Li­mu­zi­ne blin­da­te Daim­ler, sur­pri­za lui Kim Jong-un

Kim Jong-un a so­sit la Vla­di­vos­tok, oraș din Extre­mul Ori­ent rus, la 25 apri­lie, spe­rând să gă­se­as­că mai mul­tă înțe­le­ge­re din par­tea preșe­din­te­lui Pu­tin, înțe­le­ge­re la ca­re nu se poa­te aștep­ta din par­tea preșe­din­te­lui Do­nald Trump.

Romania Libera - - Special - Ga­bri­e­la Anghel

Afost pri­ma între­ve­de­re între preșe­din­te­le Vla­di­mir Pu­tin și omo­lo­gul său nor­dco­re­e­an, Kim Jong-un, o întâlni­re sem­ni­fi­ca­ti­vă, în timp ce ne­go­ci­e­ri­le din­tre SUA și Co­re­ea de Nord sunt în im­pas du­pă eșe­cul sum­mi­tu­lui de la Ha­noi, din fe­brua­rie, între Kim și Do­nald Trump. Expe­rții su­sțin că între­ve­de­rea îi ofe­ră lui Kim o mar­jă de ma­ne­vră: „El a tran­smis un me­saj că­tre Was­hin­gton că are alți in­ter­lo­cu­tori pu­ter­nici și că poa­te con­ta pe Ru­sia”, du­pă cum es­ti­ma Arti­on Lu­kin, pro­fe­sor de re­lații in­ter­nați­o­na­le la Uni­ver­si­ta­tea din Vla­di­vos­tok.

În ga­ra din Vla­di­vos­tok, Kim a fost aștep­tat de do­uă li­mu­zi­ne – un Mer­ce­des May­ba­ch S600 Pul­lman Guard și un Me­ce­des May­ba­ch S62. Li­mu­zi­na Pul­lman a fost uti­li­za­tă și la sum­mi­tu­ri­le lui Kim de la Sin­ga­po­re și de la Ha­noi, com­pa­nia ger­ma­nă Mer­ce­des Benz ne­pu­tând ex­pli­ca în ce mod au ajuns aces­te mașini de lux în

Co­re­ea de Nord, un pro­dus aflat pe lis­ta san­cți­u­ni­lor ONU im­pu­se Phe­nia­nu­lui. Ver­si­u­nea uti­li­za­tă de Kim es­te echi­pa­tă cu sis­te­me ese­nția­le de co­mu­ni­cații și de di­ver­tis­ment în așa fel încât uti­li­za­to­rul poa­te ră­mâne în con­tact to­tal cu res­tul lu­mii, pro­fi­tând de lu­xul și de con­for­tul mași­nii. Daim­ler es­te unul din con­struc­to­rii de au­to­mo­bi­le cei mai im­por­ta­nți și mai pres­ti­gi­oși din lu­me.

În acest mo­ment, preșe­din­te­le Trump ce­re o de­nu­cle­a­ri­za­re com­ple­tă a Co­reii de Nord înain­te de ri­di­ca­rea tu­tu­ror san­cți­u­ni­lor, în timp ce Kim do­rește ca SUA să pu­nă ca­păt tu­tu­ror aces­tor mă­suri pu­ni­ti­ve înain­te ca ța­ra sa să înce­a­pă dez­mem­bra­rea ar­se­na­lu­lui de ar­me de dis­tru­ge­re în ma­să (ADM). În prin­ci­piu, Ru­sia es­te și ea fa­vo­ra­bi­lă unei pe­nin­su­le co­re­e­ne de­nu­cle­a­ri­za­tă; în plus, Ru­sia are mo­ti­ve di­rec­te și jus­ti­fi­ca­bi­le să ai­bă sus­pi­ci­uni asu­pra tes­te­lor cu ra­che­te ba­lis­ti­ce ale Co­reii de Nord. Ma­jo­ri­ta­tea aces­tor ope­rați­uni au loc ple­când de la stația de lan­sa­re de la Ton­ghae, cu­nos­cu­tă sub nu­me­le Mu­sa­dan-ri, si­tua­tă în apro­pi­e­rea fron­ti­e­rei cu Ru­sia. Isto­ria a de­mon­strat că tes­te­le nu au reușit întot­de­au­na și ame­ni­nță te­ri­to­ri­ul rus. Pen­tru Was­hin­gton, es­te vor­ba de o ame­ni­nța­re nu­cle­a­ră pen­tru se­cu­ri­ta­tea și sta­bi­li­ta­tea re­gi­u­nii, ca și pen­tru par­tea con­ti­nen­ta­lă a SUA, având în ve­de­re îmbu­nă­tăți­rea con­stan­tă a ca­pa­ci­tății ra­che­te­lor ba­lis­ti­ce ale Phe­nia­nu­lui.

