DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Aflat în cam­pa­nie elec­to­ra­lă, mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii, So­ri­na Pin­tea, se mi­ră la ce­as de noap­te și se acu­ză pe si­ne. Con­sta­tă­ri­le re­fe­ri­toa­re la si­tua­ţia de la Spi­ta­lul Ju­de­ţe­an de Ur­gen­ţă Cluj-Na­po­ca sunt, de fapt, acu­za­ţii adu­se pro­pri­u­lui mi­nis­ter, fi­in­dcă spi­ta­lul es­te în su­bor­di­nea di­rec­tă a Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tă­ţii. O mi­ră de­zor­ga­ni­za­rea pe doam­na mi­nis­tru? Nu sunt am­bu­lan­ţe su­fi­ci­en­te? Nu se fac ope­ra­ţii în we­e­kend? Toa­te aces­tea ţin de mo­dul în ca­re mi­nis­trul or­ga­ni­ze­a­ză ac­ti­vi­ta­tea mi­nis­te­ru­lui, prin însăși mi­si­u­nea pe ca­re o are. Con­si­li­ul Ju­de­ţe­an Cluj îi so­li­ci­tă pu­blic mi­nis­tru­lui Pin­tea să nu mai fo­lo­se­as­că să­nă­ta­tea drept lan­ce în cam­pa­nia elec­to­ra­lă.“

CON­SI­LI­UL JUDEȚEAN CLUJ

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.