Trump dez­groa­pă se­cu­rea răz­boi­u­lui co­mer­cial

Ri­va­li­ta­tea din­tre SUA și Chi­na se in­ten­si­fi­că în ape­le li­ti­gi­oa­se în timp ce răz­boi­ul co­mer­cial din­tre ele se pre­lun­gește, per­spec­ti­va ajun­ge­rii la un acord fi­nal fi­ind zdrun­ci­na­tă de ultima de­ci­zie a lui Do­nald Trump de a crește ta­xe­le va­ma­le.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

Sta­te­le Uni­te vor crește ta­xe­le va­ma­le pentru bu­nuri chi­ne­ze im­por­ta­te în va­loa­re echi­va­len­tă de 200 mi­liar­de do­lari înce­pând din 10 mai, de la 10% la 25%, a anu­nțat preșe­din­te­le Do­nald Trump du­mi­ni­că, re­gre­tând ne­go­ci­e­ri­le co­me­ria­le din­tre ce­le do­uă țări ca­re avan­se­a­ză „prea lent“. San­cți­u­nea in­ter­vi­ne în timp ce o im­por­tan­tă de­le­gație de dem­ni­tari chi­ne­zi este aștep­ta­tă mi­er­curi la Was­hin­gton, pentru ne­go­ci­eri ca­re erau pre­zen­ta­te ca fi­na­le și ca­re s-ar pu­tea încheia cu un acord co­mer­cial. „Timp de 10 luni, Chi­na a plă­tit SUA ta­xe va­ma­le de 25% pentru bu­nuri (teh­no­lo­gi­ce) în va­loa­re echi­va­len­tă de 50 mi­liar­de do­lari și de 10% pentru alte bu­nuri în su­mă echi­va­len­tă de 200 mi­liar­de do­lari. Pro­cen­tul de 10% va fi ri­di­cat la 25% de vi­neri“, a scris preșe­din­te­le ame­ri­can pe Twit­ter. În plus, Trump a ame­ni­nțat că va ex­tin­de „cu­rând“mă­su­ra la bu­nuri su­pli­men­ta­re în va­loa­re de 325 mi­liar­de do­lari, în pre­zent neim­po­zi­ta­te de mă­su­ri­le ta­ri­fa­re ale Was­hin­gto­nu­lui. Me­sa­jul in­tem­pes­tiv

al preșe­din­te­lui SUA a fost pu­bli­cat în mo­men­tul în ca­re mu­lți se aștep­tau la fi­na­li­za­rea unui acord, dar da­că Trump a ri­di­cat din nou to­nul este pentru că une­le punc­te du­re nu au fost încă re­gle­men­ta­te. Su­bi­ec­te­le re­fe­ri­toa­re la pro­pri­e­ta­tea in­te­lec­tua­lă, la ac­ce­sul pe piața chi­ne­ză a între­prin­de­ri­lor ame­ri­ca­ne sau sub­venți­i­le pu­bli­ce acor­da­te de Bei­jing fir­me­lor chi­ne­ze ră­mân în mod special di­fi­cil de ne­go­ciat.

