Re­ge­le Thai­lan­dei, Ra­ma X, de­cis să ră­mână în cen­trul jo­cu­lui po­li­tic

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

În Thai­lan­da, cu trei zi­le înain­tea înco­ro­nă­rii sa­le, Ma­ha Va­gi­ra­lon­gkorn, 67 ani, a sur­prins thai­lan­de­zii anu­nțând că­să­to­ria sa cu Sud­hi­sa Tid­jai, iu­bi­ta sa de mul­tă vre­me, o ce­re­mo­nie ca­re a avut loc la Ban­gkok.

Re­ge­le thai­lan­dez, Ma­ha Va­gi­ra­lon­gkorn, s-a pro­cla­mat ofi­cial mo­narh pe 4 mai în cur­sul unei ce­re­mo­nii com­ple­xe de trei zi­le, im­preg­na­tă de stră­ve­chi ri­tua­luri hin­du­se și bud­dhis­te.

Înco­ro­na­rea re­ge­lui Va­gi­ra­lon­gkorn, ur­cat pe tron la moar­tea ta­tă­lui său în 2016, du­pă șap­te de­ce­nii de dom­nie, a de­bu­tat sâmbă­tă și l-a con­fir­mat ca Ra­ma X, al 10-lea re­ge al di­nas­ti­ei Chakri, ve­che de se­co­le.

Zeci de mii de per­soa­ne veni­te din între­a­ga ța­ră au in­va­dat du­mi­ni­că, 5 mai, stră­zi­le Ban­gko­ku­lui, când Va­ji­ra­lon­gkorn, du­pă ce­re­mo­nia ca­re a avut loc la Ma­re­le Pa­lat, una sim­bo­li­că tran­sfor­ma­tă în eveni­ment po­pu­lar, a fost tran­spor­tat într-un pa­lan­chin, ur­mat de ofi­cia­li, pe un tra­seu de câți­va ki­lo­me­tri. Cu­nos­cut pen­tru aven­tu­ri­le sa­le, cel ca­re dom­nește de doi ani în Thai­lan­da es­te unul din ul­ti­mii su­ve­rani cu pu­te­re ab­so­lu­tă de pe pla­ne­tă, mo­nar­hia thai­lan­de­ză fi­ind una din ce­le mai bo­ga­te din lu­me. Eveni­men­tul a avut loc în con­tex­tul unei Thai­lan­de di­vi­za­tă din punct de ve­de­re po­li­tic și con­du­să de cinci ani de jun­ta mi­li­ta­ră. Mo­nar­hia es­te sin­gu­rul re­per si­gur ca­re exis­tă în ța­ră și din acest mo­tiv thai­lan­de­zii sunt foar­te atașați de ace­as­tă in­sti­tuție pu­ter­ni­că și vene­ra­tă. Fi­gu­ra no­u­lui re­ge nu se com­pa­ră cu cea a ta­tă­lui său, ca­re a a fost adu­lat de po­por, dar ase­me­nea aces­tu­ia Ra­ma X nu es­te dis­pus să fa­că fi­gu­rație și a de­cla­rat că se va im­pli­ca di­rect în afa­ce­ri­le re­ga­tu­lui.

Spre sur­pri­za ge­ne­ra­lă, pe 1 mai, re­ge­le s-a că­să­to­rit a pa­tra oa­ră în ca­drul unei ce­re­mo­nii ra­pi­de în fața ca­me­re­lor pa­la­tu­lui re­gal. În ți­nu­tă tra­diți­o­na­lă din mă­ta­se roz, fe­ri­ci­ta ale­a­să s-a pros­ter­nat la pă­mânt în fața lo­god­ni­cu­lui pen­tru a-i oferi flori. Re­ge­le a așe­zat-o apoi pe tron și a pro­mul­gat edic­tul ofi­cial ca­re fa­ce din Sut­hi­da, 40 ani, no­ua su­ve­ra­nă a re­ga­tu­lui Thai­lan­da, pro­te­ja­tă de acum de arti­co­lul 112 al Co­du­lui Pe­nal asu­pra les-ma­jes­tății, ca­re sti­pu­le­a­ză că ori­ci­ne cri­ti­că re­ge­le, re­gi­na sau moște­ni­to­rul tro­nu­lui ris­că până la 15 ani de închi­soa­re. Cea ca­re a de­venit re­gi­na Sut­hi­da es­te fos­tă ste­war­de­să de­veni­tă gar­dă de corp a fa­mi­li­ei re­ga­le. În 2016, vi­i­to­rul ei soț a ri­di­cat-o la rang de ge­ne­ral în ca­drul ar­ma­tei și șef-ad­junct al Uni­tății găr­zi­lor sa­le de corp.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.