Fe­ro­via­rii au învins la Gi­ur­giu cu 5-1

Ultimul meci al eta­pei de play-off s-a dis­pu­tat luni se­a­ră, pe Sta­di­o­nul ”Ma­rin Anas­ta­so­vici” din Gi­ur­giu. Astra lo­ca­lă, cu o for­mu­lă de echi­pă cel puțin cu­ri­oa­să, a pi­er­dut ca­te­go­ric în fața cam­pi­oa­nei en ti­tre, CFR Cluj, cu 5-1.

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Antre­no­rul Cos­tel Ena­che a fo­lo­sit mai mu­lți ju­că­tori ca­re nu pri­mi­se­ră prea mul­te mi­nu­te în te­ren an­te­ri­or. De exem­plu, Di­ma, stângaci de me­se­rie, a ju­cat pe post de fun­daș dre­ap­ta.

Arde­le­nii au pre­zen­tat o ofen­si­vă mo­de­ra­tă, dar su­fi­ci­en­tă pentru câști­ga­rea me­ci­u­lui. Ei au des­chis sco­rul în mi­nu­tul 10, du­pă un con­traa­tac ra­pid,fi­na­li­zat de Omrani. Re­pri­za se­cun­dă a însem­nat un ade­vă­rat fes­ti­val de go­luri. Djo­ko­vic a ma­jo­rat avan­ta­jul re­luând cu ca­pul, ne­mar­cat din ca­reu.

A ur­mat tre­să­ri­rea de or­go­liu a Astrei,Llu­la­ku tran­sfor­mând

un pe­nal­ty. Răs­pun­sul oas­peți­lor a fost ime­diat, ace­lași Djo­ko­vic înscri­ind cu le­je­ri­ta­te pentru 3-1, la ca­pă­tul unei com­bi­nații su­per­be.

Pe fi­nal, CFR Cluj a de­să­vârșit opera, pe lis­ta mar­ca­to­ri­lor apă­rând Be­jan, au­to­gol,dar și Ho­ban,ca­re a șu­tat su­perb de la dis­ta­nță.

CFR Cluj s-a im­pus cu 5-1, elu­ci­dând într-o pro­po­rție co­vârși­toa­re lup­ta pentru lo­cul întâi.

Meci dis­pu­tat pe ploaie to­re­nția­lă

Gi­ur­giu, ca întreg su­dul ță­rii, a fost sub aver­ti­za­re me­te­o­ro­lo­gi­că de ploi abun­den­te. Cu trei ore înain­te de meci, la Gi­ur­giu efec­tiv tur­na cu gă­le­a­ta. Me­ci­ul a înce­put pe ploaie, ca­re s-a oprit însă în re­pri­za se­cun­dă.

Cu toa­te aces­tea,te­re­nul de joc a re­zis­tat, dre­na­jul fi­ind unul de bu­nă calitate. Ce-i drept, o pânză de apă era vi­zi­bi­lă sub ga­zon, însă ace­as­ta nu a in­flue­nțat ca­li­ta­tea jo­cu­lui pres­tat de ce­le do­uă for­mații.

CFR Cluj are ne­voie de un punct

Du­pă ace­as­tă vic­to­rie, ecuația ti­tlu­lui s-a sim­pli­fi­cat mult. Cu do­uă eta­pe înain­te de fi­na­lul cam­pi­o­na­tu­lui, CFR Cluj are 47 de punc­te, fi­ind ur­ma­tă de FCSB, cu 42 de punc­te. Fi­na­la din ultima eta­pă, pe Are­na Nați­o­na­lă, poa­te fi una fă­ră mi­ză. Un punct obți­nut de ar­de­leni în me­ci­ul cu Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va, pe te­ren pro­priu, eta­pa vi­i­toa­re, echi­va­le­a­ză cu câști­ga­rea ma­te­ma­ti­că a ti­tlu­lui. FCSB este obli­ga­tă să câști­ge la Sf. Ghe­or­ghe, dar și să aștep­te mi­nu­nea pro­du­să de ol­teni, adi­că o vic­to­rie a alb-al­baștri­lor în Gru­ia.

La ega­li­ta­te de punc­te, din­tre ce­le do­uă com­ba­tan­te câștig de cau­ză va avea tot CFR Cluj, de­oa­re­ce re­gu­la înju­mă­tăți­rii punc­te­lor, la fi­ne­le sezonului re­gu­lat, o avan­ta­je­a­ză.

Ar fi al doi­lea ti­tlu con­se­cu­tiv pentru CFR Cluj și al cin­ci­lea în is­to­ria clu­bu­lui. Toa­te tro­fe­e­le cu­ce­ri­te de CFR Cluj, in­clu­siv Cu­pa Ro­mâni­ei și Su­per­cu­pa Ro­mâni­ei, da­te­a­ză din se­co­lul XXI, deși CFR s-a înfi­i­nțat în 1907.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.