Pro­cu­ro­rii Köve­si, Onea și Ia­cob vor fi ju­de­ca­ţi de co­le­gii lor din CSM

Romania Libera - - Prima Pagina - Mi­hai Diac

Se­cția pen­tru pro­cu­rori în ma­te­rie dis­ci­pli­na­ră din ca­drul CSM va ana­li­za, mi­er­curi, do­sa­re­le întoc­mi­te de ma­gis­trații Inspe­cți­ei Ju­di­cia­re (IJ) împo­tri­va pro­cu­ro­ri­lor Lau­ra Co­druța Köve­si, Lu­cian Onea și Ma­ri­us Ia­cob. Po­tri­vit

unui do­cu­ment pos­tat pe si­te-ul CSM, mem­brii Se­cți­ei pen­tru pro­cu­rori vor ana­li­za, în șe­di­nța din 8 mai 2019, acu­zați­i­le, for­mu­la­te de IJ, con­form că­ro­ra acești trei pro­cu­rori ar fi încăl­cat Arti­co­lul 99 din Le­gea 303/2004 (Sta­tu­tul ju­de­că­to­ri­lor și pro­cu­ro­ri­lor). Într-un do­sar es­te acu­za­tă Lau­ra Co­druța Köve­si, într-altul sunt acu­zați atât Köve­si, cât și Ma­ri­us Ia­cob, iar într-un do­sar dis­tinct apa­re nu­me­le lui Lu­cian Ga­bri­el Onea – ca­re es­te de­ja sus­pen­dat din fun­cția de pro­cu­ror.

Sec­ţia pen­tru pro­cu­rori a Con­si­li­u­lui Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii (CSM) îi va ju­de­ca pe Lau­ra Co­dru­ţa Köve­si – fos­ta șe­fă a DNA, pe Ma­ri­us Ia­cob – fos­tul pro­cu­ror-șef ad­junct al DNA, pre­cum și pe Lu­cian Onea, fos­tul pro­cu­ror șef al DNA Ploi­ești.

S

Lau­ra Co­druța Köve­si, Ma­ri­us Ia­cob și Lu­cian Onea vor fi ju­de­cați, mi­er­curi, de CSM, pe ba­za a pa­tru do­sa­re întoc­mi­te de Inspe­cția Ju­di­cia­ră (IJ).Într-unul din­tre do­sa­re apa­re doar nu­me­le Lau­rei Co­druța Köve­si, iar într-un alt do­sar Köve­si apa­re ală­turi de fos­tul ei ad­junct de la DNA, Ma­ri­us Ia­cob.

În pri­mul din­tre do­sa­re, ma­gis­trații de la Inspe­cția Ju­di­cia­ră o acu­ză pe Köve­si de „ne­res­pec­ta­rea se­cre­tu­lui de­li­be­ră­rii sau a con­fi­den­ţia­li­tă­ţii lu­cră­ri­lor ca­re au acest ca­rac­ter, pre­cum și a altor in­for­ma­ţii de ace­e­ași na­tu­ră de ca­re a luat cu­noștin­ţă în exer­ci­ta­rea func­ţi­ei, cu ex­cep­ţia ce­lor de in­te­res pu­blic, în con­di­ţi­i­le le­gii, da­că fap­ta nu con­sti­tu­ie in­frac­ţi­u­ne”, în pe­ri­oa­da în ca­re Köve­si exer­ci­ta fun­cția de pro­cu­ror-șef al DNA.

Răs­pun­de­rea dis­ci­pli­na­ră a pro­cu­ro­ri­lor

În alt do­sar, în ca­re apa­re ală­turi de Ma­ri­us Ia­cob, Lau­ra Co­druța Köve­si es­te acu­za­tă de încăl­ca­rea mai mul­tor ar­ti­co­le re­fe­ri­toa­re la răs­pun­de­rea dis­ci­pli­na­ră a pro­cu­ro­ri­lor. Po­tri­vit IJ, Lau­ra Co­druța Köve­si ar fi co­mis fap­te „ca­re aduc atin­ge­re onoa­rei sau pro­bi­tă­ţii pro­fe­si­o­na­le ori pres­ti­gi­u­lui jus­ti­ţi­ei, să­vârși­te în exer­ci­ta­rea sau în afa­ra exer­ci­tă­rii atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu“și ar fi avut ati­tu­dini „ne­dem­ne în tim­pul exer­ci­tă­rii atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu fa­ţă de co­le­gi, ce­lă­lalt per­so­nal al in­stan­ţei sau al par­che­tu­lui în ca­re func­ţi­o­nea­ză, in­spec­tori ju­di­ciari, avo­ca­ţi, ex­per­ţi, mar­tori, jus­ti­ţia­bi­li ori re­pre­zen­tan­ţii altor in­sti­tu­ţii“. Lau­ra Co­druța Köve­si s-ar mai fa­ce vi­no­va­tă de „ne­res­pec­ta­rea în mod ne­jus­ti­fi­cat a dis­po­zi­ţi­i­lor ori de­ci­zi­i­lor cu ca­rac­ter ad­mi­nis­tra­tiv dis­pu­se în con­for­mi­ta­te cu le­gea de

con­du­că­to­rul in­stan­ţei sau al par­che­tu­lui ori a altor obli­ga­ţii cu ca­rac­ter ad­mi­nis­tra­tiv pre­vă­zu­te de le­ge sau re­gu­la­men­te”.