Anu­nțul lui Trump a îngri­jo­rat pi­ețe­le fi­nan­cia­re mon­dia­le ca­re erau în că­de­re li­be­ră a do­ua zi, cu pre­că­de­re bur­se­le asia­ti­ce și eu­ro­pe­ne, la fel și prețul pe­tro­lu­lui, o re­fe­ri­nță pentru co­me­rțul mon­dial. Deși Wall Stre­et Jo­ur­nal es­ti­ma că aver­tis­men­tul li­de­ru­lui de la Ca­sa Al­bă ar pu­tea de­ter­mi­na Chi­na să se re­tra­gă de la ne­go­ci­e­ri­le pre­vă­zu­te pentru ace­as­tă săp­tă­mână, mi­nis­te­rul chi­nez de Exter­ne a de­cla­rat luni că Bei­jing se pre­gă­tește să tri­mi­tă o de­le­gație la Was­hin­gton, fă­ră să pre­ci­ze­ze da­că ne­go­cia­to­rul-șef al ță­rii, Liu He, va par­ti­ci­pa la reu­ni­u­nea din ca­pi­ta­la ame­ri­ca­nă. În schimb, So­uth Chi­na Mor­ning Post anu­nța că Liu He va con­ti­nua să par­ti­ci­pe la ne­go­ci­eri, dar că­lă­to­ria sa va fi întârzia­tă cu trei zi­le. Eco­no­miștii au im­pu­tat răz­boi­u­lui co­mer­cial ame­ri­ca­no-chi­nez înce­ti­ni­rea crește­rii mon­dia­le în cur­sul ul­ti­me­lor luni. În plus, po­tri­vit ex­pe­rți­lor, în po­fi­da afir­mați­i­lor lui Trump po­tri­vit că­ro­ra Chi­na plă­tește aces­te ta­xe va­ma­le, cei ca­re plă­tesc efec­tiv sunt între­prin­de­ri­le ame­ri­ca­ne când im­por­tă măr­fu­ri­le. Aces­te fir­me ar pu­tea ale­ge să re­per­cu­te­ze cos­tu­ri­le asu­pra cli­e­nți­lor lor prin prețuri ri­di­ca­te, să ab­soar­bă cos­tul și să-și re­du­că be­ne­fi­ci­i­le sau să încer­ce să ne­go­ci­e­ze o re­du­ce­re a cos­tu­lui pro­du­se­lor.

Aver­tis­men­tul Chi­nei

Pe fon­dul ten­si­u­ni­lor, Chi­na și-a ex­pri­mat luni „opo­ziția pu­ter­ni­că“du­pă ce do­uă na­ve mi­li­ta­re ame­ri­ca­ne au na­vi­gat în apro­pi­e­rea in­su­le­lor con­tro­ver­sa­te din Ma­rea Chi­nei de Sud, iar ministrul chi­nez de Exter­ne s-a de­cla­rat „to­tal ne­mu­lțu­mit“du­pă ce Was­hin­gton a ad­mis că a tri­mis do­uă dis­tru­gă­toa­re în ape­le con­tro­ver­sa­te.

Este a treia oa­ră în acest an că Was­hin­gton pu­ne în dis­cuție re­ven­di­că­ri­le ma­ri­ti­me ale Bei­jin­gu­lui în re­gi­u­ne, într-un con­text de ri­va­li­ta­te cres­cândă între ce­le do­uă pu­teri. Dis­tru­gă­toa­re­le de ra­che­te ghi­da­te USS Pre­ble și Chung-Hoon au tre­cut luni la mai puțin de 12 mi­le de re­ci­fu­ri­le Ga­ven și Joh­nson din in­su­le­le Spra­tley, a de­cla­rat co­man­dan­tul Clay Doss, pur­tă­tor de cu­vânt al Flo­tei a 7-a a ma­ri­nei ame­ri­ca­ne, ci­tat de Reu­ters. In­su­le­le sunt re­ven­di­ca­te și de Fi­li­pi­ne, Vi­et­nam și Tai­wan. Doss a pre­ci­zat că iniția­ti­va a vi­zat să scoa­tă în evi­de­nță drep­tu­ri­le in­ter­nați­o­na­le de „tre­ce­re ino­fen­si­vă“și de „con­tes­ta­re a re­ven­di­că­ri­lor ma­ri­ti­me ex­ce­si­ve“con­form drep­tu­lui in­ter­nați­o­nal. Așa cum am me­nți­o­nat, este a treia oa­ră în anul în curs, când SUA re­curg la ope­rați­uni nu­mi­te „li­ber­ta­te de na­vi­gație“în Ma­rea Chi­nei de Sud, în anul pre­ce­dent nu­mă­rul tre­ce­ri­lor na­va­le fi­ind de cinci și pa­tru în 2017. De­ci­zie a Was­hin­gto­nu­lui a atras cri­ti­ci­le Bei­jin­gu­lui, mi­nis­te­rul de Exter­ne ce­rând SUA să pu­nă ca­păt „pro­vo­că­rii“.

FO­TO: AP

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.