Ro­mânia a pro­mo­vat în a do­ua di­vi­zie va­lo­ri­că a Cam­pi­o­na­tu­lui Mon­dial

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Ple­ca­tă la drum cu gândul de a evi­ta re­tro­gra­da­rea, echi­pa nați­o­na­lă de ho­chei pe ghe­ață a Ro­mâni­ei a obți­nut pro­mo­va­rea din gru­pa va­lo­ri­că IB a Cam­pi­o­na­tu­lui Mon­dial. La Ta­linn, în Esto­nia, tri­co­lo­rii au obți­nut cinci vic­to­rii din tot atâtea po­si­bi­le. Cu 13 punc­te, Ro­mânia a pro­mo­vat în a do­ua gru­pă va­lo­ri­că, IA.

Du­pă pri­me­le trei vic­to­rii, 4-3 du­pă șu­tu­ri­le de de­par­ta­ja­re cu Esto­nia,3-2 cu Ja­po­nia și 3-2 în pre­lun­giri cu Po­lo­nia,Ro­mânia a de­venit fa­vo­ri­tă la ocu­pa­rea pri­mu­lui loc.Ul­ti­me­le do­uă me­ci­uri nu au însem­nat însă sim­ple

for­ma­li­tăți.Ro­mânia a învins Ucrai­na cu 5-1,vic­to­ria fi­ind ro­dul unei or­ga­ni­zări tac­ti­ce de ex­ce­pție,dar și efi­ci­e­nței li­ni­ei spe­cia­le de su­pe­ri­o­ri­ta­te. Bo­ry­sen­ko, Bu­to­chnov și Ye­mi­lia­nen­ko, ucrai­neni na­tu­ra­li­zați,au ju­cat foar­te bi­ne împo­tri­va ță­rii lor de ori­gi­ne.

Vic­to­ria cu ba­ta­vii a con­sfi­nțit pro­mo­va­rea

Ul­ti­mul meci al com­pe­tiți­ei s-a dis­pu­tat împo­tri­va Olan­dei, iar Ro­mânia s-a im­pus cu 3-1 (1-0, 1-1, 1-0). Bi­ro și Go­ga au mar­cat în su­pe­ri­o­ri­tăți, iar apoi, pe fi­nal, Ba­lasz a lo­bat pu­cul în

poar­ta goa­lă a olan­de­zi­lor, ca­re cău­tau ega­la­rea. Ro­mânia, prin acest suc­ces, și-a asi­gu­rat pro­mo­va­rea, in­di­fe­rent de re­zul­ta­te­le din ul­ti­me­le par­ti­de ale run­dei.

De me­nți­o­nat că olan­de­zii au avut, pen­tru ul­ti­me­le do­uă me­ci­uri, ba­ta­vii au pri­mit apor­tul unei li­nii de pro­fe­si­o­niști, dar nu au reușit să evi­te re­tro­gra­da­rea.

Sta­tis­tici foar­te bu­ne pen­tru ho­cheiști

Ro­mânia a avut,la acest Cam­pi­o­nat Mon­dial,cei mai buni por­tari.To­ke Zol­tan a avut un pro­cen­taj al pa­ra­de­lor de 94,34%,iar co­le­gul său

Pa­trik Polc a fost al doi­lea,cu 93,81%.Ambii au avut o me­die de sub do­uă go­luri pri­mi­te pe meci.To­ke a apă­rat cu Po­lo­nia și Olan­da,în res­tul me­ci­u­ri­lor fi­ind fo­lo­sit Polc.

Ro­mânia a avut cea mai efi­ci­en­tă ofen­si­vă, cu 18 go­luri din 113 șu­turi, ce­ea ce înse­am­nă 13,74%. Cu 7 go­luri și 46,57% pro­cen­taj, Ro­mânia a fost cea mai bu­nă echi­pă în su­pe­ri­o­ri­ta­te, iar în in­fe­ri­o­ri­ta­te nu am pri­mit ni­ci­un gol în ce­le 18 si­tuații de acest gen ivi­te. Poar­ta, asi­gu­ra­tă de To­ke și Polc a avut un pro­cen­taj to­tal de 94,00% și o me­die de 1,75 go­luri pe meci.Antre­no­rul slo­vac, Ju­li­us Pen­zes,

ca­re lu­cre­a­ză și pen­tru Co­ro­na Brașov, a fost prin­ci­pa­lul ar­ti­zan al unei or­ga­ni­zări tac­ti­ce de­o­se­bi­te, ca­re a ge­ne­rat aces­te re­zul­ta­te.

Lo­tul Ro­mâni­ei a fost com­pus din ur­mă­to­rii ho­cheiști:

To­ke Zol­tan, Pa­trik Polc – por­tari;

Pa­vlo Bo­ry­sen­ko,Yev­hen Ye­me­lia­nen­ko, Cser­go Hu­nor, Ro­ber­to Gli­ga, Mol­nar Zsom­bor – li­nia I;

Sal­lo Alpar, Far­kas Ta­mas, Res­ze­gh Ta­mas,Anton Bu­to­chnov, Ro­ka­ly Szil­lard – li­nia a II-a;

Go­ga Atti­la,Bo­rș Hu­ba,Ba­lasz Pe­ter,Da­ni­el Tran­că,Mir­cea Con­stan­tin – li­nia a III-a;

Mi­ha­ly Ede, Gyor­fy Ti­ha­mer, Eduard Că­să­nea­nu, Adrian Iri­mia, Bi­ro Ger­go – li­nia a IV-a.

Anul vi­i­tor, la Cam­pi­o­na­tul Mon­dial gru­pa va­lo­ri­că IA, Ro­mânia le va avea ca ad­ver­sa­re pe Co­re­ea de Sud, Slo­venia și Li­tua­nia. În ace­as­tă gru­pă vor mai evo­lua și do­uă echi­pe ca­re vor re­tro­gra­da din eli­tă. Unga­ria a ocu­pat ul­ti­mul loc la gru­pa găz­du­i­tă în ace­e­ași pe­ri­oa­dă de Ka­zak­hstan, fă­când schimb de lo­curi cu Ro­mânia. Ka­zak­hstan și Be­la­rus au pro­mo­vat în gru­pa va­lo­ri­că prin­ci­pa­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.