„Da­ci­ka“, un spec­ta­col ine­dit de mu­zi­că elec­tro­ni­că vo­cal-sim­fo­ni­că

Spec­ta­co­lul „Da­ci­ka” este pro­gra­mat pentru azi, 9 mai, de Ziua Eu­ro­pei, pe sce­na Te­a­trel­li. Aici, com­po­zi­to­rul și or­ches­tra­to­rul Mi­hai To­ma pro­pu­ne pu­bli­cu­lui o că­lă­to­rie ine­di­tă în lu­mea mu­zi­cii de tip fol­clo­ric, într-o rein­ter­pre­ta­re con­tem­po­ra­nă.

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Con­cep­tul spec­ta­co­lu­lui „Da­ci­ka” îi apa­rți­ne și își pro­pu­ne să pu­nă în va­loa­re mu­zi­ca tra­diți­o­na­lă ro­mâneas­că, in­te­grând-o în ace­lași timp ne­ce­si­tă­ţi­lor cul­tu­ra­le ale pre­zen­tu­lui și res­ta­bi­lind ast­fel le­gă­tu­ra din­tre pu­bli­cul urban și moște­ni­rea cul­tu­ra­lă a fol­clo­ru­lui au­ten­tic.

Con­cer­tul va cu­prin­de și o lu­cra­re în pri­mă au­diție,

cre­a­tă special pentru Ziua Eu­ro­pei, in­spi­ra­tă de Oda Bu­cu­ri­ei de Lud­wig van Be­et­ho­ven, ca­re a de­venit im­nul Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne.

Lui Mi­hai To­ma (flu­i­e­re, sin­te­ti­za­tor) i se vor ală­tu­ra pe sce­na Te­a­trel­li Ge­a­ni­na Me­ra­giu (vi­oa­ră), Ge­or­gian Măr­gă­rit (sin­te­ti­za­tor),

Da­ni­e­la Bu­cșan (vo­ce), Alexander Be­na­vi­des (per­cuție), pre­cum și o or­ches­tră de ca­me­ră, ai că­rei mem­bri – ală­turi de vi­o­lo­nis­ta Ge­a­ni­na Me­ra­giu și so­pra­na Da­ni­e­la Bu­cșan – fac par­te din co­lec­ti­vul Te­a­tru­lui de Ope­re­tă și Mu­zi­cal „Ion Da­cian”.

„In­spi­rația pentru con­cep­tul Da­ci­ka a înce­put un­de­va prin anul 2012, când mă aflam la Oslo, în Nor­ve­gia, și co­la­bo­rând cu ar­tiști din toa­te co­lțu­ri­le lu­mii. Am re­mar­cat că foar­te mu­lți ale­ge­au să in­ter­pre­te­ze mu­zi­că din lo­cu­ri­le na­ta­le – și au­diția lor era cap­ti­van­tă.

Ast­fel, mi-am dat se­a­ma cât po­te­nțial este în a con­ce­pe lu­crări pentru pu­bli­cul larg, dar in­spi­ra­te de fol­clor. Pentru că ele co­nțin un ade­văr pe ca­re ace­le cul­turi l-au năs­cut și dez­vol­tat din ex­pe­ri­e­nța lor de viață, este ce­va sin­cer și cu ca­re poa­te re­zo­na fi­e­ca­re as­cul­tă­tor, chiar da­că poa­te nu cu­noaște întot­de­au­na anu­mi­te in­stru­men­te sau tra­diții. Mi-am do­rit să lu­crez cu te­me po­pu­la­re ro­mânești cât mai me­lo­di­oa­se, să le in­te­grez în ca­drul sti­lu­lui mu­zi­cal chill out – ca­re mie îmi pla­ce mult – și să cre­ez o mu­zi­că ce te du­ce într-o lu­me con­tem­pla­ti­vă. Prin­tre lu­cră­ri­le fol­clo­ri­ce din ca­re m-am in­spi­rat

se nu­mă­ră Lie ci­o­cârlie, Mo­ci­riță cu tri­foi, Bar­bu lău­ta­ru...”, a de­cla­rat com­po­zi­to­rul Mi­hai To­ma.

Cu­nos­cut la ni­vel in­ter­nați­o­nal pentru com­po­zi­ţi­i­le „Flu­ta­ka”, „Ena” și „Moon Dan­ce”, in­clu­se pe com­pi­la­ţi­i­le Bud­dha Bar Vol. XV, XVII și XIX, Mi­hai To­ma este în ace­lași timp sin­gu­rul com­po­zi­tor de mu­zi­că elec­tro­ni­că in­vi­tat să par­ti­ci­pe în Fes­ti­va­lul Inter­na­ţi­o­nal „Ge­or­ge Enes­cu” – edi­ţia 2015 – cu proi­ec­tul „Enes­cia­da”. De ase­me­nea, a co­la­bo­rat la re­a­li­za­rea co­loa­nei so­no­re pentru do­cu­men­ta­rul „Fla­vo­urs of Romania”, pro­dus şi pre­zen­tat de ci­neas­tul bri­ta­nic Char­lie Ottley.

Ima­gi­ne din con­cert

Com­po­zi­to­rul Mi­hai To­ma în con­cert

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.