Arthur H., în pre­mi­e­ră în Ro­mânia

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Arthur H., au­tor, com­po­zi­tor și in­ter­pret sin­gu­lar în pei­sa­jul mu­zi­cal fran­cez, vi­ne în Ro­mânia în lu­na mai pen­tru pri­ma da­tă, la in­vi­tația Insti­tu­tu­lui Fran­cez, pen­tru do­uă eveni­men­te ex­ce­pți­o­na­le ce îmbi­nă li­te­ra­tu­ra și mu­zi­ca: un per­for­man­ce li­te­rar și un con­cert ine­dit.

Luni, 6 mai, Arthur H. va su­sți­ne un per­for­man­ce li­te­rar in­ti­tu­lat „Arthur H. lit Ghe­ra­sim Lu­ca” în con­tex­tul ex­po­ziți­ei Ghe­ra­sim Lu­ca: Héros-li­mi­te/Erou-li­mi­tă, ca­re a fost inau­gu­ra­tă în sec­vența ofi­cia­lă de des­chi­de­re a Se­zo­nu­lui Ro­mâniaFra­nța la Mu­zeul Nați­o­nal al Li­te­ra­tu­rii Ro­mâne. În ca­drul de­mer­su­lui li­ric de (re)des­co­pe­ri­re a lui Ghe­ra­sim Lu­ca, Arthur H. se de­di­că unui pro­ces de de­crip­ta­re, in­ter­pre­ta­re și re­naște­re a po­e­zi­i­lor. Acce­sul es­te gra­tu­it, în li­mi­ta lo­cu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, pe ba­za unei re­zer­vări pre­a­la­bi­le.

Con­si­de­rat de Gil­les De­leu­ze „cel mai ma­re po­et

de lim­bă fran­ce­ză”, Ghe­ra­sim Lu­ca a ex­plo­rat ne­con­te­nit între­pă­trun­de­rea for­me­lor și a cu­vin­te­lor, exer­ciți­i­le de gândi­re având ecou în di­ver­si­ta­tea plas­ti­că și po­e­ti­că a ope­rei sa­le. Inte­re­sat și in­spi­rat de ope­ra și per­so­na­li­ta­tea lui Ghe­ra­sim Lu­ca, pre­ze­nța lui Arthur H. la Bu­cu­rești es­te im­preg­na­tă de sim­bo­lism. Tran­să, corp, mis­ti­cism și fas­ci­nație pen­tru po­e­zie vor fi ilus­tra­te în mod ine­dit de ar­tis­tul fran­cez, creând un dia­log pes­te timp cu po­e­tul ro­mân, mem­bru al gru­pu­lui su­pra­re­a­list con­sti­tu­it împreu­nă cu Gel­lu Naum.

Iar ma­rți, 7 mai, Sa­la Stu­dio a Te­a­tru­lui Nați­o­nal Bu­cu­rești va găz­dui un con­cert ine­dit, în ca­drul tur­neu­lui de pro­mo­va­re a ce­lui mai re­cent al­bum al ar­tis­tu­lui fran­cez, ”Amo­ur chi­en fou”.

Ma­gi­cian al ri­me­lor și rit­mu­ri­lor, Arthur H. con­stru­i­ește un uni­vers com­plex, în ca­re con­verg me­lan­co­lie și pa­si­u­ne, într-un re­ci­tal închi­nat sen­si­bi­li­tății. Cu o vo­ce gra­vă și sen­zua­lă, ca­re se pre­te­a­ză la ex­plo­rări ne­bă­nu­i­te în zo­ne­le rock, jazz, blues, elec­tro sau funk, Arthur H. con­stru­i­ește cu mi­ga­la unui ar­hi­tect o re­lație de in­ti­mi­ta­te cu pu­bli­cul, fi­ind re­cu­nos­cut pen­tru ex­pe­ri­e­nțe de con­cert sur­prin­ză­toa­re. Șarm și mag­ne­tism sunt re­pe­re­le pe ca­re pu­bli­cul va avea oca­zia să le des­co­pe­re cu ini­ma, într-un re­ci­tal fă­ră pe­re­che.

Cel de-al ze­ce­lea al­bum, ”Amo­ur chi­en fou”, re­pre­zin­tă un co­ro­lar al ode­lor adu­se dra­gos­tei sub toa­te for­me­le, din par­tea unui îndră­gos­tit etern. Arthur H. înves­tește cânte­cul fran­cez cu pul­sații vii, un ritm des­chis că­tre lu­me, păs­trând sa­cra­li­ta­tea li­ris­mu­lui, ori­gi­na­li­ta­tea po­e­ti­că și ele­ga­nța fra­zei fran­ce­ze. Ce­le op­tspre­ze­ce pi­e­se ca­re com­pun acest du­blu al­bum sunt pre­să­ra­te cu un mix eclec­tic de no­te de rock, nua­nțe de jazz și blues, pre­cum și in­se­rții de acor­duri elec­tro, se­du­când pu­bli­cul într-o me­ta­mor­fo­ză a per­ce­pți­i­lor asu­pra iu­bi­rii. Al­bum al in­tros­pe­cți­ei, me­lo­di­i­le poar­tă am­pren­ta ex­pe­ri­e­nțe­lor din Me­xic, To­kio, Lon­dra, Ca­li­for­nia, Mon­tre­al sau Ba­li, Arthur H. ofe­rin­du-se fă­ră ju­mă­tăți de mă­su­ră într-o se­rie de ba­la­de sen­zua­le, în al că­ror siaj ră­mâne sen­ti­men­tul unui fi­resc hip­no­ti­zant.

Năs­cut la Pa­ris în 1966, Arthur H., fiu al le­gen­da­ru­lui in­ter­pret de rock fran­cez Jac­ques Hi­ge­lin, a stu­diat mu­zi­ca la Ber­kley Col­le­ge of Mu­sic, înce­pându-și ca­ri­e­ra mu­zi­ca­lă în 1990, oda­tă cu apa­riția pri­mu­lui său al­bum, Arthur H. De atunci, ar­tis­tul fran­cez a por­nit într-un ve­ri­ta­bil pe­ri­plu al de­păși­rii gra­nițe­lor mu­zi­ca­le, po­e­ti­ce și per­for­ma­ti­ve.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.