Con­struc­ţi­i­le și imo­bi­lia­rul evo­lue­a­ză hao­tic

Tran­zac­ţi­i­le imo­bi­lia­re au scă­zut anul tre­cut în Ro­mânia, iar con­struc­ţi­i­le de lo­cu­in­ţe s-au pră­bușit de-a drep­tul. Tren­dul pa­re să se men­ţi­nă și în pri­ma par­te a aces­tui an, și to­tuși spe­cia­liștii din imo­bi­lia­re sunt cât se poa­te de op­ti­miști.

Romania Libera - - Prima Pagina - De­ni­sa Ma­rin

Atât con­stru­cți­i­le, cât și tran­za­cți­i­le cu lo­cu­i­nțe au scă­zut anul tre­cut, du­pă cum ara­tă ana­li­ze­le fir­me­lor spe­cia­li­za­te, iar ace­as­tă ten­di­nță pa­re să se me­nți­nă și în pri­ma par­te a aces­tui an, da­că ne ui­tăm pe da­te­le pre­zen­ta­te de au­to­ri­tăți. În mar­tie, de exem­plu, du­pă cum anu­nță Age­nția Nați­o­na­lă de Ca­das­tru și Pu­bli­ci­ta­te Imo­bi­lia­ră (ANCPI), s-au vândut doar puțin pes­te 44.500 de imo­bi­le – cu pes­te 14.100 mai puțin de­cât în ace­e­ași lu­nă a anu­lui 2018.

Mai mult, per an­sam­blu, și 2018 pa­re să fi fost un an prost pen­tru imo­bi­lia­re, ana­li­ze­le spe­cia­liști­lor ară­tând o ușoa­ră scă­de­re față de 2017. Tot anul tre­cut s-au fă­cut tran­za­cții de sub 1 mi­liard de eu­ro, un amă­nunt in­te­re­sant fi­ind că in­ves­ti­to­rii ro­mâni au fost im­pli­cați în doar 25% din ele.

Față de 2016 es­te încă o crește­re, însă da­te­le pri­vind cre­di­tul imo­bi­liar (li­mi­tat de BNR), crește­rea eco­no­mi­că (es­ti­ma­tă la va­lori mai mici de­cât în 2018) și evo­luția sa­la­ri­i­lor (ca­re, du­pă ce au cres­cut doi ani la rând, vor in­tra într-o pe­ri­oa­dă de pla­fo­na­re) ara­tă că piața va fi una foar­te grea în 2019. Mai ales că, du­pă cum rei­e­se din ci­fre­le lu­nii mar­tie, vânză­to­rii nu la­să de­loc din preț, ba chiar cresc pre­te­nți­i­le, deși ce­re­rea și vânză­ri­le sunt în scă­de­re. Un pa­ra­dox al pi­eței ro­mânești, ca­re ori­cum a ieșit din ti­pa­rul zo­nei Cen­tral și Sud-Est-Eu­ro­pe­ne (ECE) – piață ca­re, spre de­o­se­bi­re de Ro­mânia, a cres­cut cu 5% în 2018 în pri­vi­nța in­ves­tiți­i­lor în imo­bi­lia­re.

Și to­tuși, spe­cia­liștii din imo­bi­lia­re sunt op­ti­miști și pre­vi­zi­o­nea­ză anul 2019 pe crește­re, cel puțin în pri­vi­nța con­stru­cți­i­lor noi.

„Chiar da­că ofer­ta de lo­cu­in­ţe noi se apro­pie cu pași re­pe­zi de re­cor­dul din 2008,

ape­ti­tul de achi­zi­ţie es­te unul tem­pe­rat: cum­pă­ră­to­rul ma­ni­fes­tă mai de­gra­bă o cum­pă­ta­re, aten­ţie la de­ta­lii, un simţ cri­tic dez­vol­tat, res­pec­tiv o ne­voie de a eva­lua cât mai co­rect. Ace­as­tă ten­din­ţă nu poa­te adu­ce de­cât lu­cruri po­zi­ti­ve pen­tru pia­ţă, ca­re se va ori­en­ta cât mai mult spre ca­li­ta­te“, spu­ne Adrian Stă­nes­cu, pro­ject ma­na­ger Imo­bi­lia­ri­um, ca­re cre­de că anul aces­ta se vor con­strui 53.000 de lo­cu­i­nțe noi, cu 10% mai mult de­cât în 2018.

