Clin­ce­ni­ul se pre­gă­tește de pri­ma li­gă

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Aca­de­mi­ca Clin­ceni este li­de­rul sur­prin­ză­tor al li­gii se­cun­de la fot­bal. For­mația din co­mu­na il­fo­ve­a­nă are 76 de punc­te, du­pă 33 de eta­pe, fi­ind se­con­da­tă de Chin­dia Târgo­viște, ca­re are 73 de punc­te.Pri­me­le do­uă cla­sa­te pro­mo­ve­a­ză au­to­mat în eșa­lo­nul de eli­tă al fot­ba­lu­lui ro­mânesc.

Co­mu­na cu 7.000 de lo­cu­i­tori, spă­la­tă de ape­le râu­ri­lor Sa­bar și Ci­o­ro­gârla, este re­pre­zen­ta­tă în Li­ga a II-a de o echi­pă an­tre­na­tă de că­tre Ilie Po­e­na­ru. For­ma­tă în ma­jo­ri­ta­te din fot­ba­liști ti­neri, mu­lți din­tre ei aflați sub for­mă de împru­mut, Aca­de­mi­ca Clin­ceni a sur­prins în acest se­zon prin con­sta­nța evo­luți­i­lor și prin re­zul­ta­te­le obți­nu­te.

Iar da­că la fi­ne­le lui 2018 to­tul pă­rea o glu­mă ca­re s-a îngroșat, acum a venit con­fir­ma­rea. Aca­de­mi­ca a învins Ener­ge­ti­cia­nul cu 3-1, în ultima eta­pă, con­so­li­dându-și ast­fel fo­to­li­ul de li­der. Prin­ci­pa­la ur­mă­ri­toa­re, Chin­dia Târgo­viște, a învins și ea pe te­re­nul Spor­tu­lui Sna­gov, cu 1-0, aflându-se la trei lun­gi­mi dis­ta­nță.

Pre­ten­den­te la pro­mo­va­re mai sunt do­uă echi­pe de tra­diție, Uni­ver­si­ta­tea Cluj și Pe­tro­lul Ploi­ești, ambe­le câști­gă­toa­re la scor de ne­pre­zen­ta­re, 3-0, în de­pla­să­ri­le de la ASU Po­li Ti­mișoa­ra, res­pec­tiv Fa­rul Con­sta­nța.

Cum este sis­te­mul de pro­mo­va­re

Pri­me­le do­uă pro­mo­ve­a­ză, la fi­ne­le ce­lor 38 de run­de, în Li­ga I. Echi­pa de pe lo­cul al trei­lea va su­sți­ne un ba­raj în du­blă ma­nșă cu an­te­pe­nul­ti­ma din play-out. Uni­ver­si­ta­tea Cluj, cu 69 de punc­te, este, mo­men­tan, pe lo­cul de ba­raj pe ca­re îl țin­tește și Pe­tro­lul Ploi­ești, ca­re are 65 de punc­te.

Eta­pa de la fi­ne­le săp­tă­mânii este una ex­trem de im­por­tan­tă. Aca­de­mi­ca are o de­pla­sa­re di­fi­ci­lă, pe te­re­nul ce­lor de la ASU Po­li­teh­ni­ca Ti­mișoa­ra. Echi­pa druc­ke­ri­lor bă­nățeni este in­co­mo­dă și poa­te fur­ni­za sur­pri­ze. Mai ales pe te­ren pro­priu,alb-vi­o­leții sunt greu de de­pășit. Chin­dia are meci re­la­tiv ușor, cu pe­nul­ti­ma cla­sa­tă, CS Ba­lo­tești, în vre­me ce Pe­tro­lul Ploi­ești se aște­ap­tă să fa­că scor împo­tri­va lan­ter­nei roșii Da­cia Uni­rea Brăi­la.

Pentru șep­ci­le roșii de la U Cluj va fi, de ase­me­nea, un test de di­fi­cul­ta­te me­ci­ul de pe te­ren pro­priu cu UTA Arad.

Clin­ceni Are­na are 1.500 de lo­curi

În pa­ra­lel cu pla­nul spor­tiv, ofi­cia­lii din Clin­ceni lu­cre­a­ză și la as­pec­te­le or­ga­ni­za­to­ri­ce. Ipo­te­za pro­mo­vă­rii în pri­ma li­gă nu i-a lă­sat in­sen­si­bi­li pe fac­to­rii lo­ca­li de de­ci­zie, așa că sta­di­o­nul, de­nu­mit Clin­ceni Are­na, ca­re are o ca­pa­ci­ta­te de 1.500 de lo­curi, su­fe­ră de­ja lu­crări de mo­der­ni­za­re. Ma­jo­ri­ta­tea pro­ble­me­lor le­ga­te de omo­lo­ga­rea sta­di­o­nu­lui vor fi însă re­zol­va­te în pau­za com­pe­tiți­o­na­lă, de­oa­re­ce acum încă se joa­că me­ci­uri pe are­na co­mu­na­lă.

Con­form pre­ve­de­ri­lor re­gu­la­men­ta­re, o echi­pă nou-pro­mo­va­tă poa­te evo­lua, în primul se­zon, pe un sta­di­on ca­re să nu fie do­tat cu noc­tur­nă și cu in­sta­lație sub­te­ra­nă de încăl­zi­re, ace­as­tă omo­lo­ga­re fi­ind una cu ca­rac­ter pro­vi­zo­riu.

Edi­lii co­mu­nei il­fo­vene pro­mit că, da­că Aca­de­mi­ca va pro­mo­va, echi­pa va ju­ca la Clin­ceni în pri­ma li­gă. Du­pă cum apa­re cla­sa­men­tul, dar și pro­gra­mul ul­ti­me­lor eta­pe,Aca­de­mi­ca este fa­vo­ri­tă la pro­mo­va­rea di­rec­tă pe pri­ma sce­nă a fot­ba­lu­lui ro­mânesc.

Co­mu­na Clin­ceni ar fi a treia lo­ca­li­ta­te din me­di­ul ru­ral ca­re ar pre­zen­ta echi­pă în Li­ga I, du­pă Bră­nești și Chiaj­na.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.