Mari pro­ble­me de fi­nan­ţa­re pen­tru de­fi­ci­tul bu­ge­tar

Cri­za bu­ge­ta­ră se am­pli­fi­că și se între­văd noi pro­vo­cări tot mai mari pen­tru coa­li­ţie și Gu­vern. Pe acest fun­dal, Fi­nan­ţe­le înce­ar­că în con­ti­nua­re să se împru­mu­te de pe di­fe­ri­te pi­e­ţe.

Romania Libera - - Prima Pagina - Flo­rin Bu­des­cu

Cri­za bu­ge­ta­ră se am­pli­fi­că şi se între­văd noi pro­vo­cări tot mai mari pen­tru coa­li­ţie şi Gu­vern. Pe acest fun­dal, Fi­nan­ţe­le înce­ar­că în con­ti­nua­re să se împru­mu­te de pe di­fe­ri­te pi­e­ţe. Ro­mânii pot sub­scrie, de joi, pen­tru noi emi­si­uni de ti­tluri de stat des­ti­na­te ex­clu­siv po­pu­la­ţi­ei, în Pro­gra­mul Te­zaur, cu sca­den­ţe la

1, 2, 3 şi 5 ani şi do­bânzi anua­le de 3,5%, 4%, 4,5%, res­pec­tiv 5%.

Ro­mânii pot sub­scrie, de joi, pen­tru noi emi­si­uni de ti­tluri de stat des­ti­na­te ex­clu­siv po­pu­la­ţi­ei, în Pro­gra­mul Te­zaur, cu sca­den­ţe la 1, 2, 3 și 5 ani și do­bânzi anua­le de 3,5%, 4%, 4,5%, res­pec­tiv 5%. Ve­ni­tu­ri­le afe­ren­te sunt neim­po­za­bi­le, in­for­me­a­ză Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce (MFP).

„Sunt eli­gi­bi­le per­soa­ne­le fi­zi­ce ca­re au împli­nit vârsta de 18 ani la da­ta efec­tuă­rii sub­scri­e­rii. A fost eli­mi­na­tă pla­fo­na­rea su­me­lor ce pot fi in­ves­ti­te de per­soa­ne­le fi­zi­ce în ca­drul aces­tor emi­si­uni. Inves­ti­to­rii au po­si­bi­li­ta­tea anu­lă­rii sub­scri­e­ri­lor de­ja efec­tua­te prin de­pu­ne­rea unei ce­reri doar în pe­ri­oa­da de sub­scri­e­re“, pre­ci­ze­a­ză MFP.

Ti­tlu­ri­le de stat sunt în for­mă de­ma­te­ria­li­za­tă și au va­loa­re no­mi­na­lă de 1 leu. Do­bânda es­te plă­ti­tă la ter­me­ne­le pre­vă­zu­te în pros­pec­tul de emi­si­u­ne. Ti­tlu­ri­le sunt tran­sfe­ra­bi­le și se pot răs­cum­pă­ra în avans.

„Emi­te­rea ti­tlu­ri­lor de stat pen­tru po­pu­la­ţie va con­ti­nua

pe tot par­cur­sul anu­lui 2019. În fi­e­ca­re lu­nă pe­ri­oa­da de sub­scri­e­re va fi de trei săp­tă­mâni, iar ma­tu­ri­tă­ţi­le vor fi sta­bi­li­te în func­ţie de in­te­re­sul ma­ni­fes­tat de in­ves­ti­tori“, men­ţi­o­nea­ză re­pre­zen­tan­ţii mi­nis­te­ru­lui.

În pri­me­le pa­tru luni ale anu­lui, pes­te 26.000 de ro­mâni au in­ves­tit în ti­tluri de stat pes­te 1,4 mi­liar­de lei. Ce­le mai mul­te sub­scri­eri au fost fă­cu­te în Bu­cu­rești, Pra­ho­va, Cluj și Argeș.

Crește ne­voia de bani

So­rin Di­nu, ana­list eco­no­mic, in­ter­pre­te­a­ză că „foa­mea de bani ori­cum es­te ma­re. Pe 29 apri­lie au plă­tit 8,8 mi­liar­de lei răs­cum­pă­ra­re in­ter­nă și nu au aco­pe­rit to­ţi ba­nii, pen­tru că au luat, de la BNR sau din ba­nii pe ca­re i-au luat cu împru­mut, în jur de 5 mi­liar­de lei. Da­că mai plă­tesc 1,18 mi­liar­de de eu­ro în lu­na mai și cu încă vreo 8,8 mi­liar­de de lei în iu­nie, au pro­ble­me de fi­nan­ţa­re mari de tot “.

