Cur­tea Su­pre­mă a de­cis când înce­pe ter­me­nul de pres­crip­ţie a răs­pun­de­rii pe­na­le

Înal­ta Cur­te de Ca­sație și Jus­tiție (ICCJ) a ad­mis re­cur­sul în in­te­re­sul le­gii for­mu­lat de pro­cu­ro­rul ge­ne­ral al Ro­mâni­ei cu pri­vi­re la sta­bi­li­rea mo­men­tu­lui de la ca­re înce­pe să cur­gă ter­me­nul de pres­cri­pție a răs­pun­de­rii pe­na­le.

Romania Libera - - Actualitat­e - Mi­hai Diac

Ma­gis­trații ICCJ au de­cis că prin „da­ta să­vârși­rii in­fra­cți­u­nii și,im­pli­cit,da­ta de la ca­re înce­pe să cur­gă ter­me­nul de pres­cri­pție a răs­pun­de­rii pe­na­le în ca­zul in­fra­cți­u­ni­lor sim­ple a că­ror la­tu­ră obi­ec­ti­vă im­pli­că pro­du­ce­rea unei pa­gu­be ori re­a­li­za­rea unui fo­los ne­cu­venit pe o pe­ri­oa­dă de timp se înțe­le­ge mo­men­tul apa­riți­ei pri­mei pa­gu­be ori al obți­ne­rii pri­mu­lui fo­los ne­cu­venit“.

Ace­as­tă ho­tă­râre es­te pre­zen­ta­tă în De­ci­zia 5/2019 a ICCJ, pro­nu­nța­tă la da­ta de 11 fe­brua­rie și pu­bli­ca­tă în Mo­ni­to­rul Ofi­cial la da­ta de 2 mai 2019. De­ci­zia es­te sem­na­tă,în ca­li­ta­te de preșe­din­te al com­ple­tu­lui, de vi­ce­preșe­din­te­le ICCJ,ma­gis­tra­tul Ilie Iu­lian Dra­go­mir.

De­ci­zia 5/2019 a ICCJ s-a luat în ur­ma unui re­curs în in­te­re­sul le­gii ca­re fu­se­se for­mu­lat, în anul 2018, de Par­che­tul Ge­ne­ral. Ace­as­tă de­ci­zie va per­mi­te, de acum

înain­te, o prac­ti­că uni­ta­ră în ce­ea ce pri­vește sta­bi­li­rea da­tei să­vârși­rii in­fra­cți­u­nii, da­tă de la ca­re înce­pe să cur­gă ter­me­nul de pres­cri­pție a răs­pun­de­rii pe­na­le, în ca­zul in­fra­cți­u­ni­lor sim­ple a că­ror la­tu­ră obi­ec­ti­vă pre­su­pu­ne pro­du­ce­rea unei pa­gu­be sau re­a­li­za­rea unui fo­los ne­cu­venit pe o pe­ri­oa­dă de timp.

Până la emi­te­rea aces­tei de­ci­zii a ICCJ,în prac­ti­ca ju­ri­di­că nați­o­na­lă exis­tau mai mul­te punc­te de ve­de­re re­fe­ri­toa­re la da­ta la ca­re înce­pe ter­me­nul de pres­cri­pție a răs­pun­de­rii pe­na­le. Cei mai mu­lți ma­gis­trați con­si­de­rau că ter­me­nul de pres­cri­pție tre­bu­ie să înce­a­pă să cur­gă de la da­ta să­vârși­rii in­fra­cți­u­nii – de exem­plu a ce­lei de abuz în ser­vi­ciu sau a ce­lei de înșe­lă­ci­u­ne.

Un alt punct de ve­de­re era că ter­me­nul de pres­cri­pție tre­bu­ie să cur­gă de la da­ta când s-a pro­dus pri­ma pa­gu­bă, chiar da­că pa­gu­be­le se pro­duc și ul­te­ri­or.

Cea de-a treia opi­nie întâlni­tă în rându­ri­le ma­gis­trați­lor ro­mâni înain­te de apa­riția De­ci­zi­ei 5/2019 a ICCJ era că da­ta la ca­re înce­pe să cur­gă ter­me­nul de pres­cri­pție „es­te da­ta la ca­re s-a pro­dus în mod de­fi­ni­tiv ur­ma­rea ime­dia­tă“.

Re­cur­sul în in­te­re­sul le­gii for­mu­lat de pro­cu­ro­rul ge­ne­ral,ca­re a fost ad­mis prin De­ci­zia 5/2019 a ICCJ, su­bli­nia fap­tul că ur­ma­rea ime­dia­tă în ca­zul aces­tor in­fra­cți­uni se pro­du­ce într-un in­ter­val de timp in­de­pen­dent de vreo acți­u­ne a au­to­ru­lui in­fra­cți­u­nii. De exem­plu, con­trac­te­le încheia­te ne­le­gal de un fun­cți­o­nar pu­blic se exe­cu­tă și ast­fel pa­gu­ba se ma­jo­re­a­ză,sau per­soa­na an­ga­ja­tă ca ur­ma­re a unui con­flict de in­te­re­se pri­mește în mod pe­ri­o­dic sa­la­riu și ast­fel avan­ta­je­le pa­tri­mo­nia­le se mă­resc, sau vic­ti­ma unei in­fra­cți­uni de înșe­lă­ci­u­ne efec­tue­a­ză pres­tații pe­ri­o­di­ce și ast­fel pa­gu­ba se ma­jo­re­a­ză.

Pe ace­lași su­bi­ect, Tri­bu­na­lul Su­prem al Ro­mâni­ei emi­se­se, înain­te de anul 1989,o „De­ci­zie de îndru­ma­re“, ca­re pre­ci­za că, în ca­zul fap­tei de înșe­lă­ci­u­ne, ter­me­nul de pres­cri­pție cur­ge de la da­ta înca­să­rii ul­ti­mei su­me ne­cu­veni­te.Dar ace­as­tă de­ci­zie, ex­trem de ve­che, es­te „în ge­ne­ral ig­no­ra­tă“de ma­gis­trații ro­mâni,su­bli­nia pro­cu­ro­rul ge­ne­ral.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.