Tot po­tri­vit Inspe­cți­ei Ju­di­cia­re, Ma­ri­us Ia­cob – fost pro­cu­ror-șef ad­junct al DNA – s-ar fa­ce vi­no­vat de „ne­res­pec­ta­rea înda­to­ri­rii de a se ab­ţi­ne atunci când ju­de­că­to­rul sau pro­cu­ro­rul știe că exis­tă una din cau­ze­le pre­vă­zu­te de le­ge pen­tru ab­ţi­ne­rea sa, pre­cum și for­mu­la­rea de ce­reri re­pe­ta­te și ne­jus­ti­fi­ca­te de ab­ţi­ne­re în ace­e­ași cau­ză, ca­re are ca efect ter­gi­ver­sa­rea ju­de­că­ţii”.

La rândul lui, fos­tul șef al DNA Ploi­ești, con­tro­ver­sa­tul Lu­cian Onea, es­te con­si­de­rat vi­no­vat de „încăl­ca­rea pre­ve­de­ri­lor le­ga­le re­fe­ri­toa­re la in­com­pa­ti­bi­li­tă­ţi și in­ter­dic­ţii pri­vind ju­de­că­to­rii și pro­cu­ro­rii“.

Anche­ta­rea lui Köve­si de că­tre IJ a înce­put, po­tri­vit unui co­mu­ni­cat al aces­tei in­sti­tuții, în ia­nua­rie 2018. Acți­u­nea dis­ci­pli­na­ră a înce­put la 12 ia­nua­rie 2018, când Lau­ra Co­druța Köve­si era încă în fun­cția de pro­cu­ror-șef al DNA. La acel mo­ment, una din­tre aba­te­ri­le dis­ci­pli­na­re ale șe­fei DNA ar fi fost cea evi­de­nția­tă de înre­gis­tră­ri­le apă­ru­te în spa­ţi­ul pu­blic, din tim­pul unei șe­din­ţe de lu­cru ca­re avu­se­se loc la da­ta de 18 iu­nie 2017.

„Pro­cu­ro­ru-șef al DNA s-a ex­pri­mat în sen­sul com­ba­te­rii efec­te­lor ne­ga­ti­ve în pla­nul ima­gi­nii și cre­di­bi­li­tă­ţii in­sti­tu­ţi­ei, ge­ne­ra­te de De­ci­zia CCR 68/2017, prin in­stru­men­ta­rea ur­gen­tă a unor do­sa­re «cu mi­niștri», de im­pact me­dia­tic, și-a ex­pri­mat de­za­cor­dul cu pri­vi­re la ca­rac­te­rul le­gal, de­fi­ni­tiv și ge­ne­ral obli­ga­to­riu al De­ci­zi­ei CCR 68/2017 și a fo­lo­sit ex­pri­mări ina­dec­va­te la adre­sa Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le și a unui ju­de­că­tor al Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le, in­du­când ide­ea în ca­drul opi­ni­ei pu­bli­ce că unul din cri­te­ri­i­le în func­ţie de ca­re se pri­o­ri­ti­ze­a­ză so­lu­ţi­o­na­rea do­sa­re­lor es­te im­pac­tul me­dia­tic al aces­to­ra și ca­li­ta­tea ofi­cia­lă a per­soa­ne­lor cer­ce­ta­te“, spu­neau in­spec­to­rii IJ des­pre Lau­ra Co­druța Köve­si.

Köve­si ar fi fo­lo­sit „fa­ţă de co­le­gii pro­cu­rori un ton su­pe­ri­or și agre­siv, inad­mi­si­bil în ra­port cu stan­dar­de­le mi­ni­ma­le de eti­că și de­on­to­lo­gie ale unui ma­gis­trat, de na­tu­ră a ge­ne­ra în

rândul opi­ni­ei pu­bli­ce un sen­ti­ment de in­dig­na­re și un du­biu le­gi­tim cu pri­vi­re la res­pec­ta­rea prin­ci­pi­i­lor su­pre­ma­ţi­ei Con­sti­tu­ţi­ei și a le­gi­lor, pre­cum și a im­par­ţia­li­tă­ţii pro­cu­ro­ri­lor“.

Lim­baj de­ni­gra­tor și in­sul­tă­tor față de su­bal­terni

Tot în pe­ri­oa­da în ca­re se afla în frun­tea DNA, Lau­ra Co­druța Köve­si ar fi tri­mis un e-mail în ca­re „a adop­tat o ati­tu­di­ne ne­dem­nă, fo­lo­sind la adre­sa pro­cu­ro­ri­lor cu­vin­te și ex­pre­sii cu un con­ţi­nut vă­dit de­ni­gra­tor, in­sul­tă­tor și ame­nin­ţă­tor, res­pec­tiv «lași», «bârfi­tori», «in­frac­tori»”.

Lau­ra Co­dru­ţa Köve­si a fost re­vo­ca­tă din func­ţia de pro­cu­ror-șef al Di­rec­ţi­ei Na­ţi­o­na­le Anti­co­rup­ţie la da­ta de 9 iu­lie 2018, de preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis, la ce­re­rea mi­nis­tru­lui Jus­tiți­ei, Tu­do­rel Toa­der.

Du­pă re­vo­ca­rea din frun­tea DNA, Sec­ţia pen­tru pro­cu­rori a CSM a de­cis ca Lau­ra Co­dru­ţa Köve­si să re­vi­nă ca pro­cu­ror la DIICOT Si­biu, un­de lu­cra­se înain­te să fie nu­mi­tă, în anul 2006, în func­ţia de pro­cu­ror ge­ne­ral.

Dar în ci­u­da aces­tei ho­tă­râri a CSM, pro­cu­ro­rul ge­ne­ral Au­gus­tin La­zăr a de­cis ca Lau­ra Co­dru­ţa Köve­si să vi­nă să lu­cre­ze în su­bor­di­nea lui, la Bu­cu­rești, la Ser­vi­ci­ul de îndru­ma­re și con­trol din ca­drul Par­che­tu­lui Ge­ne­ral.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.