DECLARAŢIA ZILEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Ro­mânia găz­du­i­ește la Si­biu Sum­mi­tul, un eveni­ment im­por­tant atât pentru ţa­ra noas­tră cât și pentru vi­i­to­rul eu­ro­pe­an. Gu­ver­nul Ro­mâni­ei, mi­niștrii PSD și ALDE au do­ve­dit în toa­te eveni­men­te­le or­ga­ni­za­te în man­da­tul Preșe­din­ţi­ei ro­ta­ti­ve că pro­mo­ve­a­ză in­te­re­se­le Ro­mâni­ei și că au ca­pa­ci­ta­tea să pro­pu­nă so­lu­ţii. Văd că în re­a­li­ta­te in­te­re­sul elec­to­ral al preșe­din­te­lui Ioah­nnis e cel ca­re con­te­a­ză. Îi so­li­cit dom­nu­lui preșe­din­te Io­han­nis să ce­a­ră ade­ra­rea la Spa­ţi­ul Sche­gen și înce­ta­rea MCV pentru ţa­ra noas­tră. În acest Sum­mit tre­bu­ie să se re­gă­se­as­că și in­te­re­se­le Ro­mâni­ei și ale ro­mâni­lor.“VIORICA DĂNCILĂ, PRIM-MINISTRU

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.