Po­tri­vit lui Ale­xan­dre Ga­buev de la Car­ne­gie Mos­cow Cen­ter, „în spi­ri­tul Mos­co­vei, Kim Jong-un a tras învăță­min­te din soar­ta lui Sad­dam Hus­sein în Irak și a lui Muam­mar Gad­ha­fi în Li­bia și, în con­se­ci­nță, ar­me­le nu­cle­a­re sunt ul­ti­mul lu­cru pe ca­re îl va aban­do­na Phe­nia­nul, pen­tru că sunt sin­gu­ra ga­ra­nție a su­pra­vi­ețu­i­rii re­gi­mu­lui Kim”. La Vla­di­vos­tok, Pu­tin a de­cla­rat că re­gi­mul nor­dco­re­e­an are ne­voie de ga­ra­nții de se­cu­ri­ta­te re­cu­nos­cu­te în plan in­ter­nați­o­nal înain­tea unei even­tua­le de­nu­cle­a­ri­zări. Ce­ea ce ar tre­bui să in­clu­dă mai mul­te țări, nu doar Sta­te­le Uni­te. Co­re­ea de Nord es­te co­nști­en­tă și de mo­dul în ca­re Admi­nis­trația Trump s-a re­tras uni­la­te­ral din acor­dul nu­cle­ar cu Ira­nul, alt exem­plu pri­vind po­ziția ame­ri­ca­nă față de sta­te­le așa-nu­mi­te „fă­ră le­ge”.

Enti­tăți ru­se din Exter­mul Ori­ent au fost acu­za­te că au aju­tat Co­re­ea de Nord să oco­le­as­că san­cți­u­ni­le ONU im­por­tând căr­bu­ne nor­dco­re­e­an și re­ex­por­tându-l spre țări ca Ja­po­nia și Co­re­ea de Sud. Mul­te între­prin­deri ru­se do­resc să im­ple­men­te­ze proi­ec­te în Co­re­ea de Nord, în spe­cial con­stru­i­rea unui ga­zo­duct ca­re ar tra­ver­sa Nor­dul spre Sud, o le­gă­tu­ră fe­ro­via­ră adec­va­tă între ce­le do­uă Co­rei și un sis­tem co­mun de apro­vi­zi­o­na­re în elec­tri­ci­ta­te. Ga­buev su­bli­nia­ză însă că Mos­co­va se află într-o si­tuație di­fi­ci­lă – tre­bu­ie ri­di­ca­te san­cți­u­ni­le pen­tru ca proi­ec­te­le să de­vi­nă re­a­li­za­bi­le și pen­tru a in­ci­ta Phe­nia­nul să-și schim­be com­por­ta­men­tul, dar pen­tru că nu exis­tă un sti­mu­lent ime­diat pen­tru re­gi­mul nor­dco­re­e­an pen­tru a schim­ba di­re­cția san­cți­u­ni­le ONU ar pu­tea ră­mâne în vi­goa­re pe ter­men ne­de­ter­mi­nat, spul­be­rând spe­ra­nțe­le Ru­si­ei de a pu­ne în prac­ti­că aces­te proi­ec­te. Pri­min­du-l pe Kim, Pu­tin a de­mon­strat, poa­te, că Mos­co­va es­te un in­ter­me­diar onest ca­re do­rește gă­si­rea unei so­luții la cri­za co­re­e­a­nă a ar­me­lor de dis­tru­ge­re în ma­să în ter­meni mai ma­le­a­bi­li de­cât abor­da­rea in­tran­si­gen­tă a Was­hin­gto­nu­lui.

Do­sa­rul mun­ci­to­ri­lor nord-co­re­eni

Sum­mi­tul de la Vla­di­vos­tok a abor­dat și do­sa­rul spi­nos pri­vind mun­ci­to­rii nord-co­re­eni în Si­be­ria, și ei lo­viți de san­cți­u­ni­le onu­si­e­ne, sta­te­le mem­bre având ter­men până în de­cem­brie pen­tru a se con­for­ma. În Ru­sia, acești nord-co­re­eni sunt ofi­cial în nu­măr de 10.000 și lu­cre­a­ză în con­diții „con­tra­re nor­me­lor in­ter­nați­o­na­le”, po­tri­vit ONG Hu­man Ri­ghts Wat­ch, în mi­ne, pă­duri și con­stru­cții. Ei re­pre­zin­tă o sur­să im­por­tan­tă în de­vi­ze pen­tru Phe­nian, ca­re a ce­rut ex­pres Mos­co­vei să con­ti­nue să-i an­ga­je­ze. Până ce san­cți­u­ni­le ONU au in­ter­zis an­ga­ja­rea nord-co­re­e­ni­lor, acum doi ani, nu­mă­rul ce­lor ca­re lu­crau în Ru­sia era de 40.000.

