Son­daj: pa­ci­en­ţii ro­mâni, ne­mul­ţu­mi­ţi de ser­vi­ci­i­le me­di­ca­le

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Aproa­pe ju­mă­ta­te din pa­ci­e­nți (44,35%) sunt ne­mu­lțu­miți de ser­vi­ci­i­le me­di­ca­le ofe­ri­te în calitate de asi­gu­rați, foar­te puțini be­ne­fi­cia­ză de in­ves­ti­gații de înal­tă per­for­ma­nță, își cum­pă­ră în con­ti­nua­re me­di­ca­men­te­le în spi­tal și le gă­sesc greu în far­ma­cii.

Aces­tea sunt con­clu­zi­i­le unui son­daj re­a­li­zat de Ca­sa Nați­o­na­lă de Asi­gu­rări de Să­nă­ta­te de eva­lua­re a sa­tis­fa­cți­ei asi­gu­rați­lor față de ca­li­ta­tea ser­vi­ci­i­lor me­di­ca­le fur­ni­za­te în sis­te­mul de asi­gu­rări de

să­nă­ta­te pentru se­mes­trul I din 2018. Ra­por­tul aflat pe si­te-ul CNAS nu pre­ci­ze­a­ză nu­mă­rul de res­pon­de­nți și nici mo­da­li­ta­tea prin ca­re au fost apli­ca­te ches­ti­o­na­re­le. 79,2% din­tre res­pon­de­nți au răs­puns că sunt in­for­mați asu­pra drep­tu­ri­lor și obli­gați­i­lor ce le re­vin din sis­te­mul asi­gu­ră­ri­lor so­cia­le de să­nă­ta­te, 10,39% că nu și 10,41% că nu știu.

44,35% din­tre pa­ci­e­nți su­sțin că sis­te­mul le acor­dă pa­rțial sau de­loc ser­vi­ci­i­le de ca­re au ne­voie. Doar 55,73% din res­pon­de­nți spun că sis­te­mul le

asi­gu­ră în to­ta­li­ta­te ser­vi­ci­i­le me­di­ca­le de ca­re au ne­voie, 34,26% doar pa­rțial și 10,09% de­loc. 72,21% din cei ca­re au răs­puns spun că se pro­gra­me­a­ză pentru con­sul­tație la ca­bi­ne­tul me­di­cu­lui de fa­mi­lie, 18,84% une­ori și 8,95% că nu se pro­gra­me­a­ză. 79,5% au răs­puns că be­ne­fi­cia­ză de toa­tă ate­nția și înțe­le­ge­rea me­di­cu­lui de fa­mi­lie, 7,6% că nu și 12,9% doar pa­rțial. Doar 37,08% din­tre res­pon­de­nți au spus că au be­ne­fi­ciat în ul­ti­mii 2 ani de in­ves­ti­gații de înal­tă per­for­ma­nță (PET/CT –

12,07 %, RMN -13,8%, scin­ti­gra­fie – 5,49%, an­gi­o­gra­fie – 5,72%). 53,6% au spus că au fost in­ter­nați într-un spi­tal în ul­ti­mii 2 ani, 46,4% că nu. Doar 56,3 din­tre pa­ci­e­nți au răs­puns că me­di­ca­men­te­le ne­ce­sa­re tra­ta­men­tu­lui au fost pro­cu­ra­te și ad­mi­nis­tra­te de spi­tal, 13,3% că au fost cum­pă­ra­te, 20,1% că au fost ambe­le va­rian­te. 80,8% din­tre pa­ci­e­nți s-au de­cla­rat mu­lțu­miți de ate­nția și înțe­le­ge­rea per­so­na­lu­lui me­di­cal din spi­tal, 19,2% au fost ne­mu­lțu­miți pentru că nu

li s-au ofe­rit in­for­mați­i­le pri­vind pro­ce­du­ri­le, ris­cu­ri­le și alter­na­ti­ve­le me­di­ca­le pro­pu­se.

30% din pa­ci­e­nți nu își gă­sesc ușor me­di­ca­men­te­le. În plus, 69,64% din­tre pa­ci­e­nți spun că ac­ce­si­bi­li­ta­tea la me­di­ca­men­te este cres­cu­tă, gă­sesc me­reu în far­ma­cii me­di­cația pres­cri­să, 23,8% că nu își pro­cu­ră me­reu ușor me­di­ca­men­te­le, 6,56% că este scă­zu­tă și își pro­cu­ră foar­te greu me­di­ca­men­te­le. O între­ba­re foar­te in­te­re­san­tă ara­tă in­te­nția au­to­ri­tăți­lor dea res­trânge pa­che­tul de ba­ză.

Po­tri­vit in­fo-pa­ci­en­ti.ro, pa­ci­e­nții au fost puși să op­te­ze între a plă­ti di­rect la fur­ni­zo­rul de ser­vi­cii sau a avea o asi­gu­ra­re vo­lun­ta­ră de să­nă­ta­te întru­cât „vi­i­to­rul sis­tem de asi­gu­rări so­cia­le de să­nă­ta­te va im­pli­ca un pa­chet de ba­ză mai res­trâns de­cât cel exis­tent în pre­zent”. Da­că ar tre­bui să be­ne­fi­cia­ţi de ser­vi­cii nea­co­pe­ri­te de pa­chet, aţi op­ta pentru: pla­ta di­rec­tă la fur­ni­zor - 61,7%, o asi­gu­ra­re vo­lun­ta­ră de să­nă­ta­te - 38,3%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.