Cam­pa­nie de in­for­ma­re pri­vind be­ne­fi­ci­i­le vac­ci­nă­rii co­pi­i­lor

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Po­tri­vit Or­ga­ni­zați­ei Mon­dia­le a Să­nă­tății, în fi­e­ca­re mi­nut, 5 vi­eți sunt sal­va­te da­to­ri­tă vac­ci­nă­rii.

1,5 mi­li­oa­ne de de­ce­se ar pu­tea fi evi­ta­te prin­tr-o aco­pe­ri­re vac­ci­na­lă mai bu­nă.

Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii de­ma­re­a­ză, în par­te­ne­riat cu UNICEF și OMS, o cam­pa­nie de in­for­ma­re și re­cu­pe­ra­re a vac­ci­nă­rii la Ţăn­dă­rei, ju­de­ţul Ia­lo­mi­ţa. Pentru des­fășu­ra­rea cam­pa­ni­ei, în pe­ri­oa­da 7-10 mai, va func­ţi­o­na un cen­tru pro­vi­zo­riu de in­for­ma­re și vac­ci­na­re la se­di­ul Con­si­li­u­lui Lo­cal din lo­ca­li­ta­tea Ţăn­dă­rei. Se­si­u­ni­le de in­for­ma­re vor fi sus­ţi­nu­te de me­dici spe­cia­liști în pro­mo­va­rea să­nă­tă­ţii, iar la ac­ti­vi­ta­tea de vac­ci­na­re, ală­turi de me­dici de fa­mi­lie din lo­ca­li­ta­te, vor par­ti­ci­pa su­pli­men­tar și alţi me­dici și asis­ten­te din zo­nă. În ur­ma ana­li­zei da­te­lor tran­smi­se de Di­rec­ţi­i­le de Să­nă­ta­te Pu­bli­că din ţa­ră, a fost ale­a­să pentru ace­as­tă cam­pa­nie o co­mu­ni­ta­te cu ra­ta cea mai scă­zu­tă de vac­ci­na­re. Con­form si­tua­ţi­i­lor tran­smi­se de DSP Ia­lo­mi­ţa, în Ţăn­dă­rei, în anul 2018, ra­ta de vac­ci­na­re a fost de 17,5%. Mai exact, din­tre cei 720 de co­pii ca­ta­gra­fia­ţi, au fost vac­ci­na­ţi 126. De ase­me­nea, în primul tri­mes­tru al anu­lui 2019, ra­ta de vac­ci­na­re în Ţăn­dă­rei a fost de 2,3%.

8 din 10 co­pii pri­mesc , la ni­vel global, vac­ci­nu­ri­le ese­nția­le

La ni­vel global, ma­jo­ri­ta­tea co­pi­i­lor sunt imu­ni­zați la timp, apro­xi­ma­tiv 8 din 10 pri­mind vac­ci­nuri ese­nția­le. Deși apro­xi­ma­tiv 116 mi­li­oa­ne de co­pii își pri­mesc anual vac­ci­nu­ri­le, 20 mi­li­oa­ne ră­mân nei­mu­ni­zați – apro­xi­ma­tiv între­a­ga po­pu­lație a unei țări mij­lo­cii, cum este Ro­mânia. Vac­ci­nu­ri­le pentru co­pii nu doar pro­te­je­a­ză împo­tri­va bo­li­lor in­fe­cți­oa­se, ci con­tri­bu­ie și la opri­rea răs­pândi­rii in­fe­cți­ei că­tre fa­mi­lie și pri­e­teni. Da­to­ri­tă vac­ci­nă­rii de ru­ti­nă pe sca­ră lar­gă, ca­zuri de bo­li gra­ve pre­cum dif­te­rie, te­ta­nos și ru­je­o­lă au fost re­du­se sem­ni­fi­ca­tiv în ul­ti­me­le de­ce­nii. Bo­li­le in­fe­cți­oa­se pentru ca­re vac­ci­na­rea poa­te fi re­co­man­da­tă în Ro­mânia tu­tu­ror co­pi­i­lor cu vârsta sub 2 ani pot inclu­de: dif­te­rie, he­pa­ti­ta A,he­pa­ti­ta B, gri­pă, ru­je­o­lă, orei­on, tu­se con­vul­si­vă (in­fe­cție cu B. per­tus­sis), po­li­o­mi­e­li­tă,

ru­be­o­lă, te­ta­nos, in­fe­cție cu ro­ta­vi­rus, va­ri­ce­lă, pneu­mo nii,me­nin­gi­te pneu­mo­co­ci­ce, tu­ber­cu­lo­ză.

