Ne­go­ci­eri de cu­li­se între apro­pia­ţi ai lui Ma­du­ro și opo­zi­ţie

În aju­nul reu­ni­u­nii Con­si­li­u­lui Arc­ti­cii din Fin­lan­da, se­cre­ta­rul de stat ame­ri­can, Mi­ke Pom­peo, și omo­lo­gul său rus, Ser­ghei La­vrov, au avut o con­vor­bi­re pe te­ma Ve­ne­zue­lei, pe fon­dul ten­si­u­ni­lor ame­ri­ca­no-ru­se cres­cânde.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

Dis­cuția a fost un nou epi­sod de „duel” între ce­le do­uă mari pu­teri asu­pra so­rții lui Ni­co­las Ma­du­ro, preșe­din­te­le con­tes­tat al Ve­ne­zue­lei. Sta­te­le Uni­te au ce­rut Ru­si­ei să pă­ră­se­as­că Ve­ne­zue­la, în timp ce Mos­co­va a so­li­ci­tat Was­hin­gto­nu­lui să aban­do­ne­ze su­sți­ne­rea opo­ziți­ei con­du­se de Juan Guai­do, au­to­pro­cla­mat preșe­din­te in­te­ri­mar, re­cu­nos­cut de SUA și de nu­me­roa­se țări oc­ci­den­ta­le și la­ti­no-ame­ri­ca­ne. Noul schimb de re­plici a avut loc câte­va zi­le du­pă re­vol­ta mi­li­ta­ră eșua­tă din 2 mai în Ve­ne­zue­la, când Guai­do a ce­rut ar­ma­tei să-l aban­do­ne­ze pe Ma­du­ro. Ten­ta­ti­va a eșuat ra­pid. Du­mi­ni­că, du­pă o no­uă zi de mo­bi­li­za­re a opo­ziți­ei la Ca­ra­cas, se­cre­ta­rul de stat ame­ri­can, Mi­ke Pom­peo, a lan­sat la ABC: „Rușii tre­bu­ie să ple­ce”. „Obi­ec­ti­vul este clar. Vrem ca ira­ni­e­nii, rușii, cu­ba­ne­zii să ple­ce”, a su­bli­niat Pom­peo, de­nu­nțând „toa­te ță­ri­le ca­re in­ter­fe­re­a­ză cu drep­tul po­po­ru­lui vene­zue­le­an de a-și res­tau­ra de­mo­crația”.

La Mos­co­va, mi­nis­trul rus de Exter­ne, Ser­ghei La­vrov, a acu­zat cam­pa­nia fă­ră pre­ce­dent a SUA pentru înlă­tu­ra­rea au­to­ri­tăți­lor le­gi­ti­me din Ve­ne­zue­la și a ce­rut ame­ri­ca­ni­lor și aliați­lor lor să „aban­do­ne­ze pla­nu­ri­le lor ires­pon­sa­bi­le și să acți­o­ne­ze în ca­drul drep­tu­lui in­ter­nați­o­nal”. Pom­peo și La­vrov au avut o întâlni­re bi­la­te­ra­lă luni, pri­ma zi a reu­ni­u­nii Con­si­li­u­lui Arc­ti­cii de la Hel­sin­ki, și aver­tis­men­te­le re­ci­pro­ce per­mit înțe­le­ge­rea dez­ba­te­rii pri­vind vi­i­to­rul Ve­ne­zue­lei. Cei ca­re mi­li­te­a­ză pentru o so­luție pașni­că – ale­geri li­be­re în ur­mă­toa­re­le luni - înce­ar­că să gă­se­as­că un com­pro­mis între Was­hin­gton și Mos­co­va, dar re­to­ri­ca din ul­ti­me­le do­uă zi­le a alu­ne­cat în sen­sul con­frun­tă­rii ar­ma­te. Pom­peo a de­cla­rat că SUA stu­dia­ză di­ver­se opți­uni și sunt pre­gă­ti­te, da­că este ca­zul, să ofe­re o in­ter­venție mi­li­ta­ră. Guai­do s-a de­cla­rat dis­pus să eva­lue­ze toa­te opți­u­ni­le, in­clu­siv ce­re­rea unei in­ter­venții mi­li­ta­re, ar­ti­co­lul 187 al Con­sti­tuți­ei vene­zue­le­ne per­mițând Adu­nă­rii Nați­o­na­le să so­li­ci­te aju­tor ex­tern. Ni­co­las Ma­du­ro a ce­rut ar­ma­tei să se pre­gă­te­as­că să ape­re ța­ra de in­va­zie, iar mi­nis­trul de Exter­ne Arre­a­za, ca­re a ad­mis pre­ze­nța con­si­li­e­ri­lor ruși, a adău­gat că nu­mă­rul lor ar pu­tea crește în vi­i­to­rul apro­piat. Ace­as­tă es­ca­la­da­re re­to­ri­că ar pu­tea si­li pă­rți­le să fa­că un com­pro­mis, po­tri­vit ana­liști­lor. La so­si­rea la Hel­sin­ki, Pom­peo a re­pe­tat că „ope­rați­u­nea mi­li­ta­ră fa­ce par­te din opți­u­ni­le pentru ca­re sun­tem pre­gă­tiți” și a adău­gat că „orice iniția­ti­vă pe ca­re o vom lua va fi le­ga­lă”. Pom­peo a su­bli­niat că Ru­sia tre­bu­ie să înce­te­ze să se ames­te­ce în Ve­ne­zue­la și l-a acu­zat pe Ma­du­ro că nu mai este preșe­din­te le­gi­tim.

