Ta­be­re­le din CCR

Romania Libera - - Politică -

Du­pă nu­mi­rea noi­lor ju­de­că­tori, se poa­te spu­ne că 5 din­tre ma­gis­trații CCR au fost pro­puși, de-a lun­gul tim­pu­lui, cu su­sți­ne­rea par­ti­de­lor din ar­cul gu­ver­na­men­tal. Va­ler Dor­nea­nu, Ma­rian Ena­che, Ghe­or­ghe Stan, Cris­tian De­li­or­ga au ajuns ju­de­că­tori la CCR cu spri­ji­nul PSD. Lor li se adau­gă Atti­la Var­ga, pro­pus de UDMR.

De ce­a­lal­tă par­te a ba­ri­ca­dei, 4 ju­de­că­tori ai CCR au fost pro­puși de preșe­din­te­le Ro­mâni­ei sau de

actua­la Opo­ziție: Da­ni­el Mo­rar (de Traian Bă­ses­cu), Mo­na Piv­ni­ce­ru (de PNL), Li­via Stan­ciu (de Klaus Io­han­nis), Si­mi­na Tă­nă­ses­cu (de Klaus Io­han­nis).

Și an­te­ri­or aces­tor nu­miri PSD reușea să strângă o ma­jo­ri­ta­te, însă doar pe ba­ză de ne­go­ci­eri in­for­ma­le. În ta­bă­ra Pu­te­rii se aflau Va­ler Dor­nea­nu, Ma­rian Ena­che, Maya Te­o­do­riu, Atti­la Var­ga. Lor li s-a adău­gat, în mul­te oca­zii, Pe­tre Lă­ză­roiu, chiar da­că aces­ta fu­se­se nu­mit de fos­tul preșe­din­te Traian Bă­ses­cu. Opo­ziția era re­pre­zen­ta­tă de Da­ni­el Mo­rar, Mo­na Piv­ni­ce­ru, Li­via Stan­ciu și Mir­cea Mi­nea.

Po­tri­vit le­gii, CCR este com­pu­să din 9 ju­de­că­tori cu man­da­te de câte no­uă ani – 3 din­tre ju­de­că­tori sunt nu­miți de că­tre Admi­nis­trația Pre­zi­de­nția­lă, 3 de că­tre Se­nat și 3 de că­tre Ca­me­ra De­pu­tați­lor. La fi­e­ca­re trei ani, ex­pi­ră câte trei din ce­le no­uă man­da­te, iar Admi­nis­trația Pre­zi­de­nția­lă, Se­na­tul și Ca­me­ra De­pu­tați­lor au drep­tul la câte o nu­mi­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.