ro­pa cea mai po­tri­vi­tă pen­tru a crește un co­pil pa­re a fi Sue­dia. Ace­as­ta nu se cla­se­a­ză pe pri­mul loc la ni­ci­un in­di­ca­tor, dar, per an­sam­blu, are ce­le mai mul­te re­fe­ri­nțe po­zi­ti­ve. Pe lo­cul al doi­lea es­te Lu­xem­bur­gul, ace­as­ta fi­ind ța­ra eu­ro­pe­a­nă cea mai bu­nă din punc­tul de ve­de­re al să­nă­tății și al si­gu­ra­nței co­pi­i­lor. Pe lo­cul al trei­lea în acest cla­sa­ment es­te pla­sa­tă, oa­re­cum sur­prin­ză­tor, Po­lo­nia. Pe lo­cul 4 es­te pla­sa­tă Nor­ve­gia – o ța­ră re­cu­nos­cu­tă pen­tru ni­ve­lul de trai ri­di­cat, dar con­tro­ver­sa­tă în ce­ea ce pri­vește im­pli­ca­rea au­to­ri­ta­ră a sta­tu­lui în viața fa­mi­li­i­lor, in­clu­siv în ce­ea ce pri­vește edu­cația co­pi­i­lor.

Ro­mânia – la ega­li­ta­te cu Ma­rea Bri­ta­nie

Pe lo­cul 10 în acest top sunt pla­sa­te, la ega­li­ta­te, Ro­mânia și Ma­rea Bri­ta­nie, mult înain­tea unor țări pre­cum Ger­ma­nia (lo­cul 22) sau Fra­nța (lo­cul 25). Po­ziția Ro­mâni­ei, ega­lă cu cea a Ma­rii Bri­ta­nii, es­te cu atât mai ono­ran­tă pen­tru noi cu cât cla­sa­men­tul es­te re­a­li­zat de spe­cia­liști bri­ta­nici. Ro­mânia es­te pre­zen­ta­tă drept ța­ra din Eu­ro­pa în ca­re se ma­ni­fes­tă cel mai re­dus con­sum de bău­turi al­coo­li­ce, de ți­gări și de dro­guri în rându­ri­le co­pi­i­lor și ado­les­ce­nți­lor.

Ca o com­pa­rație, Olan­da – ța­ra în ca­re dro­gu­ri­le se con­su­mă la li­ber – es­te pla­sa­tă în cla­sa­men­tul ge­ne­ral pe lo­cul 17, fi­ind pu­ter­nic tra­să în jos de si­tuația con­su­mu­lui de al­cool, tu­tun și dro­guri, un­de apa­re pe lo­cul 18.

În cla­sa­men­tul ță­ri­lor eu­ro­pe­ne ana­li­za­te, pe ul­ti­mul loc (29) es­te pla­sa­tă Bul­ga­ria. Pe de altă par­te însă, câte­va țări, cum ar fi Ru­sia și Re­pu­bli­ca Mol­do­va, nu apar de­loc în acest cla­sa­ment.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.