Ce va con­ţi­ne re­fe­ren­du­mul și ca­re vor fi efec­te­le lui

La da­ta de 26 mai 2019, ro­mânii cu drept de vot vor mer­ge să-și ale­a­gă re­pre­zen­ta­nții în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an dar vor răs­pun­de, cu acest pri­lej, și la între­bă­ri­le din re­fe­ren­du­mul pe te­ma Jus­tiți­ei, inițiat de preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis.

Romania Libera - - Actualitat­e - Mi­hai Diac

Între­bă­ri­le ca­re vor fi adre­sa­te ce­tățe­ni­lor Ro­mâni­ei în ca­drul re­fe­ren­du­mu­lui din 26 mai sunt ce­le pre­ci­za­te în De­cre­tul 420/2019,sem­nat de șe­ful sta­tu­lui.

Ce­le do­uă între­bări sunt ur­mă­toa­re­le:

Sun­teți de acord cu in­ter­zi­ce­rea am­nis­ti­ei și grați­e­rii pentru in­fra­cți­uni de co­ru­pție?

Sun­teți de acord cu in­ter­zi­ce­rea adop­tă­rii de că­tre Gu­vern a or­do­na­nțe­lor de ur­ge­nță în do­me­ni­ul in­fra­cți­u­ni­lor, pe­dep­se­lor și al or­ga­ni­ză­rii ju­di­cia­re și cu ex­tin­de­rea drep­tu­lui de a ata­ca or­do­na­nțe­le di­rect la Curtea Con­sti­tuți­o­na­lă?

La fi­e­ca­re din­tre aces­te do­uă între­bări, ce­tățe­nii pot răs­pun­de ori cu DA,ori cu NU.

Pri­ma între­ba­re pa­re foar­te sim­plă, dar a do­ua este ce­va

mai com­pli­ca­tă, întru­cât nu pre­ci­ze­a­ză ci­ne va pu­tea ata­ca, la CCR, o Ordo­na­nță de Gu­vern, și nici ce be­ne­fi­cii va adu­ce con­tes­ta­rea unui ase­me­nea act al Gu­ver­nu­lui.

Or­ga­ni­zația ne­gu­ver­na­men­ta­lă APADOR – CH con­si­de­ră că „prin co­ma­sa­rea a trei între­bări într-una sin­gu­ră (între­ba­rea 2), se li­mi­te­a­ză, pa­ra­do­xal, drep­tul ce­tățe­ni­lor de a-și ex­pri­ma voi­nța în ca­drul re­fe­ren­du­mu­lui. Pentru că nu li se dă po­si­bi­li­ta­tea de a răs­pun­de di­fe­rit la fi­e­ca­re din ce­le trei între­bări, ci mu­sai cu da sau nu la toa­te trei“.

„Între­ba­rea nr. 2 con­ţi­ne, în mod vi­zi­bil, trei între­bări: una pri­vește in­ter­zi­ce­rea

or­do­nan­ţe­lor de ur­gen­ţă ca­re să mo­di­fi­ce Co­dul pe­nal (=do­me­ni­ul in­frac­ţi­u­ni­lor și pe­dep­se­lor), alta pri­vește in­ter­zi­ce­rea or­do­nan­ţe­lor de ur­gen­ţă ca­re să mo­di­fi­ce le­gea or­ga­ni­ză­rii ju­di­cia­re (=Le­gea nr. 304/2004 pri­vind or­ga­ni­za­rea ju­di­cia­ră), iar alta vi­ze­a­ză po­si­bi­li­ta­tea ata­că­rii di­rec­te a or­do­nan­ţe­lor de ur­gen­ţă și de că­tre alte en­ti­tă­ţi de­cât cea ca­re o poa­te fa­ce în pre­zent (în pre­zent, doar Avo­ca­tul Po­po­ru­lui poa­te ata­ca di­rect la Curtea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă or­do­nan­ţe­le de ur­gen­ţă)“, pre­ci­ze­a­ză un co­mu­ni­cat sem­nat de Ge­or­gia­na Ghe­or­ghe, director exe­cu­tiv al APADOR – CH.

Va fi doar un son­daj de opi­nie?

Chiar și asu­pra pri­mei între­bări, APADOR – CH are re­zer­ve, întru­cât con­si­de­ră că, indi­fe­rent de mo­dul cum vor răs­pun­de ce­tățe­nii, re­fe­ren­du­mul din 26 mai va fi doar „un sim­plu son­daj de opi­nie nați­o­nal“, întru­cât „de­mer­sul nu va avea ur­mări ju­ri­di­ce și cu atât mai puțin in­flue­nțe asu­pra lup­tei an­ti­co­ru­pție“. Ace­as­ta, întru­cât in­ter­zi­ce­rea am­nis­ti­ei și grați­e­rii pentru o anu­mi­tă ca­te­go­rie de in­fra­cți­uni (în ca­zul de față, pentru in­fra­cți­u­ni­le de co­ru­pție) ar ne­ce­si­ta o mo­di­fi­ca­rea Con­sti­tuți­ei. Iar pentru o mo­di­fi­ca­re a Con­sti­tuți­ei, ar tre­bui ca Par­la­men­tul să adop­te o le­ge și apoi să or­ga­ni­ze­ze un alt re­fe­ren­dum, „ca să între­be po­po­rul (din nou) da­că e de acord“.

Până în acest moment,nu s-a anu­nțat ofi­cial cât va cos­ta re­fe­ren­du­mul din 26 mai 2019. Se știe însă că re­fe­ren­du­mul pre­ce­dent, cel pe te­ma fa­mi­li­ei, a cos­tat, în sep­tem­brie 2018, aproa­pe 40 de mi­li­oa­ne de lei. Re­fe­ren­du­mul de anul tre­cut a eșuat, iar ba­nii alo­cați aces­tu­ia au fost chel­tu­iți inu­til.

FO­TO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.