Cir­ca 85% din nord-co­re­eni lu­cre­a­ză în do­me­ni­ul con­stru­cți­i­lor și pri­mesc 40% din sa­la­ri­ul mi­nim în Ru­sia. Ori­cum, mai mul­te com­pa­nii ru­se din acest do­me­niu nu se pot lip­si de mâna de lu­cru pro­veni­tă din Co­re­ea de Nord, ce­ea ce gu­ver­nul mos­co­vit nu poa­te ig­no­ra. Es­te clar că res­pon­sa­bi­lii ruși do­resc să gă­se­as­că mij­loa­ce de ate­nua­re a san­cți­u­ni­lor ONU con­tra Co­reii de Nord, dar la între­ve­de­rea Pu­tin-Kim nu s-au fă­cut prea mul­te pro­gre­se re­fe­ri­tor la acest su­bi­ect atâta vre­me cât po­ziția SUA ră­mâne nes­chim­ba­tă. Trump a pro­mis ate­nua­rea ten­si­u­ni­lor și neu­tra­li­za­rea a ce­ea ce con­si­de­ră o ame­ni­nța­re nord-co­re­e­a­nă pen­tru re­gi­u­ne, dar re­zul­ta­tul es­te până acum o po­la­ri­za­re a fo­rțe­lor cu ca­re SUA vor tre­bui să se con­frun­te, nu nu­mai Chi­na, dar și Ru­sia. Pu­tin joa­că pro­ba­bil un rol se­cun­dar în ace­as­tă ma­re com­pe­tiție stra­te­gi­că, dar a reușit să întă­re­as­că de­ter­mi­na­rea lui Kim de a re­zis­ta la toa­te pre­si­u­ni­le pen­tru a ce­da, așa cum a de­cla­rat la Vla­di­vos­tok, la ce­ea ce con­si­de­ră ce­re­ri­le irați­o­na­le din par­tea Sta­te­lor Uni­te.

Chi­na ră­mâne prin­ci­pa­lul su­sți­nă­tor al re­gi­mu­lui de la Phe­nian și prin­ci­pa­lul par­te­ner co­mer­cial al Co­reii de Nord, dar și sin­gu­ra ța­ră de ca­re Kim a de­mon­strat până acum că ți­ne cont. Pri­ma reu­ni­u­ne a lui Kim cu Trump de la Sin­ga­po­re, în iu­nie 2016, a avut loc du­pă con­sul­tări di­rec­te cu Chi­na și întâlniri per­so­na­le cu preșe­din­te­le chi­nez, Xi Jin­ping. To­tuși, im­por­ta­nța re­lați­i­lor ru­so-nord-co­re­e­ne nu tre­bu­ie su­bes­ti­ma­tă, sta­tul nord-co­re­e­an fi­ind o cre­ație a fos­tei Uni­uni So­vi­e­ti­ce.

San­cți­uni ONU, încăl­ca­te

În vi­zi­ta la Vla­di­vos­tok, Kim Jong-un a uti­li­zat li­mu­zi­ne blin­da­te Daim­ler în po­fi­da in­ter­di­cți­ei ONU de vânzări de pro­du­se de lux pen­tru Co­re­ea de Nord. So­ci­e­ta­tea-ma­mă Mer­ce­des Benz a de­cla­rat că nu are nici o idee des­pre mo­dul în ca­re li­de­rul de la Phe­nian a obți­nut li­mu­zi­ne­le blin­da­te fa­bri­ca­te de so­ci­e­ta­tea ger­ma­nă și a pre­ci­zat că nu are re­lații co­mer­cia­le cu țări san­cți­o­na­te de ONU. Kim Jong-un a sur­prins lu­mea eta­lând li­mu­zi­ne Daim­ler la întâlni­rea cu Vla­di­mir Pu­tin de săp­tă­mâna tre­cu­tă și la ce­le do­uă sum­mi­turi cu preșe­din­te­le Do­nald Trump.

Vânza­rea de pro­du­se de lux, in­clu­siv li­mu­zi­ne, es­te in­ter­zi­să prin san­cți­u­ni­le im­pu­se de ONU și vi­ze­a­ză in­ten­si­fi­ca­rea pre­si­u­ni­lor asu­pra Co­reii de Nord pen­tru a re­nu­nța la ar­me­le nu­cle­a­re.

FOTO AP

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.