DEFICIENŢE

Romania Libera - - Sănătate -

Po­tri­vit ra­por­tu­lui Cen­tru­lui Eu­ro­pe­an de Pre­veni­re şi Con­trol al Bo­li­lor (ECDC),în ul­ti­mii ani Ro­mânia are pro­ble­me cu uti­li­za­rea de­zin­fec­tan­tu­lui pen­tru mâini cu so­luții pe ba­ză de al­cool,ca­me­re cu un sin­gur pat (in­di­ca­tor al ca­pa­ci­tă­ţii de izo­la­re a pa­ci­en­ţi­lor in­fec­ta­ţi) şi lip­sa ca­dre­lor me­di­ca­le de­di­ca­te pre­ven­ţi­ei şi con­tro­lu­lui in­fec­ţi­i­lor. Exper­ţii in­ter­na­ţi­o­na­li re­co­man­dă ca di­rec­to­rii și ad­mi­nis­tra­to­rii de spi­ta­le să me­nți­nă, prin pro­gra­me­le de pre­veni­rea și con­tro­lul in­fe­cți­i­lor,gra­dul de pro­tec­tie a pa­ci­e­nți­lor de in­fe­cții cu ger­meni mul­ti-re­zis­te­nți.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.