Co­lec­tă pu­bli­că pen­tru un voiaj în ju­rul lu­mii

Romania Libera - - Reportaj -

Con­du­ce­ri­le Fo­rțe­lor Na­va­le ale Ro­mâni­ei și ale Ar­ma­tei Ro­mâni­ei pla­ni­fi­că,pen­tru 2020 sau 2021,un ma­rș is­to­ric,în ju­rul lu­mii,pen­tru bri­cul Mir­cea,iar pen­tru acest lu­cru vor de­ma­ra o co­lec­tă pu­bli­că.„În anul 2020,vom ser­ba con­sfi­nți­rea a 100 de ani de la uni­re.Ne do­rim ca,prin acest ma­rș în ju­rul lu­mii,să ară­tăm res­pec­tul cu­venit aces­tei n ave de­o­se­bi­te, b r i cu lui Mir­cea, spi­ri­tu­lui lui Mir­cea și,de ase­me­nea, For ț e lor Na­va­le ale Ro­mâni­ei.Ale Ro­mâni­ei,în spe­cial,pen­tru că bri­cul Mir­cea,cu echi­pa­jul său, es­te cel mai im­por­tant am­ba­sa­dor al Fo­rțe­lor Na­va­le Ro­mâne,al Ar­ma­tei Ro­mâni­ei, ș i al Ro­mâni­ei pe mări le ș i oce­a­ne le lu­mii .“, a de­cla­rat, du mini că, la bor­dul bri­cu­lui Mir­cea, con­tra ami­ra­lul de flo­ti­lă Mi­hai Pa­nait. Aces­ta a spus că o ast­fel de „acți­u­ne îndrăz­neață“es­te cos­ti­si­toa­re.„Ne do­rim să avem lângă noi in­sti­tuți­i­le pu­bli­ce, să avem spon­so­rii ca­re sunt ală­turi de Fo­rțe­le Na­va­le ale Ro­mâni­ei și de Arma­ta Ro­mâni­ei.Prin­tr-o co­lec­tă pu­bli­că,să reușim să proi­ec­tăm ace­as­tă acți­u­ne is­to­ri­că“,a pre­ci­zat con­tra ami­ra­lul. Aces­ta a su­bli­niat că pri­mii ca­re vor sub­scrie aces­tei co­lec­te pu­bli­ce sunt șe­ful Sta­tu­lui Ma­jor al Fo­rțe­lor Na­va­le Ro­mâne,ge­ne­ra­lul Ni­co­lae Ci­u­că, ș i co­man­dan­tul Fo­rțe­lor Na­va­le Ro­mâne, vi­ce a ami­ra­lul Ale­xan­dru Mârșă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.