Eveni­men­te di­ver­se în oi­nă

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

În pe­ri­oa­da 3-5 mai a avut loc, la Bu­zău, pe Sta­di­o­nul de Atle­tism, Tur­neul Fi­nal al Olim­pia­dei Nați­o­na­le a Spor­tu­lui Șco­lar la Oi­nă, li­cee, băi­eți.

Cla­sa­ment fi­nal:

1. Li­ceul cu Pro­gram Spor­tiv Ro­man, Ne­a­mț

2. Li­ceul Teh­nic Ni­co­lae Băl­ces­cu Olte­nița, Că­lă­rași

3. Li­ceul Tehnologic Constantin

Brâncuși, Dej, Cluj

4. Li­ceul Ioan Bu­te­a­nu, Gu­ra­honţ,Arad

5. Li­ceul Tehnologic Ște­fan Anghel, Băi­lești, Dolj

6. Li­ceul Tehnologic Li­viu Re­bre­a­nu, Hi­da, Să­laj

7. Li­ceul Teh­nic Eco­no­mic Eli­na Ma­tei Ba­sa­rab, Râmni­cu Să­rat,Bu­zău

În ace­e­ași pe­ri­oa­dă, la Su­ce­a­va a avut loc com­pe­tiția si­mi­la­ră a fe­te­lor. Cla­sa­men­tul fi­nal este ur­mă­to­rul:

Lo­cul 1: Li­ceul Te­o­re­tic Mi­hai Vi­te­a­zul, Băi­lești

Lo­cul 2: Li­ceul Tehnologic Ște­fan Cel Mare și Sfânt, Vo­ro­na

Lo­cul 3: Li­ceul Tehnologic Constantin Brâncuși, Dej

Lo­cul 4: Li­ceul Tehnologic Li­viu Re­bre­a­nu, Hi­da

Lo­cul 5: Li­ceul Te­o­re­tic Ra­du Vlă­des­cu, Pă­târla­ge­le

Lo­cul 6: Li­ceul Ioan Bu­te­a­nu, Gu­ra­ho­nț

Fa­mi­lia re­ga­lă, im­pli­ca­tă în oi­nă

Ca­sa Re­ga­lă a Ro­mâni­ei se im­pli­că ac­tiv, în ace­as­tă

pe­ri­oa­dă, în pro­mo­va­rea spor­tu­lui nos­tru nați­o­nal. Ia­tă eveni­men­te­le de pe agen­da co­mu­nă a Ca­sei Re­ga­le și a Fe­de­rați­ei Ro­mâne de Oi­nă:

- 09.05.2019, ora 17.00, la Pa­la­tul Eli­sa­be­ta, ce­re­mo­nia de acor­da­re a Înal­tu­lui Pa­tro­naj pentru Fe­de­rația Ro­mână de Oi­nă de că­tre Ma­jes­ta­tea Sa Mar­ga­re­ta, Cus­to­de­le Co­roa­nei;

- or­ga­ni­za­rea în da­ta de 11.05.2019, ora 11.00, la Sta­di­o­nul Nați­o­nal de Rug­by „Ar­cul de Tri­umf” (pe te­re­nul

2) a Cu­pei Re­ge­lui la Oi­nă (la mas­cu­lin), com­pe­tiție la ca­re vor par­ti­ci­pa Fron­ti­e­ra To­mis Con­sta­nța și Stra­ja Bu­cu­rești;

- or­ga­ni­za­rea, în pre­mi­e­ră, în da­ta de 11.05.2019, ora 10.00, la Sta­di­o­nul Nați­o­nal de Rug­by „Ar­cul de Tri­umf” (pe te­re­nul 2) a Cu­pei Re­gi­nei la Oi­nă (la fe­mi­nin), com­pe­tiție la ca­re vor par­ti­ci­pa CS Cur­cani și CS Pro­gre­sul Băi­lești.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.