Ele­vii lui Dan Ale­xa au învins Di­na­mo în play-out

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Pri­ma eta­pă a re­tu­ru­lui play-out-ului Li­gii I la fot­bal a con­sem­nat o sur­pri­ză de pro­po­rții, pe Sta­di­o­nul Mu­ni­ci­pal „Ion Co­mșa“din Că­lă­rași. Du­nă­rea lo­ca­lă s-a im­pus cu 1-0 în fața ce­lor de la Di­na­mo, du­pă un meci viu dis­pu­tat, în ca­re oca­zi­i­le de poar­tă au fost des­tul de nu­me­roa­se.

Ga­bi Ian­cu,vârful fals al gaz­de­lor, a fost cam­pi­o­nul ra­tă­ri­lor, el iro­sind trei mari oca­zii de a des­chi­de sco­rul.Di­na­mo a pă­că­tu­it prin­tr-o lip­să de pros­peți­me ra­re­ori întâlni­tă în man­da­tul lui Red­nic. Or­ga­ni­za­rea bu­nă a alb-roși­lor a fă­cut însă ca jo­cul să fie echi­li­brat,

cu un plus pen­tru că­lă­rășeni, obli­gați de obi­ec­ti­vul sal­vă­rii de la re­tro­gra­da­re.

Uni­cul gol al me­ci­u­lui a fost înscris de Ammari,în mi­nu­tul 70.Ga­bi Ena­che a in­sis­tat pe par­tea dre­ap­tă și a cen­trat de pe tușă. Ben­zar a să­rit in­te­li­gent pes­te min­ge, ofe­rin­du-i șan­sa lui Ammari să șu­te­ze de la mar­gi­nea ca­reu­lui, la fi­rul ier­bii, fă­ră re­pli­că pen­tru por­ta­rul di­na­mo­vist, Muțiu.

Trei eli­mi­nați

Cen­tra­lul bu­cu­rește­an Mar­cel Bîrsan a avut un meci greu,el acor­dând 10 car­to­nașe gal­be­ne și do­uă roșii. Cel mai încins mo­ment a fost ace­la în ca­re, con­cor­dant, Ga­bi Ena­che și Ri­car­do Gri­go­re au fost eli­mi­nați di­rect cu car­to­naș roșu. Ena­che a fost lo­vit de min­ge în mână, apoi di­na­mo­vis­tul Ali­ji l-a faul­tat de gal­ben,de aici re­zul­tând o aglo­me­ra­re. Ena­che l-a luat de cap pe Ali­ji, iar di­na­mo­vis­tul Gri­go­re a aler­gat de la dis­ta­nță încer­când să îi des­par­tă pe be­li­ge­ra­nți. Greșe­a­la lui Gri­go­re a fost că l-a ștran­gu­lat pe Ga­bi Ena­che,fi­ind și el eli­mi­nat.Du­pă ace­ea, teh­ni­cia­nul Du­nă­rii, Dan Ale­xa, a fost tri­mis în tri­bu­nă pen­tru că a de­pășit spați­ul teh­nic.

Pla­ne­te ali­nia­te pen­tru Du­nă­rea Că­lă­rași

Re­zul­ta­te­le aces­tei eta­pe de play-out au fost fa­vo­ra­bi­le Du­nă­rii. Con­cor­dia Chiaj­na nu a pu­tut învin­ge FC Bo­toșani, scor 2-2, iar în der­by-ul Si­bi­u­lui Gaz Me­tan Me­diaș a între­cut-o cu 4-1 pe Her­man­nstadt,cu un hat­trick al lui Ron­don. Du­nă­rea Că­lă­rași a ur­cat pe lo­cul 6 în play-out, cu 21 de punc­te, de­van­sând-o pe Her­man­nstadt, 19 punc­te, în timp ce Con­cor­dia Chiaj­na ră­mâne pe ul­ti­mul loc,cu 16 punc­te.

În play-o¨, Vi­i­to­rul Con­sta­nța a bă­tut pe Sep­si OSK Sf. Ghe­or­ghe, scor 3-1,co­văs­ne­nii avându-l la cârmă pe Ma­rin Bar­bu, în lo­cul lui Eu­gen Ne­a­goe.

Ambe­le echi­pe în zi­le spe­cia­le

Me­ci­ul Du­nă­rea Că­lă­rași – Di­na­mo, ur­mă­rit de 3.500 de spec­ta­tori, a avut o sim­bo­lis­ti­că apar­te pen­tru ambe­le echi­pe. Gaz­de­le ser­bau un an de la pro­mo­va­rea ma­te­ma­ti­că în pri­ma li­gă. În 2018, pe 5 mai, pe te­ren pro­priu, Du­nă­rea Că­lă­rași încheia la ega­li­ta­te, 0-0 cu Chin­dia Târgo­viște, obți­nând ast­fel punc­ta­jul ne­ce­sar pro­mo­vă­rii. Ca o cu­ri­o­zi­ta­te, ac­tua­lul mij­lo­caș de la Du­nă­rea, Hon­ciu, ju­ca atunci pen­tru târgo­vișteni,dar a de­bu­tat în pri­ma li­gă la Că­lă­rași.

Pen­tru toți su­por­te­rii di­na­mo­viști, da­ta de 4 mai înse­am­nă „Zi­ua Drep­tății“. În 2008, Di­na­mo învin­gea FCSB cu 2-1, ofe­rind ast­fel șan­sa ce­lor de la CFR Cluj să câști­ge ti­tlul. În de­tri­men­tul roș-al­baștri­lor. Un gol în acel meci a fost înscris de ac­tua­lul di­rec­tor spor­tiv, Io­nel Dăn­ci­u­les­cu. Pe 4 mai a fost și Zi­ua Pom­pi­e­ri­lor, iar Di­na­mo, la ori­gini, s-a înfi­i­nțat în 1948 sub de­nu­mi­rea de AS Pom­pi­e­rul.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.