„do­sArte. un­fi­nis­hed“îi pre­zin­tă pe po­e­ţii din gru­pul „MARFĂ“și pe ar­tiștii din gru­pul „TAM-TAM“

La Ga­le­ria Ate­li­er 030202 au loc azi, 7 mai, o lec­tu­ră pu­bli­că de po­e­zie și pre­zen­ta­rea pro­gra­mu­lui „do­sArte. un­fi­nis­hed“, cu­ra­to­riat de Dan Mir­cea Ci­pa­riu și Mi­hai Zgon­doiu și re­a­li­zat de aso­ciația Eu­ro Cul­tu­rArt, cu spri­ji­nul fi­nan­ciar al AFCN.

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Gru­pul „MARFĂ“, con­sti­tu­it din po­eții Dan Mir­cea Ci­pa­riu, Flo­rin Du­mi­tres­cu, So­rin Gher­guț, Dan Pleșa și Bog­dan O. Po­pes­cu, dia­lo­ghe­a­ză și re­zo­nea­ză li­te­rar și vi­zual cu gru­pul „TAM-TAM“(Ti­ne­rii Artiști din Me­diaș), for­mat din ar­tiștii vi­zua­li Ale­xan­dru Cal­ca­tin­ge, Ioan Gro­su, Péter Ma­da­ras, Raul Oprea (Sad­do), Ra­du Oreian și Mi­hai Zgon­doiu. „Într-o so­ci­e­ta­te tot mai am­pren­ta­tă de rețe­le li­te­ra­re și ar­tis­ti­ce

prin ca­re sunt pro­mo­va­te pro­du­se, ope­re și bi­o­gra­fii în fun­cție de apar­te­ne­nța la o rețea, cer­ce­tă­ri­le li­te­ra­re și vi­zua­le de­vin tot mai mult obi­ect și su­bi­ect al in­ti­mi­tății au­to­ru­lui. Pro­ce­sul de cre­ație al unui proi­ect ca­re nu a in­trat în ma­la­xo­rul rețe­lei și al unui for­mat pu­blic es­te pus în pa­gi­ni­le «do­sArte» într-o per­spec­ti­vă dia­cro­ni­că: pe de o par­te, re­lația proi­ec­tu­lui cu un grup li­te­rar sau ar­tis­tic, pe de altă par­te, re­lația proi­ec­tu­lui cu li­mi­te­le for­ma­tu­lui și ale re­cep­tă­rii. Astfel, avem do­uă per­spec­ti­ve asu­pra proi­ec­tu­lui li­te­rar și ar­tis­tic: proi­ec­tul ca efect al unei cer­ce­tări li­te­ra­re sau ar­tis­ti­ce în des­fășu­ra­re și proi­ec­tul ca act sti­lis­tic în si­ne. În ce­le do­uă for­mu­le de ex­pri­ma­re, pu­tem des­co­peri mar­keri em­pa­tici și mar­keri su­bi­ec­ti­vi prin ca­re să pu­tem înțe­le­ge între­gul pro­du­su­lui, al ope­rei sau al bi­o­gra­fi­ei prin par­ti­cu­la­ri­tăți­le unui proi­ect li­te­rar sau vi­zual“, a pre­zen­tat Dan Mir­cea Ci­pa­riu con­cep­tul cu­ra­to­rial al pro­gra­mu­lui „do­sArte. un­fi­nis­hed“. Astfel, fi­e­ca­re din­tre acești cre­a­tori pre­zin­tă, în for­ma­tul de se­rie (100 de exem­pla­re ștam­pi­la­te și nu­me­ro­ta­te) al unui fa­nZIN, proi­ec­te li­te­ra­re și ar­tis­ti­ce ca­re nu au fost pu­bli­ca­te sau ex­pu­se și ca­re să fie o măr­tu­rie a unui pro­ces de cre­ație în des­fășu­ra­re. „do­sArte. un­fi­nis­hed“va fi iti­ne­rat și pre­zen­tat, în cu­rând, la Me­diaș și Ti­mișoa­ra.

În 1996, cinci au­tori – Dan Mir­cea Ci­pa­riu, Flo­rin Du­mi­tres­cu, So­rin Gher­guț, Dan Pleșa și Bog­dan O. Po­pes­cu – pu­bli­cau, la Edi­tu­ra „Sa­lut“(a ma­es­tru­lui Ge­or­ge Mi­hăiță), o an­to­lo­gie co­lec­ti­vă in­ti­tu­la­tă „MARFĂ“. Pen­tru ei era aproa­pe un de­but co­lec­tiv, ca­re pre­fața in­spi­rat căr­ţi­le de po­e­zie pe ca­re po­e­ţii ave­au să le pu­bli­ce de atunci. Într-un ex­pe­ri­ment unic, cei cinci s-au întâlnit du­pă cin­cis­pre­ze­ce ani, în 2011, în pa­gi­ni­le unui nou vo­lum cu po­e­zii ine­di­te: „Marfă reîncăr­ca­tă“, Edi­tu­ra Bru­mar. Pen­tru a de­mon­stra că po­e­zia şi pri­e­te­nia pot fi du­ra­bi­le, cei cinci con­ti­nuă, du­pă 23 de ani de „Marfă“, și în acest nou proi­ect co­mun – „do­sArte“. Și, ne­greșit, nu se vor opri aici!

Pe 11 sep­tem­brie 2004, ze­ce ti­neri artiști me­di­eșeni – Do­mi­nic Alain Boa­riu, Ale­xan­dru Cal­ca­tin­ge, Sa­bin Fi­lip, Ioan Gro­su, Péter Ma­da­ras, Ra­du Oreian, Raul Oprea (Sad­do), So­rin Pă­nă­zan, Lu­cian Sze­ke­ly, Mi­hai Zgon­doiu – au ex­pus pen­tru pri­ma da­tă la Me­diaș în Ga­le­ria „Ca­sa Schul­ler“sub ti­tu­la­tu­ra „Gru­pul TAM-TAM“(Ti­ne­rii Artiști din Me­diaș). Expo­ziția a fost pre­zen­ta­tă de cu­ra­to­rul Li­via­na Dan, fi­ind un ma­re suc­ces lo­cal ce a sti­mu­lat po­zi­tiv ca­ri­e­ra fi­e­că­rui mem­bru în par­te. Com­po­ne­nța gru­pu­lui s-a mai schim­bat pe par­cur­sul ce­lor pa­tru ani (2004-2007), timp în ca­re a fun­cți­o­nat și „Aso­ciația TAM-TAM“coor­do­na­tă de ar­tis­tul lo­cal – me­ce­na Va­si­le Po­pes­cu.

În spi­ri­tul ar­tei, pri­e­te­ni­ei și al ex­pe­ri­men­tu­lui, șa­se artiști din fos­tul grup „TAM-TAM“se reu­nesc du­pă 15 ani, în proi­ec­tul „do­sArte. un­fi­nis­hed“, pen­tru a pre­zen­ta pu­bli­cu­lui lu­crări și schițe ne­ter­mi­na­te sau aban­do­na­te, dar ca­re în ur­ma lor au ge­ne­rat proi­ec­te sem­ni­fi­ca­ti­ve în por­to­fo­li­ul lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.