Pro­pu­ne­ri­le po­li­ti­ci­e­ni­lor pen­tru CCR

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Preșe­din­te­le Klaus Iohannis a nu­mit-o pe Si­mi­na Tă­nă­ses­cu ju­de­că­tor la CCR. PSD îl pro­pu­ne pe Ghe­or­ghe Ian­cu, fost Avo­cat al Po­po­ru­lui, pen­tru lo­cul ca­re re­vi­ne Ca­me­rei De­pu­tați­lor. PNL și USR au pro­pri­i­le pro­pu­neri, dar ne­go­cia­ză can­di­dați co­muni.

Trei din ce­le no­uă man­da­te de la CCR vor de­ve­ni va­can­te înce­pând cu lu­na iu­nie a aces­tui an. Po­tri­vit le­gii, nu­mi­ri­le pen­tru ce­le trei pos­turi sunt fă­cu­te de Admi­nis­trația Pre­zi­de­nția­lă, Se­nat și Ca­me­ra De­pu­tați­lor.

Fos­tul con­si­li­er pre­zi­den­ţial Si­mi­na Tă­nă­ses­cu a fost nu­mi­tă, ieri, ju­de­că­tor la Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă, în lo­cul lui Pe­tre Lă­ză­roiu, prin­tr-un de­cret sem­nat de preșe­din­te­le Klaus Iohannis. „Preșe­din­te­le Ro­mâni­ei, dom­nul Klaus Iohannis, a sem­nat luni, 6 mai a.c., de­cre­tul pri­vind nu­mi­rea în func­ţia de ju­de­că­tor la Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă a doam­nei Ele­na-Si­mi­na Tă­nă­ses­cu pen­tru un man­dat de 9 ani, înce­pând cu da­ta de 9 iu­nie 2019”, anun­ţă Preșe­din­ţia.

Si­mi­na Tă­nă­ses­cu a de­mi­si­o­nat de la Co­tro­ceni în 20 iu­nie 2018, în ur­ma scan­da­lu­lui pro­vo­cat de o dis­cu­ţie avu­tă cu ju­de­că­to­rul CCR Pe­tre Lă­ză­roiu pe te­ma man­da­tu­lui aces­tu­ia. Preșe­din­ţia spu­nea la acel mo­ment că nu a fost ni­cio pre­si­u­ne, dar că nu tre­bu­ie să exis­te ni­ci­un fel de sus­pi­ci­u­ne în rândul opi­ni­ei pu­bli­ce. Ple­nul Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le a de­cis se­si­za­rea Co­mi­si­ei de la Ve­ne­ţia în le­gă­tu­ră cu dis­cu­ţia din­tre Si­mi­na Tă­nă­ses­cu și Pe­tre Lă­ză­roiu. Scan­da­lul a iz­buc­nit du­pă ce ju­de­că­to­rul con­sti­tu­ţi­o­nal Pe­tre Lă­ză­roiu a de­cla­rat că a avut o întâlni­re cu con­si­li­e­rul pre­zi­den­ţial Si­mi­na Tă­nă­ses­cu, ace­as­ta spu­nându-i că fun­da­ţia VeDem Just îi ce­re preșe­din­te­lui să emi­tă un de­cret de re­vo­ca­re a sa de la CCR. Lă­ză­roiu spu­nea că man­da­tul său es­te per­fect le­gal și că „se vrea nea­pă­rat să se cre­e­ze o pre­si­u­ne”. Ulte­ri­or, ju­de­că­to­rul CCR a de­cla­rat că Si­mi­na Tă­nă­ses­cu nu i-a ce­rut să de­mi­si­o­ne­ze și nici nu s-a sim­ţit pre­sat din par­tea aces­teia.

Fos­tul Avo­cat al Po­po­ru­lui Ghe­or­ghe Ian­cu es­te pro­pu­ne­rea so­cial-de­mo­cra­ţi­lor pen­tru pos­tul de ju­de­că­tor la CCR, din par­tea Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor, au de­cla­rat sur­se po­li­ti­ce.

Preșe­din­te­le USR, Dan Bar­na, a de­cla­rat, ieri, că ce­le do­uă pro­pu­neri ale par­ti­du­lui pen­tru ju­de­că­to­rii CCR nu­miți de Ca­me­ra De­pu­tați­lor și Se­nat sunt avo­cații Mir­cea Ursuța și Vlad Ște­fan. Li­de­rul USR a pre­ci­zat că es­te în dis­cuții cu par­ti­de­le din Opo­ziție pen­tru no­mi­na­li­za­rea unor can­di­dați co­muni. Li­be­ra­lii îl vor no­mi­na­li­za la Se­nat pe Da­ni­el Fe­ne­chiu, iar la Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor pe Ioan Cu­pșa. Da­ni­el Fe­ne­chiu es­te vi­ce­preșe­din­te al Co­mi­si­ei ju­ri­di­ce a Se­na­tu­lui, în timp ce Ioan Cu­pșa es­te doar mem­bru al Co­mi­si­ei ju­ri­di­ce a Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor.

Ju­de­că­to­rii că­ro­ra le ex­pi­ră man­da­te­le la CCR sunt Mir­cea Ște­fan Mi­nea (pro­pus de Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor în pe­ri­oa­da PDL), Si­mo­na Maya Te­o­do­roiu (pro­pu­să de o ma­jo­ri­ta­te PSD din Se­nat) și Pe­tre Lă­ză­roiu (în lo­cul că­ru­ia preșe­din­te­le Iohannis a de­sem­nat-o de­ja pe Si­mi­na Tă­nă­ses­cu).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.