Pes­te 100 de po­e­ţi de pe pa­tru con­ti­nen­te

A X-a ediție a Fes­ti­va­lu­lui Inter­nați­o­nal de Po­e­zie

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

În pe­ri­oa­da 13-19 mai, va avea loc cea de a X-a ediție a Fes­ti­va­lu­lui Inter­nați­o­nal de Po­e­zie de la Bu­cu­rești. Con­si­de­rat cel mai am­plu eveni­ment de pro­fil din Ro­mânia, FIPB va pri­le­jui pu­bli­cu­lui iu­bi­tor de po­e­zie din Ca­pi­ta­lă întâlni­rea cu mai bi­ne de 100 de po­eți, nu­me im­por­tan­te ale li­te­ra­tu­rii con­tem­po­ra­ne, din pes­te 20 de țări, de pe pa­tru con­ti­nen­te: Fra­nța, Ma­rea Bri­ta­nie, Ser­bia, Ita­lia, Me­xic, Por­tu­ga­lia, Co­re­ea de Sud, Ca­na­da, Re­pu­bli­ca Mol­do­va, Gre­cia, India, Aus­tria, Re­pu­bli­ca Ce­hă, Bul­ga­ria, Ru­sia, Spa­nia, Po­lo­nia, Isra­el, Ger­ma­nia, Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, Unga­ria, Nor­ve­gia și Ro­mânia.

Orga­ni­zat de Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei prin Mu­zeul Nați­o­nal al Li­te­ra­tu­rii Ro­mâne, Fes­ti­va­lul Inter­nați­o­nal de Po­e­zie de la Bu­cu­rești își ce­le­bre­a­ză a X-a ediție sub sem­nul «Anu­lui Că­rții», sub au­re­o­la Preșe­di­nți­ei Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne a Ro­mâni­ei, a Se­zo­nu­lui Ro­mânia-Fra­nța și a No­pții Eu­ro­pe­ne a Mu­ze­e­lor (18 mai 2019). FIPB pro­mo­ve­a­ză va­lo­ri­le

ac­tua­le ale cul­tu­rii eu­ro­pe­ne și mon­dia­le, in­vi­tând la Bu­cu­rești scri­i­tori de pe pa­tru con­ti­nen­te pen­tru a su­sți­ne re­ci­ta­luri de po­e­zie, pen­tru a lan­sa că­rți sau pen­tru a su­sți­ne con­fe­ri­nțe. Slo­ga­nul cam­pa­ni­ei nați­o­na­le «Ro­mânia ci­tește» va fi pa­ra­fra­zat timp de 7 zi­le la «Bu­cu­rești­ul ci­tește». Sunt con­vins că iu­bi­to­rii de li­te­ra­tu­ră vor gă­si în pro­gra­mul di­vers și am­biți­os mo­men­te și eveni­men­te ca­re să sa­tis­fa­că toa­te gus­tu­ri­le, de

la cei mai ti­neri ci­ti­tori, la cei ex­pe­ri­men­tați, de la cei mai se­veri în apre­ci­eri până la cei pen­tru ca­re li­te­ra­tu­ra e un mo­dus vi­ven­di sau la cei ca­re acum se pot re­gă­si în ea. Car­tea in­ter­nați­o­na­lă de po­e­zie, po­e­ţi din toa­tă lu­mea și re­vis­te­le de cul­tu­ră ca­re pu­bli­că po­e­zie vor fi pro­ta­go­niști ai unui eveni­ment uni­cat în spa­ţi­ul ro­mânesc post-de­cem­brist, ca­re pu­ne la loc de cin­ste cre­a­ţia po­e­ti­că, mar­că iden­ti­ta­ră a ori­că­rui spa­ţiu cul­tu­ral ve­ri­ta­bil. Bu­cu­rești – Ca­pi­ta­la eu­ro­pe­a­nă a po­e­zi­ei“, a de­cla­rat Ioan Cris­tes­cu, Di­rec­to­rul Mu­zeu­lui Nați­o­nal al Li­te­ra­tu­rii Ro­mâne, or­ga­ni­za­to­rul eveni­men­tu­lui.

Ce­le șap­te zi­le de fes­ti­val in­clud pes­te 50 de eveni­men­te, pe te­me și for­ma­te di­fe­ri­te: de la întâlniri cu po­eți, la lec­turi pu­bli­ce, dez­ba­teri, co­loc­vii, spec­ta­co­le de te­a­tru și con­cer­te, la ma­ra­toa­ne de po­e­zie,

per­for­man­ce-uri, ex­po­ziții și eveni­men­te de­di­ca­te pro­fe­si­o­niști­lor.

