Ine­dit în Ro­mânia: sa­tul Alzhei­mer, la So­co­la

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Un Cen­tru de Exce­len­ţă pentru Diag­nos­ti­ca­rea și Tra­ta­men­tul De­men­ţei Alzhei­mer în ca­drul că­ru­ia va fi con­stru­it și un „Sat Alzhei­mer“va fi înfi­in­ţat la Insti­tu­tul de Psi­hia­trie So­co­la din Iași cu fon­duri eu­ro­pe­ne, proi­ec­tul fi­ind de­cla­rat eli­gi­bil.

Unic în Ro­mânia, proi­ec­tul are o va­loa­re de 1,4 mi­li­oa­ne de euro și va in­tra în ur­mă­toa­rea eta­pă a pro­ce­su­lui de eva­lua­re și se­lec­ţie, cea teh­ni­că și fi­nan­cia­ră. „În acest

moment în Ro­mânia nu exis­tă un sis­tem stan­dar­di­zat pri­vind pre­ven­ţia și asis­ten­ţa pa­ci­en­ţi­lor cu de­men­ţă Alzhei­mer. Proi­ec­tul pro­pus de noi, o pre­mi­e­ră pentru ţa­ra noas­tră, este struc­tu­rat atât pe de­pis­ta­rea pa­ci­en­ţi­lor în sta­di­ul de pre-de­men­ţă a bo­lii Alzhei­mer prin scre­e­ning po­pu­la­ţi­o­nal. Acest lu­cru este po­si­bil prin de­ter­mi­na­rea can­ti­ta­ti­vă din sânge a unor bi­o­mar­keri bi­o­chi­mici. Coor­do­na­tori vor fi prof. dr. Ro­xa­na Chi­ri­ţă și doc­to­rul Brândușa

Vor­ni­cu. Pe de altă par­te, ne pro­pu­nem con­stru­i­rea unui «Sat Alzhei­mer» la sec­ţia ex­te­ri­oa­ră Bârno­va a Insti­tu­tu­lui. Aces­ta va fi con­stru­it și va func­ţi­o­na du­pă mo­de­lul olan­dez pentru asis­ten­ţa pa­ci­en­ţi­lor cu Alzhei­mer în sta­di­ul II, sta­di­ul me­diu de evo­lu­ţie a bo­lii“, a de­cla­rat dr. Ga­bri­el Oprișa­nu, ma­na­ge­rul Insti­tu­tu­lui, po­tri­vit Agerpres. El sus­ţi­ne că înfi­in­ţa­rea unui ast­fel de cen­tru este ne­ce­sa­ră, în con­di­ţi­i­le în ca­re,anul tre­cut,la So­co­la au fost înre­gis­tra­te 4.322

ca­zuri de de­men­ţe, din­tre ca­re 573 cu Alzhei­mer.

Cen­trul va fi un spa­ţiu special ame­na­jat pentru pa­ci­en­ţi, ofe­rin­du-le aces­to­ra un stil de via­ţă cât mai nor­mal po­si­bil din punct de ve­de­re fi­zic. Lo­cul va re­pre­zen­ta un me­diu pri­e­te­nos în ca­re pa­ci­en­ţii să nu re­a­li­ze­ze că via­ţa lor s-a schim­bat, un me­diu ca­re să le ofe­re ac­ti­vi­tă­ţi pe ca­re le-au prac­ti­cat cu plă­ce­re înain­te de îmbol­nă­vi­re, un loc un­de să le fie re­da­tă dem­ni­ta­tea uma­nă. Per­so­na­lul me­di­cal

nu va pur­ta ha­la­te al­be, iar per­soa­ne­le ca­re vin în con­tact cu pa­ci­en­ţii vor fi er­go­te­ra­peu­ţi, psi­ho­te­ra­peu­ţi, psi­ho­lo­gi, ki­ne­to­te­ra­peu­ţi, asis­ten­ţi și me­dici. Pa­ci­en­ţii, înso­ţi­ţi de er­go­te­ra­peu­ţi, vor fa­ce zil­nic cum­pă­ră­turi în ma­ga­zi­ne­le con­stru­i­te în „sat“, vor pre­gă­ti mi­cul de­jun și ci­na. În ca­drul aces­tui cen­tru se va crea un ni­vel ri­di­cat de nor­ma­li­ta­te pentru pa­ci­en­ţi, ca­re vor pu­tea să me­ar­gă la cum­pă­ră­turi, să gă­te­as­că, să stea pe o ban­că în parc, să bea o

ca­fea la o te­ra­să, să pic­te­ze, să cânte la pian, să so­cia­li­ze­ze în si­gu­ran­ţă, fă­ră a se con­frun­ta cu ris­cu­ri­le din „lu­mea re­a­lă“. Va­loa­rea între­gu­lui proi­ect tran­sfron­ta­li­er de­pus de Insti­tu­tul de Psi­hia­trie So­co­la Iași și Spi­ta­lul de Psi­hia­trie Băl­ţi, din Re­pu­bli­ca Mol­do­va, se ri­di­că la aproa­pe 1,8 mi­li­oa­ne de euro, din ca­re 1,4 mi­li­oa­ne de euro re­vin Insti­tu­tu­lui de Psi­hia­trie So­co­la, iar 346.350 de euro Spi­ta­lu­lui de Psi­hia­trie Băl­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.