Anul tre­cut în mar­tie – a amin­tit Di­nu pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“– MFP a avut un sur­plus, deși a fost de­fi­cit bu­ge­tar: „Du­pă cum ara­tă da­te­le de acum, de pe lu­na mar­tie, exis­tă un de­fi­cit de vreo 200 de mi­liar­de lei fa­ţă de anul tre­cut, când a fost un ex­ce­dent de cir­ca un mi­liard de lei“.

Mai de­par­te, ur­mă­rind ci­cluri com­pa­ra­ti­ve, anul tre­cut în lu­na apri­lie a fost un de­fi­cit de aproa­pe 1,6 mi­liar­de lei, „de un­de po­ţi să tra­gi con­clu­zia că în apri­lie anul aces­ta va fi tot de­fi­cit. Pro­ble­ma MFP cu fi­nan­ţa­rea es­te ex­trem de ma­re“, sus­ţi­ne ex­per­tul.

La fel, bu­ge­tul de asi­gu­rări so­cia­le pe lu­na mar­tie a aces­tui an are un de­fi­cit cu­mu­lat de 1,5 mi­liar­de lei. Anul tre­cut avea un ex­ce­dent de 115 mi­li­oa­ne de lei. Bu­ge­tul asi­gu­ră­ri­lor de să­nă­ta­te avea, și el, anul tre­cut un de­fi­cit de 324 mi­li­oa­ne lei. Acum, tot în lu­na mar­tie, are un de­fi­cit de un mi­liard de lei.

Con­tex­tul es­te că con­tri­bu­ţi­i­le de asi­gu­rări so­cia­le pe pri­me­le trei luni au cres­cut cu pes­te 21%, iar anul tre­cut cu pes­te 30% – având în ve­de­re că aces­te con­tri­bu­ţii au cres­cut pe fon­dul crește­rii sa­la­ri­i­lor. Așa­dar, în va­loa­re re­a­lă, eli­mi­nând efec­tul ma­sei mo­ne­ta­re mă­ri­te dis­po­ni­bi­lă la ta­xa­re, con­tri­bu­ţi­i­le, în va­loa­re ab­so­lu­tă, poa­te chiar au scă­zut.

„În ace­lași timp, art. 7 (n.r., așa-zi­sa so­lu­ţie nu­cle­a­ră) es­te pe ma­sa Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne. Mai es­te și un glonţ ca­re a tre­cut pe lângă ure­che, cu Stan­dard&Poor’s, ca­re a fost ga­ta să dow­ngra­de­ze Ro­mânia la ra­ting junk. Pro­ba­bil că în au­gust-sep­tem­brie, când Ro­mânia nu va mai de­ţi­ne preșe­din­ţia Con­si­li­u­lui UE, lu­cru­ri­le se vor schim­ba dra­ma­tic“, atra­ge aten­ţia Di­nu.

Au cres­cut re­zer­ve­le va­lu­ta­re pe fon­dul împru­mu­tu­lui din MTN

To­tuși, re­zer­ve­le va­lu­ta­re au cres­cut cu 5,18%, până la 33,69 mi­liar­de eu­ro la fi­ne­le lu­nii apri­lie, de la 32,03 mi­liar­de eu­ro la 31 mar­tie 2019, iar re­zer­va de aur s-a men­ţi­nut la 103,7 to­ne, po­tri­vit da­te­lor BNR.

În con­di­ţi­i­le evo­lu­ţi­i­lor pre­ţu­ri­lor in­ter­na­ţi­o­na­le, va­loa­rea re­zer­vei de aur s-a si­tuat la 3,820 mi­liar­de eu­ro. În cur­sul lu­nii apri­lie au avut loc in­trări de 3,522 mi­liar­de eu­ro, re­pre­zen­tând mo­di­fi­ca­rea re­zer­ve­lor mi­ni­me în va­lu­tă con­sti­tu­i­te de in­sti­tu­ţi­i­le de cre­dit, ali­men­ta­rea con­tu­ri­lor Mi­nis­te­ru­lui Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce (in­clu­siv su­ma re­zul­ta­tă din emi­si­u­ni­le de eu­ro-obli­ga­ţi­uni ale Mi­nis­te­ru­lui Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce în va­loa­re no­mi­na­lă de 3 mi­liar­de eu­ro) și alte­le.

De ase­me­nea, au avut loc ieșiri de 1,862 mi­liar­de eu­ro, re­pre­zen­tând mo­di­fi­ca­rea re­zer­ve­lor mi­ni­me în va­lu­tă con­sti­tu­i­te de in­sti­tu­ţi­i­le de cre­dit, plă­ţi de ra­te și do­bânzi în con­tul da­to­ri­ei pu­bli­ce de­no­mi­na­te în va­lu­tă și alte­le.