Din­tre no­u­tăți­le ediți­ei din acest an, amin­tim co­loc­vi­ul având drept te­mă „Scri­i­to­rii și pu­te­rea“, la ca­re iau par­te oas­peți străini, ală­turi de nu­me de pri­mă mă­ri­me ale li­te­ra­tu­rii ro­mâne con­tem­po­ra­ne, pre­cum și dez­ba­te­rea de­di­ca­tă pro­fe­si­o­niști­lor – edi­tori, age­nți li­te­rari și tra­du­că­tori –, cu te­ma „Tra­du­ce­rea li­te­ra­ră, între wor­ld li­te­ra­tu­re și glo­bal mar­ket“.

Se­zo­nul Ro­mânia-Fra­nța se re­gă­sește și în ca­len­da­rul ediți­ei din acest an a FIPB, cu nu mai puțin de cinci eveni­men­te, din­tre ca­re amin­tim: se­a­ra de lec­turi pu­bli­ce reu­nind opt po­eți fran­ce­zi con­tem­po­rani, lan­sa­rea nu­mă­ru­lui spe­cial de­di­cat po­e­tu­lui și tra­du­că­to­ru­lui Mi­chel De­guy din re­vis­ta „Se­co­lul XXI“, eveni­ment des­fășu­rat în ca­drul cu­nos­cu­tu­lui

proi­ect „Ca­fe­neaua cri­ti­că“(mo­de­ra­tor: cri­ti­cul Ion Bog­dan Lef­ter), pre­cum și se­ria de eveni­men­te ca­re îl au drept pro­ta­go­nist pe po­e­tul și dra­ma­tur­gul Ma­tei Vișni­ec. Cinci ex­po­ziții de înal­tă ți­nu­tă – de­di­ca­te lui Eli Lo­tar, Ghe­ra­sim Lu­ca și Ge­ni­ca Atha­na­si­ou, ex­po­ziția „Ce­le mai fru­moa­se că­rți din Ro­mânia“, pre­cum și cea al­că­tu­i­tă de spe­cia­liștii Aca­de­mi­ei Ro­mâne cu te­ma „Iti­ne­ra­rii cul­tu­ra­le Ro­mânia-Fra­nța“– com­ple­te­a­ză se­ria proi­ec­te­lor din ca­drul Se­zo­nu­lui.

For­ma­te­le cla­si­ce cu ca­re Fes­ti­va­lul Inter­nați­o­nal de Po­e­zie de la Bu­cu­rești și-a obișnu­it pu­bli­cul se re­gă­sesc și în ar­hi­tec­tu­ra ediți­ei din acest an: „Po­e­try Fa­ce to Fa­ce“, lec­tu­ri­le pu­bli­ce de po­e­zie din Au­la Bi­bli­o­te­cii Cen­tra­le Uni­ver­si­ta­re, se­a­ra de po­e­zie ex­pe­ri­men­ta­lă cu ti­tlul „Mul­tiVer­se“, pre­cum și ate­li­e­re­le

de­di­ca­te ce­lor mai mici iu­bi­tori de po­e­zie. Cu­nos­cu­tul Ma­ra­ton de Po­e­zie și Jazz, ală­turi de o se­rie ge­ne­roa­să de eveni­men­te in­ter­dis­ci­pli­na­re mar­che­a­ză cu­nos­cu­ta „Noap­te a Mu­ze­e­lor“în ca­drul FIPB.

Ce­le pes­te 50 de eveni­men­te din ca­drul FIPB X vor avea loc în 16 spații cul­tu­ra­le cu­nos­cu­te din Ca­pi­ta­lă: Mu­zeul Nați­o­nal al Li­te­ra­tu­rii Ro­mâne, cu ce­le do­uă spații ale sa­le, Bi­bli­o­te­ca Cen­tra­lă Uni­ver­si­ta­ră „Ca­rol I“, Apol­lo 111, Mu­zeul Co­le­cți­i­lor, Ga­le­ria Ga­la­te­ca, Bi­bli­o­te­ca Aca­de­mi­ei Ro­mâne, Bi­bli­o­te­ca Me­tro­po­li­ta­nă Bu­cu­rești, Tram­vai­ul 26, Lon­doHo­me, Ha­lu­ci­na­ri­um, Ca­sa Me­mo­ria­lă „Tu­dor Arghe­zi – Mă­rțișor“, Ca­sa Me­mo­ria­lă „Ge­or­ge și Agat­ha Ba­co­via“, Ca­sa Me­mo­ria­lă Ion Mi­nu­les­cu – Clau­dia Mil­lian, Ca­sa Me­mo­ria­lă „Li­viu și Fan­ny Re­bre­a­nu“, Ca­sa Me­mo­ria­lă „Anton Pann“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.