8 MOTIVE PEN­TRU „MÂINI CU­RA­TE PEN­TRU TO­ŢI“:

Romania Libera - - Sănătate -

1.Igi­e­na co­rec­tă și la mo­men­tul po­tri­vit a mâi­ni­lor a sal­vat mi­li­oa­ne de vi­eți în ul­ti­mii ani. 2.Igi­e­na mâi­ni­lor es­te un in­di­ca­tor de ca­li­ta­te al sis­te­me­lor de să­nă­ta­te si­gu­re. 3.Pro­ble­me­le din ca­drul îngri­ji­ri­lor pen­tru să­nă­ta­te,așa cum sunt in­fe­cți­i­le aso­cia­te ac­tu­lui me­di­cal,ca­re sunt de mul­te ori in­vi­zi­bi­le,dar cu toa­te aces­tea încă se pro­duc,sunt de­ja pro­vo­cări so­cia­le pe ca­re tre­bu­ie să le abor­dăm acum. 4.Sal­va­rea vi­eții cos­tă puțin și es­te la înde­mână! So­lu­ţia al­coo­li­că pen­tru igi­e­na mâi­ni­lor,ca­re cos­tă apro­xi­ma­tiv 3 eu­ro fla­co­nul,poa­te pre­ve­ni in­fe­cți­i­le no­so­co­mia­le și mi­li­oa­ne de de­ce­se în fi­e­ca­re an. 5.Ta­gul #han­dhy­gi­e­ne se pro­pa­gă ma­siv în mass și so­cial me­dia,ce­ea ce înse­am­nă că es­te un su­bi­ect im­por­tant,fie din cau­za in­fe­cți­i­lor no­so­co­mia­le,fie a in­fe­cți­i­lor gra­ve,cum ar fi Ebo­la.

6.Inte­gra­rea mo­men­te­lor spe­ci­fi­ce ale igi­e­nei mâi­ni­lor în flu­xul de lu­cru al ca­dre­lor me­di­ca­le fa­ci­li­te­a­ză ac­tul me­di­cal de ca­li­ta­te,în fi­e­ca­re mi­nut,în fi­e­ca­re oră,în fi­e­ca­re zi.

7.Pre­veni­rea in­fe­cți­i­lor stă la ba­za con­so­li­dă­rii sis­te­me­lor de să­nă­ta­te.Igi­e­na mâi­ni­lor stă la ba­za tu­tu­ror in­ter­venți­i­lor,in­di­fe­rent da­că es­te vor­ba de uti­li­za­rea unui dis­po­zi­tiv in­va­ziv,îngri­ji­rea unei plă­gi chi­rur­gi­ca­le sau ad­mi­nis­tra­rea unei in­je­cții.

8.In­te­re­sul ge­ne­ral în le­gă­tu­ră cu con­cep­tul de igi­e­nă co­rec­tă a înce­put să cre­as­că oda­tă cu „SALVEAZĂ VI­EȚI: Spa­lă­te pe mâini“,o cam­pa­nie glo­ba­lă de suc­ces ca­re pro­mo­ve­a­ză inte­gra­rea co­res­pun­ză­toa­re a igi­e­nei mâi­ni­lor în ca­drul îngri­ji­ri­lor acor­da­te pa­ci­e­nți­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.