Un mi­liard de do­lari con­tra schim­bă­rii pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral

Sche­le­tul din du­la­pul lui Joe Bi­den, pro­ba­bil vi­i­tor con­tra­can­di­dat al lui Trump la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le din 2020

Romania Libera - - Special - Ma­ri­us Ghi­le­zan

Joe Bi­den și-a anun­ţat in­tra­rea în cur­sa de no­mi­na­li­za­re din par­tea de­mo­cra­ţi­lor pen­tru cam­pa­nia elec­to­ra­lă din 2020. Omul ca­re vrea să-l con­cu­re­ze pe Do­nald Trump are un ma­re sche­let în du­lap. Cel pu­ţin unul: șan­ta­jul la con­du­ce­rea de stat a Ucrai­nei.

Fos­tul vi­ce­preșe­din­te al SUA, Jo­seph R. Bi­den Jr. (pe scurt: Joe Bi­den), a anu­nțat în ur­mă cu câte­va zi­le că va so­li­ci­ta Par­ti­du­lui De­mo­crat no­mi­na­li­za­rea sa pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le din 2020.

Fos­tul ad­junct al lui Bar­rack Oba­ma, tri­mis mai me­reu în spa­ţi­ul est-eu­ro­pe­an să scoa­tă cas­ta­ne­le din fo­cul Admi­nis­tra­ţi­ei, vrea să fie, la 76 de ani, con­tra­can­di­da­tul lui Do­nald Trump.

Într-un clip vi­deo de trei mi­nu­te, Bi­den se pre­zin­tă ca un li­der de oțel pen­tru o uni­u­ne de sta­te de­ci­ma­te de con­flic­te­le po­li­ti­ce.

„Sun­tem în lup­ta pen­tru su­fle­tul aces­tei nați­uni“, a spus Bi­den, aver­ti­zând că, da­că Do­nald Trump va fi re­a­les, „el va schim­ba pen­tru tot­de­au­na și fun­da­men­tal ca­rac­te­rul aces­tei nați­uni, ci­ne sun­tem și nu pu­tem

sta așa, să pri­vim ce se întâmplă“.

La un mi­ting de strânge­re de fon­duri (ac­ţi­u­ne le­ga­lă în SUA, dar ile­ga­lă pen­tru po­li­ti­ci­e­nii din Ro­mânia), Bi­den a vor­bit des­pre „îmbrățișa­rea dic­ta­to­ri­lor și oli­gar­hi­lor“dom­nu­lui Trump și „ata­cul con­cer­tat asu­pra Cu­rți­lor, ata­cul con­stant asu­pra pre­sei, ata­cul con­stant chiar și asu­pra Con­gre­su­lui“.

Dar să vedem des­pre tre­cu­tul său de glo­rie. Cum a fă­cut pre­si­u­ne asu­pra pu­te­rii po­li­ti­ce de la Ki­ev, asu­pra preșe­din­te­lui Po­roșen­ko pen­tru schim­ba­rea pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral. Joe Bi­den, fos­tul vi­ce­preșe­din­te ame­ri­can, a re­cu­nos­cut, la un eveni­ment găz­du­it de Con­si­li­ul SUA pen­tru Re­lații Exter­ne (CFR), că îi avea pe ofi­cia­lii de la Ki­ev la de­ge­tul mic. În schim­bul ba­ni­lor – afir­mă ze­ro­hed­ge. com, blo­gul ame­ri­can fon­dat de un bro­ker bul­gar – Admi­nis­tra­ţia SUA im­pu­nea preșe­din­ţi­ei ucrai­ne­ne să lup­te împo­tri­va ruși­lor.

Bi­den l-a ame­nin­ţat pe Po­roșen­ko, la fel ca Vîșin­ski, acum ju­mă­ta­te de se­col, pe Re­ge­le Mi­hai

A fost tri­mis de Oba­ma pen­tru a fa­ce pre­si­uni asu­pra lui Pe­tro Po­roșen­ko, preșe­din­te­le Ucrai­nei. „M-am ui­tat la ei și am spus: «Plec în șa­se ore. Da­că pro­cu­ro­rul nu es­te con­ce­diat, nu pri­mești ba­nii»“, a de­cla­rat Bi­den la con­fe­ri­nța CFR din ia­nua­rie 2019. Infor­ma­ţi­i­le an­te­ri­oa­re dez­vă­lu­iau că Sta­te­le Uni­te dic­tau până și ci­ne să fie pro­cu­ror ge­ne­ral. Bi­den a con­fir­mat ce­ea ce sem­na­la pu­bli­ca­ţia con­ser­va­toa­re „The New Yor­ker“încă din 2016, având ca sur­să un ofi­cial înalt de la Ki­ev (ră­mas ano­nim), dis­pus să vor­be­as­că. Pro­cu­ro­rul ge­ne­ral al Ucrai­nei a fost înlă­tu­rat doar du­pă ce Admi­nis­trația Oba­ma a ame­ni­nțat că nu mai dă un mi­liard de do­lari.