Re­zer­ve­le in­ter­na­ţi­o­na­le ale Ro­mâni­ei (va­lu­te plus aur) la 30 apri­lie 2019 au fost de 37,510 mi­liar­de eu­ro, fa­ţă de 35,865 mi­liar­de eu­ro la 31 mar­tie 2019.

Plă­ţi­le sca­den­te în lu­na mai 2019 în con­tul da­to­ri­ei pu­bli­ce de­no­mi­na­te în va­lu­tă, di­rec­te sau ga­ran­ta­te de Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce, însu­me­a­ză cir­ca 1,186 mi­liar­de eu­ro.

„Re­zer­ve­le va­lu­ta­re au cres­cut pen­tru că au in­trat ba­nii din împru­mu­tul de 3 mi­liar­de eu­ro luat la MTN, la Bur­sa din Lu­xem­burg. Co­mu­ni­ca­tul BNR spu­ne că au fost 3,5 mi­liar­de eu­ro in­trări și au avut ieșiri de pes­te un mi­liard de eu­ro“, ex­pli­că ana­lis­tul eco­no­mic So­rin Di­nu.

„Mai exact“, con­ti­nuă Di­nu, „3,522 mi­liar­de eu­ro in­trări și 1,162 mi­liar­de eu­ro ieșiri, ca­re re­pre­zin­tă ser­vi­ci­ul da­to­ri­ei avu­te că­tre Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă, la împru­mu­tul de 20 de mi­liar­de eu­ro fă­cut de Ro­mânia în anul 2009, în pli­nă cri­ză“.

„La fi­na­lul co­mu­ni­ca­tu­lui, BNR spu­ne că plă­ţi­le pen­tru da­to­rie sunt de 1,186 mi­liar­de eu­ro“, ex­pli­că ex­per­tul.

Ti­tlu­ri­le de stat emi­se pen­tru po­pu­la­ţie sunt o altă me­to­dă de a tra­ge bani? MFP, sus­ţi­ne spe­cia­lis­tul, do­rește ast­fel „să lo­ve­as­că băn­ci­le. Se vor fi­nan­ţa ast­fel mai ief­tin de­cât la bănci, oco­lind crește­rea ra­te­lor do­bânzi­lor, din cau­za per­spec­ti­vei fi­nan­ţe­lor pu­bli­ce. Ei cred că da­că fac ches­ti­u­nea ace­as­ta, po­po­rul, în pa­tri­o­tis­mul lui, va arun­ca bani în Gu­vern, într-o fe­ri­ci­re con­ti­nuă“.

Însă ul­ti­me­le trei luni de evo­lu­ţie a atra­ge­rii de bani din ti­tluri de stat de la po­pu­la­ţie „au do­ve­dit că lu­cru­ri­le nu stau ast­fel. S-au tras 700 mi­li­oa­ne lei în fe­brua­rie. În mar­tie au înca­sat doar 500 mi­li­oa­ne lei, deci nici mă­car cât au răs­cum­pă­rat, adi­că pes­te 900 mi­li­oa­ne lei, apoi în apri­lie au atras nu­mai pu­ţin pes­te 200 mi­li­oa­ne lei de la po­pu­la­ţie“, ara­tă Di­nu.

Ace­as­ta ara­tă că încre­de­rea po­pu­la­ţi­ei sca­de tot mai mult, sus­ţi­ne ex­per­tul, ca­re atra­ge aten­ţia că „în pros­pec­tul de emi­si­u­ne de acum (n.r. – în Pro­gra­mul Te­zaur) au ri­di­cat ori­ce li­mi­ta­re de su­mă in­ves­ti­tă etc., doar-doar vor mai adu­na niște bani. Lu­na tre­cu­tă, MFP nu a reușit să pla­se­ze cer­ti­fi­ca­te­le de tre­zo­re­rie și nu reușesc de vreo do­uă sau trei luni încoa­ce să-și atin­gă acest obi­ec­tiv“.

De no­tat, în con­text, ști­rea că exe­cu­ţia bu­ge­tu­lui ge­ne­ral con­so­li­dat s-a încheiat, pe pri­mul tri­mes­tru al anu­lui 2019, cu un de­fi­cit de 5,5 mi­liar­de lei, res­pec­tiv 0,54% din PIB, com­pa­ra­tiv cu un de­fi­cit de 4,46 mi­liar­de lei (0,48% din PIB), cât a fost înre­gis­trat în pe­ri­oa­da si­mi­la­ră a anu­lui tre­cut, con­form da­te­lor pu­bli­ca­te chiar de Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce. Din nou, ci­fre­le com­pa­ra­ti­ve anua­li­za­te in­di­că un trend ne­ga­tiv.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.