DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Tu­do­rel Toa­der, fos­tul mi­nis­tru al Jus­ti­ţi­ei, nu nu­mai că a sus­ţi­nut re­cur­sul com­pen­sa­to­riu, dar a și pro­mo­vat in­sis­tent ex­tin­de­rea aces­tu­ia prin acor­da­rea unei com­pen­sa­ţii bă­nești de 5-8 eu­ro pen­tru fi­e­ca­re de­ţi­nut ca­re în pe­ri­oa­da 2012-2017 ar fi fost ca­zat în con­di­ţii im­pro­prii. Doar fap­tul că a pre­me­di­tat ace­as­tă acți­u­ne îi per­mi­te acum să-și enu­me­re ali­bi­u­ri­le pe Fa­ce­book în pos­tări ca­re, ab­so­lut co­rect, de alt­fel, ra­por­tat la încer­că­ri­le dis­pe­ra­te ale aces­tu­ia de a se dis­tan­ţa de un grav aten­tat la si­gu­ran­ţa pu­bli­că, fac tri­mi­te­re la o se­rie de încer­cări de ma­ni­pu­la­re.“

FEDERAŢIA SINDICATEL­OR DIN ADMINISTRA­ŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIA­RELOR

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.