Vac­ci­na­rea, pro­te­cție pe tot par­cur­sul vi­eții

Vac­ci­na­rea înce­pând cu vârsta adul­tă asi­gu­ră pro­te­cție pe tot par­cur­sul vi­eții împo­tri­va bo­li­lor gra­ve ce pot afec­ta sta­rea de să­nă­ta­te și pot con­du­ce la im­po­si­bi­li­ta­tea de a des­fășu­ra ac­ti­vi­tăți­le pro­fe­si­o­na­le, so­cia­le sau de fa­mi­lie. Ast­fel, vac­ci­na­rea de ra­pel este re­co­man­da­tă în ace­as­tă eta­pă, in­clu­siv pentru tu­se con­vul­si­vă (in­fe­cție cu B. per­tus­sis). Deși com­pli­cați­i­le la adu­lți sunt re­la­tiv scă­zu­te, un stu­diu recent din SUA a ară­tat că

apro­xi­ma­tiv 85% din su­ga­rii cu in­fe­cție cu B. per­tus­sis au luat boa­la de la un mem­bru al fa­mi­li­ei. Acest lu­cru se apli­că și în ca­zul gri­pei, o boa­lă foar­te con­ta­gi­oa­să, ca­re poa­te du­ce la îmbol­nă­viri gra­ve și de­ce­se în rândul vârst­ni­ci­lor și al su­ga­ri­lor.

De altfel, ado­les­ce­nții sunt ex­puși unui risc mare de a con­trac­ta și de a tran­smi­te anu­mi­te bo­li in­fe­cți­oa­se ra­re, dar im­pre­vi­zi­bi­le, cu o evo­luție ra­pi­dă și se­ve­ră. Vac­ci­na­rea spe­ci­fi­că împo­tri­va aces­tor ti­puri de bo­li, dar și vac­ci­na­rea de ra­pel,pentru a me­nți­ne pro­te­cția împo­tri­va bo­li­lor in­fe­cți­oa­se co­mu­ne, sunt cel mai efi­ci­ent mod de a pre­ve­ni ast­fel de si­tuații.

„Sco­pul vac­ci­nă­rii ră­mâne dez­vol­ta­rea unei pro­te­cții față

de îmbol­nă­vi­re. Pro­te­cția de­vi­ne efi­ci­en­tă da­că se apli­că din pri­me­le zi­le de viață și, mai ales, da­că se con­ti­nuă pe par­cur­sul între­gii noas­tre vi­eți. Iar când vor­bim des­pre pro­te­cție vac­ci­na­lă, exis­tă câte­va as­pec­te ese­nția­le: pro­te­cția gra­vi­dei, ca­re se re­a­li­ze­a­ză prin vac­ci­na­re în tim­pul sar­ci­nii, pro­te­jând ast­fel co­pi­lul nou-năs­cut în pri­me­le luni de viață,până la mo­men­tul în ca­re și be­be­lușul in­tră în sche­ma pro­prie de vac­ci­na­re; pro­te­cția co­pi­lu­lui mic și preșco­lar 0-6 ani,

con­form sche­mei per­so­na­li­za­te de vac­ci­na­re; pro­te­cția ado­les­cen­tu­lui și adul­tu­lui, înce­pând cu vârsta de 14 ani - re­vac­ci­năm pentru a ne pro­te­ja de bo­li pre­cum te­ta­nus, dif­te­rie, tu­se con­vul­si­vă (in­fe­cție cu B. per­tus­sis) și re­vac­ci­na­rea la 24, 34 și 44 de ani, întru­cât or­ga­nis­mul uman are ne­voie de o re­a­min­ti­re sau re­tre­zi­re a sis­te­mu­lui imu­ni­tar pro­priu. Doar o ati­tu­di­ne res­pon­sa­bi­lă, adop­ta­tă pe tot par­cur­sul vi­eții, ne poa­te aju­ta să su­pra­vi­ețu­im să­nă­toși, să eli­mi­năm îmbol­nă­viri cu risc vi­tal, să pro­te­jăm ce avem mai de preț: co­pi­ii noștri”,de­cla­ră dr. Va­le­ria Her­dea, preșe­din­te­le Aso­ciați­ei Ro­mâne pentru Edu­cație Pe­dia­tri­că în Me­di­ci­na de Fa­mi­lie.

FO­TO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.