Po­tri­vit spe­cia­liști­lor în do­me­niu, prin­tre mo­ti­ve­le ca­re au de­ter­mi­nat crește­rea ofer­tei de lo­cu­in­ţe noi în pre­zent se nu­mă­ră evo­lu­ţia ce­re­rii (în con­di­ţi­i­le în ca­re INS es­ti­me­a­ză un nu­măr de cir­ca 45.000 de ce­reri doar în Bu­cu­rești), crește­rea pu­te­rii de cum­pă­ra­re în ul­ti­mii 5 ani, lip­sa con­so­li­dă­rii și in­ves­ti­ţi­i­lor în lo­cu­in­ţe­le ve­chi, pre­cum și li­mi­ta­rea dez­vol­tă­rii in­fras­truc­tu­rii.

Tran­za­cții cel mult în stag­na­re, anul tre­cut

Vo­lu­mul tran­zac­ţi­i­lor imo­bi­lia­re încheia­te în 2018 a fost de 940 mi­li­oa­ne eu­ro, un ni­vel si­mi­lar cu cel înre­gis­trat în anul an­te­ri­or, dar cu 30% mai ri­di­cat fa­ţă de va­loa­rea ra­por­ta­tă în 2016. In­ves­ti­to­rii ro­mâni au fost im­pli­ca­ţi în 25% din­tre tran­zac­ţii, po­tri­vit unui ra­port pu­bli­cat de fir­ma de con­sul­tan­ţă imo­bi­lia­ră CBRE.

Pen­tru al pa­tru­lea an la rând, sec­to­rul spa­ţi­i­lor de bi­ro­uri a atras cel mai ma­re nu­măr de tran­zac­ţii, cu 55% din to­ta­lul acor­du­ri­lor încheia­te în 2018.

„Cla­sa­men­tul es­te com­ple­tat, la dis­tan­ţă con­si­de­ra­bi­lă, de spa­ţi­i­le co­mer­cia­le ca­re au cu­mu­lat 33% din tran­zac­ţii, de seg­men­tul spa­ţi­i­lor in­dus­tria­le, cu 7% și de ho­te­luri și alte tran­zac­ţii, ca­re au însu­mat res­tul de 5%“, ara­tă do­cu­men­tul ci­tat.

Pia­ţa imo­bi­lia­ră bu­cu­rește­a­nă a avut cea mai in­ten­să ac­ti­vi­ta­te și în 2018, cu 77% din to­ta­lul in­ves­ti­ţi­i­lor înre­gis­tra­te la ni­vel ur­ban na­ţi­o­nal. In­ves­ti­to­rii au­toh­toni au fost cei mai ac­ti­vi, im­pli­cându-se în aproa­pe 25% din to­ta­lul tran­zac­ţi­i­lor, ur­ma­ţi de fon­du­ri­le sud-afri­ca­ne, ca­re au avut o pon­de­re de 18%, și de in­ves­ti­to­rii por­tu­ghe­zi, cu 13%, po­tri­vit CBRE.

To­to­da­tă, ce­le mai mari tran­zac­ţii din 2018 au avut loc în a do­ua ju­mă­ta­te a anu­lui, pe seg­men­te­le spa­ţi­i­lor de bi­ro­uri și spa­ţi­i­lor co­mer­cia­le.

„Cea mai ma­re tran­zac­ţie a fost vânza­rea proi­ec­tu­lui de bi­ro­uri The Brid­ge (I și II), ca­re a tre­cut din po­se­sia dez­vol­ta­to­ru­lui For­te Par­tners că­tre De­de­man, în ur­ma unui acord în va­loa­re de 150 mi­li­oa­ne eu­ro. A do­ua tran­zac­ţie, ca va­loa­re, a vi­zat schim­ba­rea struc­tu­rii ac­ţi­o­na­ria­tu­lui Par­kLa­ke Shop­ping Cen­ter și s-a ri­di­cat la 120 mi­li­oa­ne eu­ro. Astfel, So­nae Si­er­ra a de­venit unic ac­ţi­o­nar al cen­tru­lui co­mer­cial, prin achi­zi­ţia par­ti­ci­pa­ţi­ei de 50% de­ţi­nu­te de Ca­e­lum De­ve­lop­ment“, tran­smi­te sur­sa ci­ta­tă.

