Pri­ma­rul Da­ni­el Tu­do­ra­che plă­tește ta­be­re în Del­tă pentru mii de co­pii ca să-i câști­ge pe pă­ri­nți și pro­fe­sori

Romania Libera - - Prima Pagina - De­ni­sa Ma­rin

Pes­te 700.000 de euro va chel­tui Pri­mă­ria Sec­to­ru­lui 1 pentru a or­ga­ni­za 49 de ex­cur­sii în Del­ta Du­nă­rii (o se­rie de 25 la Su­li­na și încă 24 la Sfântu Ghe­or­ghe) pentru 2.000 de co­pii din sec­tor, plus însoți­tori din rândul das­că­li­lor.

Pes­te 700.000 de euro (3,1 mi­li­oa­ne de lei) va chel­tui Pri­mă­ria Sec­to­ru­lui

1 din Bu­cu­rești, prin Cen­trul Cul­tu­ral, pentru a or­ga­ni­za 49 de ex­cur­sii (o se­rie de 25 la Su­li­na și încă una de 24 la

Sf. Ghe­or­ghe) în Del­ta Du­nă­rii pentru 2.000 de co­pii din sec­tor, plus însoți­tori din rândul das­că­li­lor.

To­tul gra­tis pentru be­ne­fi­ciari, evi­dent, adi­că pe ba­nii pri­mă­ri­ei con­du­se de edi­lul Da­ni­el Tu­do­ra­che. Po­tri­vit anu­nțu­lui din SICAP, re­gis­trul elec­tro­nic al achi­ziți­i­lor pu­bli­ce, ex­cur­si­i­le se vor fa­ce timp de 6 luni, de la sem­na­rea con­trac­tu­lui, des­chi­de­rea ofer­te­lor ur­mând să se fa­că în 21 mai. Age­nția de tu­rism tre­bu­ie să pu­nă la dis­po­ziție au­to­ca­re pentru tran­spor­tul, în cur­sul săp­tă­mânii, timp de trei zi­le și do­uă no­pți, a câte 40 de co­pii, plus 8 însoți­tori (învăță­tori, pro­fe­sori, ani­ma­tori, in­struc­tor spor­tiv, ghid), că­tre un resort de cel puțin 3 ste­le din Del­tă, brațe­le Sf. Ghe­or­ghe și Su­li­na. Aco­lo vor fi tran­spor­tați flu­vial că­tre ho­tel, ca­zați la ho­tel, li se vor ser­vi 3 me­se pe zi, vor fa­ce ex­cur­sii la Pă­du­rea Le­tea, la La­cul For­tu­na, fa­rul din Su­li­na, la pes­cu­it, ani­ma­to­rii îi vor dis­tra și le va fi fă­cut foc de ta­bă­ră.

Age­nția de tu­rism tre­bu­ie, mai întâi de toa­te, să se asi­gu­re că par­ti­ci­pă doar co­pii cu vârsta cu­prin­să între 7 și 17 ani, să obți­nă acor­dul ex­pres al pă­ri­nți­lor și să se asi­gu­re că toți co­pi­ii vor avea brățări la mână, pe ca­re să scrie “Pri­mă­ria Sec­to­ru­lui 1”, șepci por­to­ca­lii sau ver­zi pe ca­re va fi in­scri­pți­o­nat un text ca­re va fi me­nți­o­nat doar “’la mo­men­tul sem­nă­rii con­trac­tu­lui” și că toți par­ti­ci­pa­nții vor fi fo­to­gra­fiați, iar fo­to­gra­fi­i­le, în for­mat di­gi­tal, vor fi tran­smi­se Cen­tru­lui Cul­tu­ral al Sec­to­ru­lui 1.

Transport, me­se, dis­tra­cție

Ce­le 50 de ex­cur­sii ca­re vor du­ce în Del­tă 2.000 de co­pii și cel puțin 200 de învăță­tori și pro­fe­sori, pe ba­nii PS1, pre­su­pun o or­ga­ni­za­re de am­ploa­re, ca­re ca­de în sar­ci­na pres­ta­to­ru­lui – age­nție de tu­rism. În primul rând, tre­bu­ie fă­cu­te do­sa­re de înscri­e­re pentru co­pi­ii par­ti­ci­pa­nți per ex­cur­sie. Do­sa­re­le vor cu­prin­de o se­rie de do­cu­men­te și ac­te ne­ce­sa­re înscri­e­rii co­pi­i­lor, prin­ta­te și fo­to­co­pia­te.

În ce­ea ce pri­vește me­se­le, cai­e­tul de sar­cini al li­ci­tați­ei pre­su­pu­ne, în primul rând, asi­gu­ra­rea a 3 pa­che­te cu gus­tări pentru fi­e­ca­re par­ti­ci­pant la ex­cur­sie. Fi­e­ca­re pa­chet va co­nți­ne 1 pa­chet de bis­cu­iți, o gus­ta­re dulce pre­am­ba­la­tă, un sand­viș vi­dat, un fruct și 1 sti­clă de apă pla­tă de 0,5 l îmbu­te­lia­tă. Apoi, 3 me­se de prânz, du­pă cum ur­me­a­ză: do­uă me­se de prânz, ca­re vor co­nți­ne su­pă sau ci­or­bă, fel prin­ci­pal, sa­la­tă, pâi­ne, de­sert și apă pla­tă îmbu­te­lia­tă: o ma­să de prânz de tip ca­te­ring, ser­vi­tă pe na­va de croa­zi­e­ră, în tim­pul tran­sfe­ru­lui între Tul­cea și Su­li­na ori Sf. Ghe­or­ghe, adap­ta­tă lo­cu­lui (na­vă) în ca­re se ser­vește. Ci­na va co­nți­ne: fel prin­ci­pal, sa­la­tă, pâi­ne, apă pla­tă îmbu­te­lia­tă și de­sert.

Da­ni­el Tu­do­ra­che a câști­gat, pentru PSD, un man­dat de 4 ani la Pri­mă­ria Sec­to­ru­lui 1 din Bu­cu­rești, cel mai bo­gat din­tre toa­te sec­toa­re­le Ca­pi­ta­lei. Ale­geri lo­ca­le vor fi din nou la anul, în mai.

FO­TO SHUTTERSTO­CK

FO­TO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.