Pro­cu­ro­rul ge­ne­ral nu mai răs­pun­dea la co­men­zi­le de la Was­hin­gton

Vik­tor Sho­kin, pro­cu­ro­rul ge­ne­ral de la vre­mea res­pec­ti­vă, a fost su­sți­nut an­te­ri­or de SUA și de ma­jo­ri­ta­tea UE, ară­ta pu­bli­cația „The New Yor­ker“. „Du­pă ce l-au spri­ji­nit inițial pe Sho­kin, ofi­cia­lii ame­ri­cani și-au dat se­a­ma brusc că pro­cu­ro­rul ge­ne­ral im­pus de SUA și de UE nu mai răs­pun­dea la co­men­zi. Era co­rupt și nu do­rea să iniți­e­ze re­pri­mări în ca­zu­ri­le ma­jo­re de scan­dal fi­nan­ciar ca­re im­pli­cau su­me uriașe de bani.“

Bi­den: „Fi­ul de târfă a fost con­ce­diat“

Pro­cu­ro­rul-șef al Ucrai­nei are un man­dat de 6 ani și poa­te fi nu­mit și de­mis de preșe­din­te doar cu aviz par­la­men­tar. Cu toa­te aces­tea, în ca­zul lui Sho­kin, Joe Bi­den s-a lău­dat în fața au­di­e­nței CFR că le-a dic­tat preșe­din­te­lui ucrai­nean, Pe­tro Po­roșen­ko, și fos­tu­lui prim­mi­nis­tru ucrai­nean, Arse­ny Yat­se­nyuk, pe la sfârși­tul lu­nii mar­tie 2016: „Vă spun, nu pri­miți mi­liar­dul de do­lari da­că nu-l de­mi­te­ţi pe Sho­kin ime­diat“. Obser­vând ui­mi­rea au­di­en­ţei, Bi­den a com­ple­tat: „Ei bi­ne, fi­ul de târfă a fost con­ce­diat!“.

„Da­că nu-l de­mi­te­ţi, nu pri­mi­ţi mi­liar­dul!“

Într-ade­văr, ame­ni­nța­rea cu reți­ne­rea ce­lei de-a treia tra­nșe a unui pa­chet de împru­mut, atât de in­tens so­li­ci­tat de fos­tul gu­vern pro-UE/SUA de la Ki­ev, a dus la de­mi­te­rea gră­bi­tă a lui Vik­tor Sho­kin din func­ţia de pro­cu­ror ge­ne­ral de că­tre par­la­men­tul ucrai­nean pe da­ta de 29 mar­tie 2016 – chiar în lu­na în ca­re Bi­den a tri­mis ul­ti­ma­tu­mul. Po­roșen­ko l-a re­vo­cat ofi­cial pe Sho­kin în zi­ua de 3 apri­lie 2016.

Pro­cu­ro­rul ge­ne­ral, omul cu mi­liar­dul de do­lari

Le­gă­tu­ri­le lui Sho­kin cu SUA și UE erau în Ucrai­na un se­cret cu­nos­cut de toa­tă lu­mea. I se spu­nea – po­tri­vit lui Ty­ler Dur­den, pseu­do­ni­mul pro­pri­e­ta­ru­lui blo­gu­lui ze­ro­hed­ge.com, Da­ni­el Ivan­dji­is­ki – „omul cu mi­liar­de de do­lari“. La Was­hin­gton nu mai e o no­u­ta­te că Admi­nis­tra­ţia Oba­ma era într-o per­ma­nen­tă le­gă­tu­ră cu preșe­din­te­le Po­roșen­ko, vor­bind des­pre aju­toa­re­le exter­ne și pa­che­te­le de împru­mut, con­di­ţi­o­na­te de po­li­ti­ca pu­bli­că a con­du­ce­rii de la Ki­ev.

Vi­ce­preșe­din­te­le ame­ri­can ghi­do­na po­li­ti­ca de la Ki­ev

Bi­den a dez­vă­lu­it în me­mo­ri­i­le sa­le că vor­bea la te­le­fon „cu Po­roșen­ko sau cu Yat­se­nyuk aproa­pe în fi­e­ca­re săp­tă­mână“, încer­când să ghi­do­ne­ze de­ci­zi­i­le ma­jo­re ale Admi­nis­trați­ei Po­roșen­ko du­pă răs­tur­na­rea lui Vik­tor Ia­nu­ko­vici prin lo­vi­tu­ra de stat din 2014, ca­re a pre­fi­gu­rat cri­za din Ucrai­na.

Du­pă lo­vi­tu­ra de stat, spri­ji­ni­tă, se pa­re, de SUA, Hun­ter Bi­den, fi­ul fos­tu­lui vi­ce­preșe­din­te ame­ri­can, a fost coop­tat în con­si­li­ul de ad­mi­nis­trație al Bu­ris­ma Hol­din­gs, cel mai ma­re pro­du­că­tor pri­vat de ga­ze na­tu­ra­le din Ucrai­na, înre­gis­trat în Ci­pru, un pa­ra­dis fis­cal eu­ro­pe­an.

Bi­den se lau­dă. Poa­te mai dez­vă­lu­ie și alte se­cre­te ale „re­vo­lu­ţi­i­lor de­mo­cra­ti­ce“

În altă or­di­ne de idei, Bi­den a mai dez­vă­lu­it că cei de la Ca­sa Albă, în frun­te cu Oba­ma, pe­tre­ce­au ore bu­ne la te­le­fon cu fos­tul preșe­din­te fran­cez Fra­nçois Hol­lan­de și cu fos­tul pre­mi­er ita­lian Mat­teo Ren­zi, pen­tru a nu se da de­o­par­te de la san­cți­u­ni­le im­pu­se Ru­si­ei. Bi­den are plă­ce­rea de a se lău­da. Pro­ba­bil că va mai di­vul­ga și alte se­cre­te des­pre „re­vo­luți­i­le de­mo­cra­ti­ce“din Ucrai­na, Si­ria sau nor­dul Afri­cii. El vor­bește des­pre oli­gar­hii lui Trump ca­re se îmbră­ţișe­a­ză și fac pre­si­u­ne asu­pra jus­ti­ţi­ei ame­ri­ca­ne, în con­di­ţi­i­le în ca­re a re­cu­nos­cut, re­cent, că a șan­ta­jat con­du­ce­rea Ucrai­nei pen­tru a schim­ba pro­cu­ro­rul ge­ne­ral al re­pu­bli­cii.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.