Ro­mânia – sub me­dia re­gi­u­nii

Inves­ti­ţi­i­le imo­bi­lia­re din Eu­ro­pa Cen­tra­lă și de Est au cres­cut anul tre­cut, fa­ţă de 2017, cu 5%, la 13,8 mi­liar­de eu­ro, po­tri­vit unui ra­port al com­pa­ni­ei de con­sul­tan­ţă imo­bi­lia­ră Col­li­ers Inter­na­ti­o­nal. Pen­tru anul aces­ta, com­pa­nia es­ti­me­a­ză că ra­te­le do­bânzi­lor din zo­na eu­ro vor ră­mâne la ze­ro, dar ran­da­men­te­le pen­tru clă­di­ri­le de bi­ro­uri ar pu­tea scă­dea în anu­mi­te ca­pi­ta­le din re­gi­u­ne.

„Pen­tru 2019, Col­li­ers es­ti­me­a­ză că ra­te­le do­bânzi­lor din zo­na eu­ro vor ră­mâne la ze­ro, ce­ea ce înse­am­nă că li­chi­di­ta­tea va fi cres­cu­tă, iar pre­ţu­ri­le se vor pla­fo­na. Ran­da­men­te­le pen­tru clă­di­ri­le de bi­ro­uri ar pu­tea scă­dea în anu­mi­te ca­pi­ta­le din re­gi­u­nea ECE“, se ara­tă în ra­port.

„Con­ti­nua­rea ten­din­ţei de crește­re a sa­la­ri­i­lor cu mult pes­te in­fla­ţie ar tre­bui să sus­ţi­nă con­su­mul și chi­ri­i­le în 2019. Toc­mai acest ti­par de crește­re sa­la­ria­lă ar tre­bui să du­că la dez­vol­ta­rea sec­to­ru­lui de ser­vi­cii în ca­drul eco­no­mi­i­lor ECE în ur­mă­to­rii ani, apă­rând re­gi­u­nea, într-o mai mi­că sau mai ma­re mă­su­ră, de ori­ce per­tur­bări din eco­no­mia glo­ba­lă“, con­si­de­ră Mark Ro­bin­son, spe­cia­list din ca­drul Col­li­ers Inter­na­ti­o­nal.

„În Ro­mânia, vo­lu­mul tran­zac­ţi­i­lor imo­bi­lia­re a scă­zut în 2018 com­pa­ra­tiv cu 2017, si­tuându-se la pu­ţin sub 950 mi­li­oa­ne eu­ro, un re­zul­tat bun pen­tru pia­ţa lo­ca­lă. Pen­tru anul 2019 avem un op­ti­mism pon­de­rat. Eco­no­mia va con­ti­nua să cre­as­că si­mi­lar cu ra­ta po­ten­ţia­lă de crește­re, ca­re es­te du­blă fa­ţă de me­dia UE. În mod nor­mal, con­tex­tul eco­no­mic, ală­turi de un de­ca­laj fa­vo­ra­bil de ran­da­men­te între pro­du­se­le ro­mânești și ce­le din alte re­gi­uni din ECE, ar fi su­fi­ci­ent pen­tru un re­zul­tat bun în 2019, mai ales având în ve­de­re că tran­zac­ţi­i­le în des­fășu­ra­re cu clă­diri de bi­ro­uri su­ge­re­a­ză un vo­lum po­si­bil de pes­te 500 mi­li­oa­ne eu­ro. Cu toa­te aces­tea, ris­cu­ri­le în crește­re, le­ga­te de zgo­mo­tul eco­no­mic și po­li­tic, sunt o sur­să de îngri­jo­ra­re“, a ex­pli­cat Sil­viu Pop, di­rec­tor în ca­drul Col­li­ers Inter­na­ti­o­nal.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.