Du­pă întâlni­rea cu Pom­peo, La­vrov a de­cla­rat că Ru­sia se opu­ne ca­te­go­ric unei in­ter­venții ar­ma­te ca­re nu poa­te fi au­to­ri­za­tă de­cât de ONU, altfel ar fi vor­ba de o agre­si­u­ne con­tra unui stat su­ve­ran.

Opți­u­ni­le Pen­ta­go­nu­lui

Po­tri­vit lui John Bol­ton, con­si­li­e­rul pentru se­cu­ri­ta­te nați­o­na­lă al preșe­din­te­lui Trump, „fi­guri po­li­ti­ce cheie ale re­gi­mu­lui de la Ca­ra­cas ne­go­cia­ză de trei luni cu opo­ziția” și s-au an­ga­jat să lu­cre­ze pentru tran­sfe­rul pu­te­rii că­tre preșe­din­te­le ad-in­te­rim, Guai­do. O ver­si­u­ne con­fir­ma­tă de ge­ne­ra­lul Ma­nuel Ri­car­do Fu­gue­ras, fost șef al ser­vi­ci­i­lor se­cre­te vene­zue­le­ne. „Am des­co­pe­rit că mai mul­te per­soa­ne de încre­de­re din ju­rul preșe­din­te­lui ne­go­cia­ză în se­cret cu opo­ziția”, a scris ge­ne­ra­lul într-o scri­soa­re pu­bli­că înain­te de a fi des­ti­tu­it pe 2 mai.

Cri­za po­li­ti­că și eco­no­mi­că din Ve­ne­zue­la sus­ci­tă ten­si­uni mi­gra­to­rii ca­re ris­că să des­ta­bi­li­ze­ze ță­ri­le ve­ci­ne, iar pentru Was­hin­gton, din­co­lo de as­pec­te­le ener­ge­ti­ce și eco­no­mi­ce, apro­pi­e­rea afișa­tă de Ma­du­ro, în special în plan mi­li­tar, de Ru­sia, Iran și Chi­na re­pre­zin­tă o pro­ble­mă. Me­dia ame­ri­ca­nă re­la­te­a­ză că Pen­ta­go­nul se pre­gă­tește pentru orice even­tua­li­ta­te și șe­ful său, Pa­trick Sha­na­han, a anu­lat o de­pla­sa­re în Eu­ro­pa din cau­za si­tuați­ei din Ve­ne­zue­la. La 4 mai a avut o reu­ni­u­ne cu Mi­ke Pom­peo, John Bol­ton și ami­ra­lul Craig Fal­ler, la închei­e­rea aces­teia de­cla­rând că „avem o se­rie com­ple­tă de opți­uni adap­ta­te la une­le cir­cum­sta­nțe”. Re­a­min­tind de­cla­rați­i­le lui Trump po­tri­vit că­ru­ia „toa­te opți­u­ni­le sunt pe ma­să”, Sha­na­han a pre­ci­zat: „Toa­te, asta înse­am­nă toa­te”.

Mi­nis­trul de Exter­ne rus, Ser­ghei La­vrov (stânga), și se­cre­ta­rul de stat ame­ri­can, Mi­ke Pom­peo (dre­ap­ta)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.